2988/MTV/01

Vapauttava

KANTELU MTV3 kertoi uutisissaan 26.1.2001 kello 15.00, 19.00 ja 22.00 taksisurmasta. Uutislähetyksissä käytettiin kuvamateriaalia, josta on kantelun mukaan ollut todettavissa autossa kuolleena ollut taksinkuljettaja. Taksiauto on ollut tunnistettavissa auton tyypin ja numeron perusteella. Kun auto on ollut tunnistettavissa, on samoin ollut tunnistettavissa sisällä ollut henkilö. Esimerkiksi kantelijoiden 6-vuotias sukulainen teki tunnistamisen ja sai uutislähetyksestä ensi kertaa tietää taksinkuljettajan kuolemasta henkirikoksen uhrina. Tunnistaminen on kantelun mukaan ollut mahdollista myös muulle kuin sukulaiselle. Kantelijoiden mielestä taksinkuljettajan ammatti ei sinällään tuo tapahtumalle julkista merkitystä niin, että tunnistamisen mahdollistava kuvamateriaali olisi perusteltua.MTV3:N VASTAUSMTV:n uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila kertoo neuvostolle toimittamassaan vastauksessa, että lähetyksissä kello 15.00 ja 22.00 sähkekuvana oli surmapaikka. Kuvat oli otettu vasta sen jälkeen, kun kyseinen taksi oli viety pois paikalta. Kello 19.00 lähetyksessä näytettiin poliisin luovuttamia valokuvia surma-autosta. Tuolloin tekijää ei oltu vielä tavoitettu, ja poliisi antoi kuvat käyttöön tarkoituksenaan saada autoa näyttämällä vihjeitä auton liikkeistä ennen surmaa. Kuvamateriaalin perusteella on kuitenkin mahdotonta päätellä, onko surmattu autossa. MTV3:n uutiset ei julkaise uhrien nimiä, ellei ole varmuutta siitä, että uhrin omaiset ovat jo ehtineet saada tiedon tapahtumasta. Tämä omaisten piiri on kuitenkin suppea, eikä ulotu lähiomaisten ulkopuolelle esimerkiksi näiden sukulaisiin. Tässä tapauksessa onnettomuuden uhrin nimeä ei julkaistu, eikä kuvasta tunnistaminen ollut mahdollista. Taksinkuljettajan surmalla on yhteyskunnallista merkitystä mm. sen vaarallisuuden vuoksi, ja siitä kertominen on ollut journalistisesti perusteltua.RATKAISUMTV3:n uutisissa esitettiin taksisurmasta kertoneen osuuden yhteydessä poliisin luovuttamia valokuvia surma-autosta. Kantelun mukaan kuvista oli todettavissa myös autossa kuolleena ollut taksinkuljettaja. Hyvä journalistinen tapa edellyttää tiedotusvälineiltä erityistä varovaisuutta julkaistaessa kuvia onnettomuuden tai rikosten uhreista. Uhrin nimi tai muu henkilöllisyyden paljastumiseen johtava seikka voidaan julkaista vain, jos sen jul-kaisemi-sella on huo-mat-tavaa yleistä merkitystä esimer-kiksi uhrin ase-man johdos-ta tai julkaisemista voidaan muuten perus-tella paina-villa syil-lä. MTV3 julkaisi kuvat taksinkuljettajan surmasta kertoneen uutisen yhteydessä. Kuvien esittämiselle oli journalistiset perusteet. Selostettu rikos sinänsä oli väkivaltainen, mutta kuvat eivät olleet raaistavia, uhria leimaavia tai sensaationhakuisia. Niissä näkyi vain surmatun kuljettajan auto, eikä normaalisti uutislähetykseen syventynyt katsoja neuvoston mielestä kyennyt näkemään, oliko uhri kuvissa näkyvässä autossa. Vaikka uhrin nimeä ei kerrottu, hänen henkilöllisyytensä saattoi paljastua kuvissa olleen auton tyypin ja rekisterikilven perusteella. Neuvoston mielestä niiden näyttäminen oli esitysajankohtana kuitenkin perusteltua, koska tekijää ei oltu tuolloin vielä tavoitettu, ja poliisi kaipasi yleisövihjeitä auton liikkeistä surmatyön selvittämiseksi. Neuvosto haluaa kuitenkin muistuttaa, että tiedotusväline kantaa vastuun julkaisemistaan tiedoista myös silloin, kun julkaisupyyntö on tullut poliisilta. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.