3036A/SL/01

Vapauttava

KANTELU Kantelija on Simon kunnan sosiaalijohtaja. Kantelun kohteena olevissa kirjoituksissa käsitellään hänen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille lähettämäänsä kirjettä, joka koski vammaisten esteellisyyttä olla mukana tekemässä päätöstä vammaispalvelulain mukaisen autoavustuksen ylärajasta. Kantelija kertoo lähettäneensä mainitun kirjeen Suomen kuntaliiton lakimiehien sekä oman esimiehensä kehotuksesta. Jääviysasiaa käsiteltiin lautakunnan kokouksessa, ja vaikka lautakunnan jäsenet kuulivat kokouksessa miten asiassa on edetty ja mitä mieltä lakimiehet ovat asiasta olleet, alkoi lehdistössä tarkoitushakuinen ja kantelijaa mustamaalaava totuudenvastainen kirjoittelu.Kantelun liitteenä olevat kirjoituksetAsian käsittely alkoi 22.4.2001 julkaistussa kaupunginvaltuutetun ja vammaisneuvoston puheenjohtajan yleisönosastokirjoituksessa ”Sosiaali- ja terveyslautakunnat täynnä jäävejä”. Kirjoituksessa todetaan, että ”Huhtalan käsitys siitä, että vammaiset eivät voi osallistua itseään koskevien asioiden päättämiseen sosiaalilautakunnassa, on mielestämme asenteellinen ja järjetön”. Lisäksi kirjoituksessa vaaditaan Huhtalan mainitsemien lakimiesten nimet ja kannanotot julkisuuteen.Asian käsittelyä jatkettiin 24.4.2001 julkaistussa uutisessa, jonka otsikkona oli ”Lääninhallitus haluaa lisätietoja Simon vammaisten jääviysasiasta / Asia esille vammaistyöryhmän kokouksessa tiistaina”. Jutussa haastatellun lääninsosiaalitarkastajan mukaan ”vasta lääninhallitus voi päättää, päädytäänkö asiassa johonkin toimiin, kuten huomautuksen tai varoituksen antamiseen”. Kantelija kysyy, kenen informaation perusteella tämä täysin tarkoitushakuinen juttu, jossa kerrotaan huomautuksen ja varoituksen antamisesta, on tehty. Lisäksi hän ihmettelee sitä, että lehti ei ole kirjoittanut mitään uutisessa mainitun vammaistyöryhmän kokouksen päätöksestä, vaikka ennakkotieto oli näin näyttävä. Kantelun mukaan jutun tehnyt toimittaja ei myöskään halunnut vastaanottaa kantelijalta sosiaali- ja terveyslautakunnan jääviysasiasta tekemää päätöstä.Uutisessa 11.5.2001 ”Simon kh puolustaa sosiaalijohtajaa ns. vammaiskohteluasiassa” kerrotaan erään valtuutetuista jättäneen kunnanhallitukselle selvityspyynnön sosiaalijohtajan toimista vammaisia koskevien asioiden hoitamisessa ja päätöksenteossa. Kyseinen valtuutettu kommentoi uutista yleisönosastokirjoituksessa ”Simon sosiaalijohtajasta …”, jonka lehti julkaisi 16.5.2001. Kirjoituksessaan valtuutettu otti kantaa myös erään näkövammaisen kotipaikka-asiaan. Kantelija laati kirjoitusten johdosta vastineen, joka julkaistiin 19.5.2001. Vastineessaan kantelija vastasi myös mainitun valtuutetun näkemyksiin näkövammaisen kotipaikka-asiassa. Näkövammainen itse otti puolestaan kantaa kantelijan vastineeseen 25.5. julkaistussa kirjoituksessaan ”Vielä Simon kunnan vammaisasioista”. Kirjoittajan mielestä sosiaalijohtaja, siis kantelija, on rikkonut vaitiolovelvollisuutensa ja ihmettelee, mihin sosiaalijohtaja perustaa väitteensä, että hän olisi valittanut sosiaalijohtajan lähettämästä kirjeestä Lapin hallinto-oikeuteen. Kantelija laati tähänkin kirjoitukseen vastineen, jonka lehti julkaisi 29.5.2001. Siinä kantelija kiistää käyttäneensä näkövammaisen nimeä julkisuudessa. Kantelijan mielestä viimeinen uutinen, jossa kerrottiin lautakunnan lopullisesta päätöksestä, oli kovin vaatimaton aikaisempaan uutisointiin verrattuna. Tämä uutinen julkaistiin 1.6.2001 ja sen otsikkona oli ”Lautakunta yksimielinen Simoa hiertäneestä jääviysasiasta”. Siinä kerrotaan, että ”Lautakunnan yksimielinen kanta on, että autoavustusta hakenut tai sitä joskus mahdollisesti hakeva henkilö ei voi osallistua hakemusperusteluja koskevaan päätöksentekoon”. Jutun mukaan ”myös sosiaalijohtaja on toiminut asian valmistelussa asiantuntijoiden esittämien lausuntojen ja ohjeiden mukaisesti”.LEHDEN VASTAUS Pohjolan Sanomien päätoimittaja Heikki Lääkkölä toteaa että aihetta koskevassa kirjoittelussa asiaa ei ole henkilöity kantelijaan muutoin kuin kertomalla, että jääväämisesitys on tullut kantelijalta. Toimitus ei ole myöskään missään vaiheessa kieltäytynyt ottamasta vastaan kantelijan tarjoamaa materiaalia. Kantelussa mainittuna päivänä 23.4. toimittaja oli puhelimitse kertonut kantelijalle, että toimitus ottaa häneen yhteyden myöhemmässä vaiheessa. Seuraavana päivänä julkaistun uutisen toimittaja teki lääninsosiaalitarkastajan antaman informaation perusteella normaaleja uutiskriteerejä noudattaen. Kantelijan nimi tuli jutussa esille sosiaalijohtajana, jääväämisasian esittelijänä. Yleisönosastokirjoituksissa kirjoittajat ovat esiintyneet omilla nimillään. Päätoimittaja Lääkkölä toteaa lisäksi, että Pohjolan Sanomilla ei ole tietoa Simon sosiaalilautakunnan sisäisistä ristiriidoista. Näin ollen ne eivät ole millään tavalla vaikuttaneet lehden toimintaan kanteluaan johtaneessa uutisoinnissa. Kantelija on lähettänyt lehteen kaksi vastinetta, jotka molemmat on julkaistu. RATKAISUNeuvoston mielestä asiaa käsitelleet kirjoitukset olivat asiallisia. Jutuissa esitetyt arviot jääväämisesityksestä edustivat normaalia poliittista keskustelua, joka ei sellaisenaan tuo vastineoikeutta. Yleisönosastokirjoittajat esiintyivät omilla nimillään, eikä keskustelua henkilöity kantelijaan muutoin kuin kertomalla, että jääväämisesitys oli tullut kantelijalta. Tältä osin kirjoituksissa esitetty arvostelu kohdistui kantelijan virkatoimintaan, ja julkisissa viroissa toimivien on varauduttava siihen, että heidän toimintaansa arvostellaan kärke-västikin.Neuvoston mielestä uutisesta 24.4. ei voinut päätyä käsitykseen, että kantelija olisi saanut tai tulisi saamaan asiassa huomautuksen tai varoituksen. Muissakaan uutisissa ei ollut asiavirheitä, eikä lehti ollut jättänyt kertomatta olennaisia seikkoja, vaan se oli käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa siitä, mitä julkaistaan ja mitä ei. Useissa kirjoituksissa myös kerrottiin, että kantelijan näkemys jääviysasiasta perustui lakimiesten tulkintaan. Lautakunnan lopullisesta päätöksestä kertoneessa uutisessa lehti toi selvästi esille lautakunnan kannan, joka oli kantelijalle myönteinen. Näillä perusteilla neuvosto katsoo, että Pohjolan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.