2973C/SL/00

Vapauttava

KANTELUPohjalainen julkaisi 3.11.2000 listoja ihmisten varallisuudesta. Myös kantelijan nimi ja hänen omaisuuttaan koskevat tiedot julkaistiin, vaikka hän ei ole julkisuuden henkilö. Vaikka tiedot ovat julkisia, kantelija katsoo, että niiden julkaiseminen lehtien palstoilla ei ole sallittua. Kantelija kertoo kirjeessään useista omaisuustietojen julkaisemisen aiheuttamista harmeista. Eniten häntä askarruttaa se, että rikolliset saavat tällaisista listoista tietoja kohteista, joissa kannattaa käydä.LEHDEN VASTAUSPohjalaisen päätoimittaja Kari Mänty kertoo Pohjalaisen yleisen käytännön mukaisesti keräävän verottajalta kansalaisten verotietoja ja julkaisevan niitä, koska niiden katsotaan valaisevan omalla tavallaan eri paikkakuntien kehitysastetta. Kyse on laillisesta menettelystä. Verotustiedot ovat julkisia, ja kansalaiset, toimittajat mukaan lukien, voivat käydä niihin vapaasti tutustumassa verottajan omissa tiloissa. Pohjalainen on listannut kaikista levikkialueen kunnista ne ihmiset, joiden omaisuuden verotusarvoa voidaan pitää huomattavana. Yksikään listoille päässyt tai joutunut ei ole valittanut asiasta, ei myöskään kantelija. Päätoimittaja Männyn mukaan suuren omaisuuden hankkinut ei voi pienellä paikkakunnalla välttyä siltä, etteikö hänen taloudellinen tilanteensa olisi suuren yleisön tiedossa ilman lehtien julkaisemia varallisuuslistojakin. RATKAISUKaikilla kansalaisilla on oikeus yksityiselämän suojaan. Yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaisilleen haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä. Sama intressivertailun periaate, jota sovelletaan yksilöä koskevien tietojen julkistamiseen yleensä, pätee myös asiakirjalähteisiin sisältyvän informaation käyttämiseen tiedotusvälineissä. Se, mihin seikkoihin yksityiselämän suoja ulottuu, vaihtelee toisaalta henkilön aseman ja julkistettavaksi halutun seikan laadun perusteella. Esimerkiksi merkittävää valtaa elinkeinoelämän ja hallinnon alueella käyttävien henkilöiden yksityiselämän suojan piiri on selvästi suppeampi kuin tavallisten kansalaisten. Merkittävät tulot tai huomattava varallisuus kaventavat kuitenkin tavallisenkin kansalaisen yksityiselämän suojaa sikäli, kun julkaistavat tiedot liittyvät hänen taloudelliseen asemaansa. Vähävaraisuutta ei sen sijaan pidä tuoda esille, ellei kyse ole esimerkiksi julkisuudessa varakkaana esiintyvästä henkilöstä, joka kuitenkin viranomaisille ilmoittaa pienet tulot.Hallinnon julkisuusperiaatetta on totuttu pitämään tärkeänä vallankäytön valvontainstrumenttina. Myös verotustietoihin sisältyy paljon sellaista tietoa, jolla on yleistä merkitystä. Niitä julkaisemalla kansalaiset voivat seurata esimerkiksi tulo- ja varallisuuserojen kasvun kehitystä sekä veropolitiikan oikeellisuutta. Vaikka tulo- ja varallisuustiedot yleensä kuuluvatkin yksityiselämän suojan piiriin, edellä mainitut seikat puoltavat myös nimien julkaisemista verotustietojen yhteydessä.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Pohjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.