2960/SL/00

Vapauttava

KANTELUKantelu kohdistuu neljään Kalevan juttuun, joissa kerrottiin WHO-keskuksesta ja sen rahoituksesta. Kantelun mukaan jutuissa on haluttu osoittaa, että keskus ja kantelijan johtama tutkimusryhmä olisivat toimineet jollain tavoin epärehellisesti erityisvaltionosuuksien jakoon liittyvissä kysymyksissä. Virheitä oli myös selostuksessa tutkimusryhmän tutkimuskohteesta. Rikosilmoituksesta kertoessaan lehti väitti kantelijan tehneen rikosilmoituksen myös kirjanpidon osalta, mikä sekään ei pidä paikkansa. Myös reagenssien hankintaa, vuokrasuhdetta ja työhuonetta koskeneet väitteet olivat perättömiä. Jutut olivat paitsi virheellisiä myös yksipuolisiin tietolähteisiin perustuvia. Kantelun mukaan lehti ei edes pyrkinyt suhtautumaan kriittisesti saamaansa aineistoon. Lisäksi jutuissa jätettiin kertomatta asioihin olennaisesti vaikuttavia seikkoja. Kantelijaan ei otettu artikkelien osalta yhteyttä, eikä kantelijalle annettu mahdollisuutta kertoa asioiden todellista laitaa. Lehti ei myöskään julkaissut kantelijan vastinetta eikä oikaissut virheellisiä tietoja.LEHDEN VASTAUSKalevan päätoimittajan Teuvo Mällisen mukaan erityisvaltionosuuksien jako on herättänyt huomiota Oulun yliopistollisen keskussairaalan tutkijoiden keskuudessa. Erityisvaltionosuuksien lainmukaisella jaolla on tärkeä taloudellinen merkitys kuntayhtymän osakaskunnille sekä myös laaja yhteiskunnallinen merkitys. Kantelun kohteena olevissa jutuissa tarkasteltiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimia WHO CCR:n suhteen. Kantelijan haastattelu ei ollut tarpeen, minkä lisäksi on otettava huomioon, että kantelija oli aikaisemmin kieltäytynyt antamasta julkisuuslain alaisia tietoja ja oli antanut perättömäksi osoittautuneita tietoja. Lehti myöntää, että kirjanpidon osalta jutuissa oli virhe. Virhe oli lehden mukaan vähäpätöinen ja kenties olematon, koska arkistomateriaalissa ja asiapapereissa on saattanut olla kirjanpitoaineistoa. Muut virheet lehti kiistää. Se kehotti kantelijaa kuitenkin käyttämään vastineoikeuttaan, mikäli hän katsoi sellaisen syntyneen. Kantelijan vastine ei täyttänyt vastineen tunnusmerkkejä, minkä lehti kertoi kantelijan asiamiehelle.RATKAISUMilloin nimeltä mainittuun henkilöön kohdistetaan voimakasta arvostelua, on hänelle annettava mahdollisuuksien mukaan tilaisuus esittää näkemyksensä jo samassa yhteydessä. Tällöin hänen on voitava vastata keskeisiin toimintaansa kohdistuneisiin väitteisiin. Neuvoston mielestä juttujen arvostelun kohteena oli ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, ei niinkään kantelija. Näin ollen neuvosto ei pitänyt kantelijan samanaikaista kuulemista tässä asiassa välttämättömänä.Lehti oli neuvonut kantelijaa käyttämään vastineoikeuttaan, mutta kantelija ei käyttänyt tätä mahdollisuutta. Kantelijan asiamiehen päätoimittajalle osoittama kirje ei ollut vastine, eikä lehden tarvinnut sitä kantelijan asema huomioon ottaen sellaiseksi myöskään tulkita.Hyvä journalistinen tapa edellyttää, että virheellinen asiatieto oikaistaan viivytyksettä, joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. Nyt jutut sisälsivät joitakin epätarkkuuksia, ja ainakin rikosilmoituksen sisältöä koskenut väärä tulkinta olisi neuvoston mielestä ollut syytä oikaista. Koska rikosilmoituksen sisällöllä ei ollut juttujen kokonaisuuden kannalta ratkaisevaa merkitystä, neuvosto ei pitänyt oikaisematta jättämistä vakavana laiminlyöntinä. Neuvosto otti lisäksi huomioon, että lehti oli jatkanut asian seuraamista 11.11.2000 julkaistussa jutussa kertoen, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri oli hyväksynyt WHO-keskuksen järjestelyt. Näillä perusteilla neuvosto päätti olla ryhtymättä asiassa enempiin toimenpiteisiin.