2961/PL/00

Vapauttava

KANTELUSompio-lehdessä kerrottiin kantelijan toiminnasta SAT 24 HOY –nimisen yhtiön toimitilojen suunnittelussa sekä Sodankylän kunnanhallituksen asiaa koskevista päätöksistä. Kantelija on jutuissa nimeltä mainittu tekninen johtaja. Ensimmäinen juttu ilmestyi 24.8.2000 otsikolla ”Tekninen johtaja syrjään Sat 24 H-hankkeesta”. Lehti palasi aiheeseen 28.8. jutussa ”Rahapula ei rassaa, kun uutta rakennetaan”. Kolmas asiaa koskenut uutinen julkaistiin 7.9. otsikolla ”Meltaus vapautettiin osaston johtajan tehtävistä”. Neljännen, 26.10. ilmestyneen jutun otsikkona oli ”Tekninen johtaja hyllylle pelastuskeskuksen jupakasta / Toimivallan ylityksestä yli 300.000 markan lasku”. Viidennessä, 16.11. ilmestyneessä jutussa kerrottiin, että ”teknisen johtajan toimivaltaylityksestä seuranneiden kunnanhallituksen kurinpitotoimenpiteiden arviointi jäi tarkastuslautakunnassa pöydälle”. Viimeinen kantelun kohteena oleva juttu ilmestyi 30.11. otsikolla ”Meltaukselle napsahti kirjallinen varoitus”. Uutisessa kerrottiin kunnanhallituksen päätöksestä antaa kirjallinen varoitus Meltaukselle hänen toiminnastaan SAT 24 HOY:n toimitilojen suunnittelussa pelastuskeskuksen yhteyteen kesällä 2000. Jutun mukaan ”Meltauksen saama kirjallinen varoitus on järjestyksessään toinen. Ensimmäisen hän sai vuonna1993”. Kantelija pitää juttujen väitteitä epätosina, tarkistamattomina ja yksilön suojaa loukkaavina. Häntä ei kuultu, eikä hänelle annettu mahdollisuutta laatia vastinetta tai oikaista lehden väitteitä. Uutisoinnillaan lehti on kantelun mukaan halunnut ohjata prosessia haluamaansa lopputulokseen.LEHDEN VASTAUSSompio-lehden päätoimittajan Tuure Neitolan mielestä kantelijaa koskevassa uutisoinnissa on ollut kyse normaalista kunnanhallituksen päätöksentekoprosessin seurannasta. Lehti ei ole ottanut kantaa kantelijaan henkilönä, hänen virkatehtävien hoitamiseen tai kunnanhallituksen häneen kohdistamiin päätöksiin. Kantelija on ehdottomasti julkisuuden henkilö, jonka tekemisiä aseman takia seurataan tarkoin. Kantelijan aikaisemmin saaman varoituksen mainitseminen oli perusteltua sen vuoksi, että sama työnantaja antoi nyt toisen varoituksen samalle henkilölle. Lisäksi lehti katsoo, että se ei ole vastuussa kunnanhallituksen tai tilintarkastajan antamien tietojen ja lausuntojen oikeellisuudesta. Jos niiden pohjalta tehdyissä uutisissa ilmenee virheellisyyksiä, lehti oikaisee ne osaltaan heti kun virheestä ilmoitetaan. Lehden tietoon ei ole tullut, että asiassa olisi julkaistu virheellisiä tietoja sisältäviä uutisia eikä lehdelle ole toimitettu oikaisupyyntöjä. Lehti pyysi kantelijalta asiaan kommenttia tai vastinetta. Hän ei antanut kumpaakaan vedoten siihen, että annettu aika ei riitä asiakokonaisuuden selvittämiseen. Lehti ei kieltänyt vastineen julkaisemista myöhemmin. RATKAISUEsitetyn aineiston perusteella lehden artikkeleissa ei ollut oikaisua vaatineita virheitä. Keskeistä oli, että kunnanhallitus oli antanut kantelijalle kirjallisen varoituksen ja tästä sekä varoitusta edeltäneistä kunnanhallituksen päätöksistä jutuissa kerrottiin. Neuvoston mielestä lehti ei ottanut kantelijan ”syyllisyyteen” ennakolta kantaa, eikä se myöskään ennakoinut kunnanhallituksen lopullista päätöstä – lehti vain kertoi kunnanhallituksen päätöksestä tarkentaen sitä kunnanjohtajan kommenteilla. Jutuissa käsiteltiin kantelijan toimintaa kunnan työntekijänä ja kunnan omistaman yhtiön toimitusjohtajana. Häneen ei kohdistettu sellaista arvostelua, että häntä olisi pitänyt erikseen kuulla juttuja varten. Kuuleminen ei ollut tarpeen myöskään tietojen tarkistamiseksi, koska lehti perusti tietonsa kunnanhallituksen pöytäkirjoihin sekä kunnanjohtajan kommentteihin. Lehden päätoimittaja oli pyytänyt myös kantelijalta kommentteja, mistä tämä oli kieltäytynyt. Sama työnantaja antoi nyt toisen varoituksen samalle henkilölle, joten uutisessa oli perusteltua tuoda esille myös kantelijan aikaisemmin saama varoitus. Uutinen, jossa tästä kerrottiin, ei myöskään painottunut vanhaan varoitukseen, vaan se ohitettiin maininnalla ja uutisessa keskityttiin selostamaan tuoretta kunnanhallituksen tekemää päätöstä. Myös uuden toimitusjohtajan nimen sai mainita, koska kuntaorganisaatiossa toimitusjohtajaksi kohonnut henkilö on ainakin paikallisella tasolla merkittävä elinkeinoelämän vallankäyttäjä. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Sompio-lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.