3033/SL/01

Langettava

KANTELU Pohjolan Työ julkaisi 7.6.2001 yleisönosastokirjoituksen, jossa nimimerkkikirjoittaja kritisoi erään yhdistyksen toimintaa. Nimimerkin mukaan ”järjestösihteeri ylennettiin toiminnanjohtajaksi huomattavan palkankorotuksen evästämänä. Ylennys tapahtui sen jälkeen, kun kyseinen henkilö oli saanut ehdonalaisen vapausrangaistuksen”. Kantelija on kyseinen toiminnanjohtaja. Hänen mielestään kirjoituksen sävy on vihjaileva. Erityisesti vankeusrangaistuksen esille nostaminen oli perusteetonta, koska sillä ei ole mitään tekemistä yhdistystoiminnan tai hänen työnsä kanssa. Väitteiden oikeellisuutta ei oltu tarkistettu yhdistyksen edustajilta. Kantelijan mukaan hänen henkilöllisyytensä on helposti selvitettävissä kirjoituksessa mainituin tiedoin.LEHDEN VASTAUSPohjolan Työn päätoimittaja Risto Kenttä toteaa vastauksessaan mielipidekirjoituksen sisältäneen kaksi periaatteellisesti olennaista kysymystä, joilla on sekä yleistä että yhteiskunnallista merkitystä: millaisille yhdistyksille julkisia varoja jaetaan ja ketkä näitä varoja käyttävät. Näistä syistä lehti piti tärkeänä mielipidekirjoituksen julkaisemista. Lehti tarkisti siinä esitetyt tiedot ja totesi niiden paikkansapitävyyden. Lisäksi kirjoituksesta poistettiin kantelijan nimi sekä ehdolliseen vankeustuomioon johtaneen tapahtuman tarkempi kuvaus. Lehti myös pyysi kirjoittajaa esiintymään omalla nimellään, mihin hän ei kuitenkaan suostunut.Kirjoituksen julkaisemisen jälkeen päätoimittaja keskusteli kyseisen yhdistyksen edustajan kanssa. Myös tässä yhteydessä tuli esille, että kirjoituksessa ei ole asiavirheitä eikä muutakaan huomautettavaa. Yhdistyksen edustaja ei esittänyt oikaisuvaatimusta eikä vaatimusta vastineoikeudesta. Kantelija itse ei puolestaan ole ollut lainkaan yhteydessä lehteen.RATKAISUNimimerkkikirjoituksessa arvosteltiin sitä, että yhdistys oli nimittänyt toiminnanjohtajakseen rikoksesta tuomitun henkilön, siis kantelijan. Kirjoituksessa tuotiin esille kantelijan saama ehdonalainen vankeusrangaistus, ja siinä mainittiin nimeltä yhdistys ja tehtävä, jossa kantelija toimii. Näiden seikkojen perusteella kantelija oli kirjoituksesta helposti tunnistettavissa, vaikka hänen nimeään ei siinä mainittukaan. Vaikka yleisönosastoissa on hyväksytty nimimerkinkin suojassa tapahtuva julkisissa viroissa toimivien henkilöiden voimakaskin arvostelu, niissäkin on noudatettava yksilön suojasta annettuja Journalistin ohjeita. Niiden mukaan rikoksia käsitel-täessä voidaan nimi tai muu tunnis-tamiseen johtava seikka julkaista vain, kun sillä on huomattavaa yleistä merkitystä. Huomiota on kiinnitettävä niin teon laatuun, tekijän asemaan kuin julkaisemisajankohtaankin. Nimensuoja on laajempi, jos teko on luonteeltaan yksityinen, eikä sillä ole vaikutusta esimerkiksi henkilön uskottavuuteen tehtävän tai viran hoidossa.Asemansa vuoksi kantelijalla ei ole yhtä laajaa yksityisyyden suojaa kuin tavallisilla kansalaisilla. Toisaalta teko, josta tuomio oli annettu, ei liittynyt millään tavoin kantelijan työhön vaan se oli luonteeltaan yksityinen. Kyseessä oli lähes neljä vuotta sitten tapahtunut rikos, josta tuomittu rangaistus oli 60 päivää vankeutta ehdollisena. Näiden seikkojen vuoksi Pohjolan Työn olisi neuvoston mielestä pitänyt poistaa kirjoituksesta maininta vankeusrangaistuksesta tai jättää kirjoitus julkaisematta. Kun lehti ei näin menetellyt, neuvosto katsoo, että Pohjolan Työ on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.