3050/YLE/01

Langettava

KANTELU Yleisradio esitti 21.8.2001 Inhimillinen tekijä -ohjelman, jossa haastateltiin kantelijan ex-miestä, säveltäjä Einojuhani Rautavaaraa ja ex-oppilasta Sini Rautavaaraa. Aiheena oli säveltäjän 25-vuotta kestänyt ja lähes parikymmentä vuotta sitten päättynyt avioliitto kantelijan kanssa. Haastattelussa ex-puolisoa, siis kantelijaa, käsiteltiin vääristäen ja tosiasioita värittäen. Haastattelu sisälsi kantelun mukaan myös selviä valheita. Lisäksi toimittaja johdatteli keskustelijoita sanomalla esimerkiksi: ”Se oli siis todellinen perhehelvetti?”. Henkilökohtaisuuksiin menneistä loukkauksista huolimatta kantelijalle ei annettu oikeutta kommentoida asioita.Kantelijan mielestä häntä ei voida käsitellä mediassa minkäänlaisena julkkiksena, koska hän ei ole ollut sitä missään mielessä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Hän ei ole myöskään antanut julkisuuteen minkäänlaisia haastatteluja ja lausuntoja. Kantelijan kertoman mukaan häntä on parjattu tähän mennessä jo kolmessa säveltäjä Rautavaaran kirjassa sekä kaikissa suomalaisissa aikakauslehdissä. YLEISRADION VASTAUSTV2:n ajankohtaisohjelmien päällikkö Jyrki Richt kertoo ohjelman perustuneen säveltäjä Einojuhani Rautavaaran elämästä kertovaan kirjaan, joka julkaistiin ohjelman ulostuloaikoihin. Kirjan tavoin ohjelman ideana oli valottaa avioliittoa, jossa puolisoiden ikäero on poikkeuksellisen suuri. Ohjelman toinen tavoite oli kertoa, millä tavalla onnellinen avioliitto ja säveltäjän työtä tukeva puoliso ovat vaikuttaneet taitelijan luovaan työhön. Ohjelmassa säveltäjä Rautavaara kertoi myös aiemmasta avioliitostaan omia kokemuksiaan, jotka nekin ovat vaikuttaneet sekä hänen tuotantoonsa että myöhempään elämäänsä. Richtin mukaan nykyisen avioliiton ja ”muusan” vaikutuksia tämän hetken merkittävimmän suomalaisen säveltäjän elämään ja tuotantoon olisi ollut mahdotonta käsitellä ilman säveltäjän esiin tuomia ongelmia edellisessä liitossa. Kohdassa, jossa toimittaja kantelun mukaan johdatteli keskustelijoita aiheeseen, toimittaja viittasi näihin säveltäjän aiempiin julkisuudessa esittämiin kertomuksiin edellisestä avioliitostaan ja kysyi: ”Sä oot puhunut jopa aviohelvetistä. Minkälainen se avioliitto sitten oikeasti oli?” Kysymyksen sisältö ja sävy oli siis oleellisesti erilainen kuin kantelijan tulkinnassa. Koska Inhimillinen tekijä perustuu asioiden rauhalliselle pohdiskelulle, olisi ollut mahdotonta pyytää samaan ohjelmaan kommenttia Mariaheidi Rautavaaralta ilman että ohjelman luonne olisi muuttunut poleemiseksi. Kun tiedossa oli asian arkaluonteisuus, ohjelman teossa pyrittiin mahdollisimman hienotunteiseen käsittelyyn. Edellistä avioliittoa tuotiin esille mahdollisimman vähän, eikä ex-puolisoa ja lapsia mainittu nimeltä. Lisäksi säveltäjä itse korosti ohjelmassa kertomuksensa subjektiivisuutta. RATKAISUOhjelmassa tunnettu säveltäjä ja hänen puolisonsa kertoivat hyvin henkilökohtaisella tasolla avioliitostaan ja suuren ikäeron vaikutuksista siihen. Molemmat viittasivat puheenvuoroissaan myös säveltäjän aikaisempaan avioliittoon kantelijan kanssa. Ohjelmantekijät eivät olleet tarkistaneet väitteiden paikkan-sapitävyyt-tä kantelijalta ennen ohjelman esittämistä.Yksityiselämän suoja koskee periaatteessa kaikkia kansalaisia. Se merkitsee yksilön oikeutta halutessaan pitää tietyt henkilökohtaiset asiansa poissa julkisuudesta. Tiedotusvälineiden kannalta se merkitsee sitä, ettei yksilön suojattuun piiriin kuuluvista asioista yleensä saa julkaista tietoja ilman hänen suostumustaan. Silloin kun tiedotusvälineissä käsitellään asioita henkilökohtaisten kokemusten perusteella, toimittajien on kiinnitettävä erityistä huomiota niiden henkilöiden yksityiselämän suojaamiseen, joita ei ole kuultu tai jotka eivät ole antaneet suostumustaan heitä koskevien tietojen julkaisemiseen. Osa nyt puheena olevassa ohjelmassa esitetyistä, kantelijan yksi-tyiselämään liittyvistä väitteistä koski seikkoja, joissa yksityi-syyden suojan tarve on korostunut. Toimittaja itse johdatteli haastateltavia kertomaan kyseisistä asioista, vaikka niiden esille tuominen ei neuvoston mielestä ollut välttämätöntä aiheen taustoittamiseksi. Sekään, että ohjelmassa haastatellut henkilöt ovat eri yhteyksissä aikaisemmin julkisesti kertoneet samoista asioista, ei oikeuttanut kantelijan yksityiselämän suojan piiriin kuuluvien seikkojen esittämistä ohjelmassa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.