2913/PL/00

Vapauttava

Pakinassa mainittu ”kännikalajupakasta” saatettiin yhdistää kantelijaan ja häntä koskeneeseen viraltapanoasiaan. Opettajana toimiva kantelija oli saattanut omalla esiintymisellään edesauttaa jutun mukaisen mielikuvan syntymistä. Lehti oikaisi juttuun sisältyneen virheen. Vapauttava.

KANTELUPuruvesi julkaisi 18.5.2000 pakinan, jossa kerrotaan ”kännikalajupakasta”, joka alkoi kun ”opettajatar Vieno Susi pyysi nuorta, vasta viralle pantua renkitoveriaan Huugo Lammasta sanomaan huuko”. Kirjoituksen mukaan ”Huugon ei enää tarvitse sanoa huuko. Hänen olemuksensa on ilmaissut asian selkeästi, julkisesti ja usein”. Kirjoittaja kysyy: ”Kuka on vastuussa? … Huugo Lammas ja hänen esivanhempansa kolmanteen ja neljänteen polveen?” Lisäksi kirjoittaja toteaa alkoholismin olevan sairauden ja katsoo, että OAJ:n juristit ja jäsenistö puolustivat yksimielisesti ”kännikalakäytöstä”. Kirjoituksessaan nimimerkki viittaa myös ”Esi Opetus Virka Henkilön” juuri vireille tulleeseen rattijuopumusjuttuun.Kantelun mukaan kirjoituksessa mainittu Hugo Lammas yhdistetään kantelijaan ja häntä koskeneeseen viraltapanoasiaan, jota on käsitelty samassa lehdessä aikaisemminkin kantelijan nimi mainiten. Nyt puheena olevassa kolumnissa lehti toi loukkaavalla tavalla uudelleen esille vanhan asian, josta annettu päätös on ollut lainvoimainen jo yli vuoden. Kantelun mukaan kolumnissa mainittu ”kännikalajupakka” ei kuvaa asiallisesti viraltapanoasian neljää syytekohtaa. Kohta, jossa viitataan kantelijan olemukseen, kohdistuu puolestaan hänen vapaa-ajan viettotapoihinsa. Vastuukysymystä käsitellessään kirjoittaja loukkaa kantelijan esivanhempia – myös äitiä, joka asuu lehden päälevikkialueella. Pakinassa oli myös virheitä: kantelijalla ei ole todettu alkoholismia, eivätkä OAJ:n juristit ottaneet kantaa viraltapanoasiaan. Lisäksi kolumnissa sivutaan koulun rehtorin rattijuopumusasiaa ikään kuin sillä olisi jotain tekemistä kantelijan tapauksen kanssa.LEHDEN VASTAUSPuruvesi-lehden päätoimittaja Tiina Strandén kertoo Paju Takalan olevan lehden ulkopuolinen, nimimerkillä kirjoittava pakinoitsija. Kantelun kohteena olevassa pakinassa hän käsittelee paikkakuntaa kuohuttavia, koulutoimeen liittyviä sattumuksia. Pakina-aiheen ajankohtaisti tekstissä mainittu rattijuopumustapaus, ja kaiken taustalla on seutukunnalla käynnissä oleva kamppailu nuorten lisääntynyttä päihteiden väärinkäyttöä kohtaan. Pakinassa etualalle nousevat ennen muuta inhimillisiä heikkouksia suhteuttava pohdinta ja aikuisten kasvatuksellista esimerkkiä peräävä moraalinen vetoomus. Pakinassa puututaan kantelijan julkisen viran hoitamiseen vaikuttaviin asioihin, ei yksityishenkilöön. Alle 2000 asukkaan kunnassa opettaja on tärkeässä kasvattajan työssään väistämättä jossain määrin ”julkisuuden henkilö”. Kirjoituksessa peitenimien taakse kätkeytyvät henkilöt on mahdollista tunnistaa vain niiden, jotka tuntevat tapahtumainkulun ja henkilöt jo entuudestaan. Lukija ei kykene rakentamaan yhtäläisyyttä pakinan Huugo Lampaan ja kantelijan välille yli vuoden takaisen Puruvesi-lehden uutisoinnin varaan. Lehti oikaisi (25.5.2000) pakinaan sisältyneen OAJ:ta koskeneen virheen keskusteltuaan asiasta kantelijan kanssa. Päätoimittajan tarjoamaa vastinemahdollisuutta kantelija ei kuitenkaan halunnut käyttää. RATKAISUJournalistin ohjeiden mukaan yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaisilleen haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä. Tietoja jonkun henkilön alkoholinkäytöstä voidaan julkaista vain silloin, kun sillä on merkitystä hänen julkisen tehtävän hoitamisen kannalta ja kun se vaikuttaa siihen luottamukseen ja arvonantoon, jota tuo tehtävä edellyttää. Neuvosto pitää mahdollisena, että kirjoituksessa mainittu Hugo Lammas yhdistetään kantelijaan ja häntä koskeneeseen viraltapanoasiaan. Koska opettajana toimiva kantelija on saattanut omalla esiintymisellään edesauttaa jutun mukaisen mielikuvan syntymistä, hänen on täytynyt olla varautunut käytöksensä kärkeväänkin arvosteluun. Lisäksi henkilöt, jotka kykenivät tunnistamaan kantelijan uutisesta, olivat todennäköisesti jo muutenkin tietoisia viraltapanoasiasta ja sen taustoista. Arvostelu tapahtui pakinassa, jossa on hyväksyttävää käyttää tavanomaista hätkähdyttävämpiä ilmaisuja ja voimakkaampaa kieltä. Kantelun mukaan juttu sisälsi kaksi selkeää virhettä: kantelijalla ei ole todettu alkoholismia, eivätkä OAJ:n juristit ottaneet kantaa viraltapanoasiaan. OAJ:ta koskeneen virheen lehti oikaisi keskusteltuaan asiasta kantelijan kanssa. Alkoholismia ei jutussa sen sijaan suoraan yhdistetty kantelijaan, eikä lehdellä näin ollen ollut velvollisuutta oikaista tätä asiaa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Puruvesi ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.