2974/AL/00

Vapauttava

KANTELU Kuluttaja-lehti julkaisi numerossa 7/2000 artikkelin ja testin kirkasvalolaitteista. Kaikkiaan testissä arvioitiin viittätoista tuotetta. Kantelija, jonka edustaman yhtiön tuotteita oli testissä mukana, laati jutun johdosta vastineen, josta lehti lupaa kysymättä julkaisi vain irrallisia, asian kannalta merkityksettömiä lauseita. ”Vastine” oli kirjoitettu jälkikirjoituksen muotoon ja tärkeimmät asiat, jotka käsittelivät testin luotettavuutta ja puolueettomuutta, jäivät kokonaan kertomatta. Mm. se jäi kertomatta, että Kuluttaja-lehden tutkimuksessa asiantuntijana ollut henkilö on toiminut lääketieteellisenä asiantuntijana yhtä testissä mukana ollutta laitetta kehitettäessä. Lisäksi jutussa ja kantelijan vastineen pohjalta tehdyssä kirjoituksessa oli molemmissa myös asiavirheitä. LEHDEN VASTAUS Kuluttaja-lehden päätoimittaja Marita Wilska kertoo, että kirkasvalolaitteita koskenut testi tehtiin kuten muutkin Kuluttajan testit, akkreditoidussa tutkimuslaitoksessa. Kantelijan edustama yhtiö ei joutunut jutussa arvostelun kohteeksi. Kysymys oli lehden mukaan mielipide-erosta tutkimusmenetelmän ja testin arvosteluasteikon suhteen. Pelkkä mielipide-ero ei oikeuta vastineeseen, eikä kantelijan lähettämissä teksteissä ollut kyse myöskään virheellisen tiedon oikaisemisesta. Toimitus keskusteli kantelijan kanssa moneen kertaan kirjoituksen muokkaamisesta, mistä hän kieltäytyi. Koska kyse ei ollut vastineesta, lehti päätyi julkaisemaan kirjoituksen keskeiset väitteet, joita toimitus samalla lyhyesti kommentoi. Testissä käytetty valohoidon asiantuntija on pitänyt useille kirkasvalolaitteiden valmistajille luentotilaisuuksia, joissa hän on kertonut valohoidon uusista tutkimustuloksista. Lisäksi hänen asiantuntija -artikkeleitaan valohoidosta on julkaistu mm. Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin julkaisussa sekä Suomen Lääkärilehdessä. On täysin luonnollista, että valohoidon asiantuntijaa käytetään niissä yhteyksissä, joissa keskustellaan kirkasvalohoidon vaikutuksista ja laitteiden kehittämisestä. Lääketieteellisenä asiantuntijana toimiminen ei Wilskan mielestä mitenkään voi tehdä kyseisestä henkilöstöstä yhden laitemerkin puolestapuhujaa. RATKAISU Selvästi tunnistettavissa olevalle yksityiselle tai oikeushenkilölle, johon on kohdistettu asiatonta tai perusteetonta arvostelua, tulee myöntää oikeus vastineeseen. Neuvoston mielestä testi ja sen selostus eivät kohdistuneet kantelijan edustamaan yhtiöön ja sen tuotteisiin sillä tavoin, että kantelijalle olisi niiden johdosta syntynyt vastineoikeus. Neuvosto piti kantelijan lehdelle lähettämää kirjoitusta mielipidekirjoituksena, jota toimitus sai lyhentää ja kommentoida. Lehden julkaisemissa teksteissä saattoi olla joitain ristiriitaisia ja mahdollisesti virheellisiäkin tietoja. Juttujen painopiste oli kuitenkin testin tekotavan ja tuloksien esittelyssä, eikä mahdollisilla virheillä ollut juttujen kokonaisuuden kannalta ratkaisevaa merkitystä. Esitetyn aineiston perusteella eräs testin asiantuntijoista on toiminut lääketieteellisenä asiantuntijana yhden testissä olleen tuotteen valmistajan kirkasvalolaitteita kehitettäessä. Neuvoston mielestä lehden olisi pitänyt kertoa lukijoille tästä asiasta. Koska kyseinen asiantuntija on yleisellä tasolla ja kertaluonteisesti jakanut lääketieteellistä asiantuntemustaan valohoidosta kaikille asiasta kiinnostuneille, myös muille testissä mukana olleiden tuotteiden valmistajille, neuvosto katsoi, ettei yhteistyö kantelussakaan mainitun laitevalmistajan kanssa ole vaikuttanut testin lopputulokseen. Näillä perusteilla neuvosto päätti olla ryhtymättä asiassa enempiin toimenpiteisiin.