3025/SL/01

Vapauttava

KANTELU Kalajokilaakso julkaisi 2.6.2001 uutisen ratsastustapaturmasta. Sen otsikkona oli ”Kokenut ratsastaja kuoli Vaasassa”. Uutisessa mainittiin tapaturmassa menehtyneen ratsastajan nimi. Kantelija on ratsastajan avopuoliso. Hän katsoo olevansa tapaturmassa menehtyneen lähimpiä omaisia, jolta olisi voinut edes kysyä, saako nimen julkaista. Lupaa hän ei olisi tosin missään nimessä antanut kuten ei vainajan äitikään. Kantelijan mielestä kyseinen uutisointi loukkaa yksityishenkilön oikeuksia. LEHDEN VASTAUSKalajokilaakson päätoimittaja Pia Räihälä kertoo vastauksessaan, että kyseessä oleva uutinen julkaistiin alun perin Kalevassa ilman uhrin nimeä. Uutinen aiheutti Ylivieskassa kyselyjä siitä, kuka uhri mahtoi olla. Kalajokilaakson toimittaja otti yhteyttä poliisiin, joka kertoi uhrin nimen kehottaen samalla varmistamaan uhrin isältä, että nimen saa julkaista. Näin toimittaja myös teki. Isä selosti toimittajalle onnettomuudet yksityiskohta ja esitti nimenomaisen toivomuksen siitä, että tyttären nimi julkaistaisiin.RATKAISUOnnet-tomuuden uhrin nmi olisi jul-kai-stava vain, jos nimen jul-kaisemi-sella on huo-mat-tavaa yleistä merkitystä esimer-kiksi uhrin ase-man johdos-ta tai julkaisemista voidaan muuten perus-tella paina-villa syil-lä. Pääsääntönä tulisi tällöinkin olla, että nimi jul-kaistaan vasta sitten, kun voidaan olettaa lähiomaisten saaneen tiedon tapahtumista. Sitä yleis-tä huo-lestu-mista, joka paikka-kunnalla voi vallita onnet-tomuuden tapahtumisen jälkeen, ei voida pitää yksi-nään riittävän paina-vana perustee-na uhrin nimen jul-kaisemisel-le. Nyt kyseessä olleessa tapaturmassa sai surmansa nuori nainen. Kuolemaan johtavat ratsastustapaturmat ovat hyvin poikkeuksellisia, ja toisessa lehdessä julkaistu uutinen tapaturmasta oli herättänyt paikkakunnalla kyselyjä siitä, kuka uhri mahtoi olla. Lehden toimitus sai nimen tietoonsa. Se ei kuitenkaan julkaissut sitä ennen kuin oli keskustellut asiasta uhrin isän kanssa, joka nimenomaan toivoi nimen julkistamista. Lehti kertoi onnettomuudesta asiallisesti, eikä uutisoinnissa ollut sensaationhakuisuutta. Näillä perusteilla neuvosto katsoo, että Kalajokilaakso ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.