2868/AL/00

Vapauttava

Lehdessä kerrottiin JSN:n antamasta sananvapautta koskevasta lausumasta. Sekä etusivun vinkin otsikko että sisäsivulla olleen jutun otsikko olivat epätarkkoja. Itse teksti ja sen ingressi kuvasivat lausuman sisältöä kuitenkin asianmukaisella tavalla. Vapauttava.

KANTELUJournalisti julkaisi 16.12.1999 uutisen, jossa kerrottiin JSN:n antamasta lausumasta otsikolla ”Radiolausuma johti virasta pidättämiseen”. Etusivun vinkin otsikkona oli ”JSN ei hyväksy papin hyllytystä”. Kantelijan mukaan otsikot ovat virheellisiä ja harhaanjohtavia, koska JSN ei lausumassaan ottanut lainkaan kantaa papin hyllytykseen vaan tarkasteli asiaa puhtaasti työntekijän sananvapauden kannalta. Journalistin jutun mukaan ”keskeisenä syynä erottamiseen oli Verkkorannan esiintyminen YLE:n radio-ohjelmassa Vallan vaiheilla, jossa keskusteltiin demokratian toimivuudesta kirkossa”. Lisäksi jutussa väitetään, että ”lausumasta loukkaantuneet Yläneen seurakunnan kirkkoneuvoston edustajat käynnistivät kurinpitomenettelyn, joka johti määräaikaiseen virasta erottamiseen”. Kantelun mukaan virasta pidättämiseen johtanut prosessi oli alkanut jo paljon ennen kirkkoherran lausumia radio-ohjelmassa ja että ”Vallan vaiheilla” –ohjelmassa ollutta lausumaa käytettiin vain yhtenä esimerkkinä kirkkoherran riidoista seurakunnan kanssa. Myös kurinpitopäätöksestä ja sen perusteluista näkee selvästi, ettei radio-ohjelmassa esiintyminen ollut mitenkään keskeisenä syynä kurinpitomenettelyyn johtaneessa prosessissa. LEHDEN VASTAUSJournalistin päätoimittaja Timo Vuortama kertoo, että uutinen tehtiin yksinomaan Julkisen sanan neuvoston sananvapautta koskevasta lausumasta. Uutista ei siis tehty tuomiokapitulin koko päätöksestä tai siihen johtaneesta kanteluprosessista. Uutisen otsikko ”JSN muistutti sananvapaudesta / Radiolausuma johti virasta pidättämiseen” tiivisti sen, mistä uutinen kertoi. Jutun lause, jonka mukaan kirkkoherran esiintyminen radiokeskustelussa oli erottamisen keskeisenä syynä, oli arvio, joka perustui käytyihin taustakeskusteluihin. Myöskään etusivun vinkin otsikko ei ollut harhaanjohtava, koska virasta pidättämistä kutsutaan yleisesti hyllytykseksi. Vinkin otsikko viittasi siihen, että JSN paheksui kurinpitotoimia, jotka johtuivat mielipiteiden esittämisestä radio-ohjelmassa. Kantelija ei ole vaatinut lehdeltä oikaisua eikä ole muutenkaan ottanut lehteen yhteyttä. RATKAISUJournalistissa kerrottiin JSN:n antamasta sananvapautta koskevasta lausumasta. Jutun otsikoista saattoi syntyä vaikutelma, että JSN olisi lausumassaan päätynyt otsikoissa esitettyyn näkemykseen. Tosiasiassa JSN ei lausumassaan ottanut suoraan kantaa virasta pidättämiseen ja sen syihin, vaan katsoi, että ”kurinpidolliset toimenpiteet, joiden perusteena ovat työntekijän julkisessa keskustelussa esittämät mielipiteet, kohdistuvat työntekijän ilmaisuvapauteen ja ovat siten omiaan kaventamaan julkista keskustelua ja sitä kautta rajoittamaan sananvapautta”.Otsikoissa esitettyjä johtopäätöksiä taustoitettiin uutisessa, jossa selostettiin sekä JSN:n lausuman sisältöä että tuomiokapitulin päätöksen taustoja. Jutun ingressissä neuvoston päätöstä referoitiin oikein, ja heti tekstin alussa kerrottiin, että JSN:n lausuma liittyi tuomiokapitulin erottamispäätökseen. Tämän jälkeen jutussa todettiin erottamisen keskeisenä syynä olleen kirkkoherran esiintyminen radio-ohjelmassa. Neuvoston mielestä väitteeseen ei sisältynyt suoranaista virhettä, koska radiolausuma oli ainakin osaltaan vaikuttamassa virasta pidättämiseen. Jutussa ei myöskään väitetty, että neuvosto olisi ottanut kantaa erottamisasiaan, vaan kyse oli toimituksen tekemästä arviosta. Myös näkemykset kurinpitomenettelyn käynnistämisen syistä olivat lehden omia johtopäätöksiä.Neuvoston mielestä sekä etusivun vinkin otsikko että sisäsivulla olleen jutun otsikko olivat epätarkkoja. Kun itse teksti ja sen ingressi kuvasivat lausuman sisältöä asianmukaisella tavalla, lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa. Neuvosto katsoo kuitenkin aiheelliseksi korostaa otsikoiden täsmällisyyden merkitystä.