2795/IL/99

Langettava

Koillismaan Uutisten julkaisemissa nimimerkkikirjoituksissa ja pakinoissa arvosteltiin voimakkaasti Kuusamon kuntaa ja paikallista osakeyhtiötä. Kirjoittelu sai alkunsa, kun Kuusamon kunnanvaltuusto myönsi kyseiselle yhtiölle pääomalainan lehden mielestä riittämättömin perustein. Neuvosto katsoi, että lehden yleisönosastokirjoituksissa esitetty kritiikki oli liian voimakasta ottaen huomioon, että arvostelu esitettiin nimimerkin suojassa. Pakinassaan lehti oli puolestaan antanut perusteettomasti sellaisen vaikutelman, että yhtiö ja sen osakkaat olisivat syyllistyneet useisiin arveluttaviin toimiin tai vakaviin laiminlyönteihin. Lehti julkaisi kantelijan haastattelun, mutta mitätöi siinä esitetyt seikat haastattelun jälkeen julkaistussa toisessa pakinassa jatkaen näin virheellisen vaikutelman synnyttävää kirjoitteluaan. Lehdelle annettiin huomautus.

KANTELUKoillismaan Uutiset on julkaissut nimimerkkikirjoituksia ja pakinoita, joissa arvostellaan voimakkaasti Kuusamon kuntaa ja Quutar Oy –nimistä osakeyhtiötä. Kantelijan mukaan kirjoitukset ovat olleet yritystä ja sen osakkaita loukkaavia, minkä lisäksi kirjoitukset ovat sisältäneet lukuisia virheitä ja vääriä tulkintoja.27.5.1999 lehti julkaisi yleisönosastollaan kirjoituksen, jossa kerrottiin kantelijan Kuusamon kunnalta saamasta pääomalainasta. Nimimerkki ”Keinottelu ei ole yrittäjyyttä” toteaa, että ”Naturpoliksella ei ole mitään tekemistä Quutaariin verrattavan keinottelun kanssa”. Kantelijan mielestä Quutar Oy:n toiminta leimataan kirjoituksessa keinotteluksi. Lisäksi kunnan päättäjiin kohdistetun perusteettoman arvostelun kautta myös Quutar Oy saatetaan varsin epäedulliseen valoon antamalla yhtiölle myönnetylle pääomalainalle erittäin kyseenalainen leima.3.6.1999 lehti julkaisi samaa aihetta käsitelleen yleisönosastokirjoituksen nimimerkillä ”Kannettu vesi ei kaivossa pysy – tässäkään tapauksessa”. Kirjoituksessa kantelijayrityksen todetaan ”aloittelevan toimintaansa veronmaksajien selkänahasta revityillä rahoilla”. Kristiina Luotion aikaisempi yritystoiminta kyseenalaistetaan viittaamalla hänen entisiin liiketoimiinsa liittyvään negatiiviseen tietoon. Samalla kirjoittaja epäilee, käyttääkö Quutar Oy kunnalta saamansa lainan siihen tarkoitukseen, mihin rahoitusta on haettu kysymällä ”jääkö varoja velkojen maksamisen jälkeen alkuperäiseen tarkoitukseen eli Quutar Oy:n ’saneeraukseen’”. Lisäksi kirjoittaja ennakoi Quutar Oy:n joutuvan uudestaan ”kunnan luukulle, kerjuulappu ja hattu kourassa”. Liisa Salmivaarelta kirjoittaja kysyy, ”kuinka olet onnistunut toimimaan yrittäjänä jo pitkään niin taitamattomasti ja tuloksettomasti, että yritystoimintasi ei voi jatkua ilman kunnan luukulla käyntiä?” Lopuksi kirjoittaja rinnastaa Quutar Oy:lle myönnetyn luoton ”uhkapeliksi” ja pyytää kuusamolaisia suosimaan niitä yrityksiä, jotka toimivat oman rahoituksen ja uutteran yrittämisen turvin. Kantelija pitää kirjoitusta yhtiön osakkaita kielteisesti leimaavana sekä erittäin loukkaavana ja halventavana. Kirjoituksesta saa myös sen kuvan, ettei Quutar toimi oman rahoituksen ja uutteran yrittämisen turvin, minkä lisäksi kirjoituksessa kehotetaan välttämään Quutar Oy:n palveluja.10.6.1999 lehti julkaisi kirjoituksen, jossa nimimerkki ”Matias” toteaa: ”Murheellisin yritys tukea yrittäjyyttä on Quutar Oy:lle annettu yli neljännesmiljoonan pääomalaina. Näin hataralla pohjalla olevaa avustusta en ole elämässäni ennen kohdannut”. Kunnan ja Quutar Oy:n kytkentöihin nimimerkki viittaa toteamalla, että ”Heikkilän (kunnanhallituksen pj) perheeseen tungettiin vielä lisää rahaa, osa tuesta nyt Quutarelle annetusta 275.000 markasta. Heikkilän vaimo kun ”sattuu” olemaan tämän onnekkaan yhtiön osakas”. Kirjoittaja vertaa lainan myöntämistä myös ns. Tulihta-oikeudenkäyntiin toteamalla, että ”kunnanhallitus on sotkeutunut sellaisiin nyöreihin, että siinä vielä joku ennen pitkää hirttyy ja henkitoreissaan vetää muitakin mukaansa. Onko uusi Tulihta muhimassa?” Myös tässä kirjoituksessa annetaan kantelijan mukaan totuudenvastainen ja harhaanjohtava kuva käyttämällä laina-sanassa lainausmerkkejä ja puhumalla suoraan avustuksesta ja lahjoituksesta, vaikka kyseessä on normaali pääomalaina. Kantelijan mukaan nimimerkin takana on lehden päätoimittaja Matti Kyllönen.Lehti jatkaa vihjailevaa, herjaavaa, vääriä mielleyhtymiä synnyttävää ja valheellista kirjoitteluaan nimimerkki ”Matiaksen” kirjoituksessa 9.9.1999. Kantelukirjelmän liitteenä ovat Quutar Oy:n osakasluettelo, jäljennökset perustamiskirjasta ja yhtiöjärjestyksestä sekä Kuusamon kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan ote, josta ilmenee pääomalainan myöntämistä koskeva päätös.LEHDEN VASTAUSKoillismaan Uutisten päätoimittaja Matti Kyllönen toteaa vastauksessaan kirjoittelun asiasta lähteneen liikkeelle sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto päätti 24.5.1999 myöntää ns. pääomalainaa ilman mitään vakuuksia uudelle Quutar Oy –nimiselle yritykselle. Päätoimittaja Kyllösen mukaan asia tuotiin valtuustokäsittelyyn pikavauhtia ilman ennakkotietoja ja ilman, että elinkeinolautakunta olisi käsitellyt asiaa. Sen sijaan elinkeinonjohtaja on lausunnossaan todennut asian ongelmallisuuden, eikä siis ole suosittanut lainan antamista. Silti kunnanjohtaja esitteli asian hallitukselle myönteisenä ja kunnanhallitus edelleen valtuustolle. Valtuusto joutui käsittelemään asian paikalla annetuin tiedoin. Lainan myöntämistä ei uskallettu vastustaa, kun kävi ilmi, että keskustan ryhmä oli jo asian ryhmässään päättänyt. Päätöksen runnoi läpi kunnanjohtaja Kyösti Tornberg (kesk) kehuen yritystä ”veturiyritykseksi”, vaikka paikkakunnalla on ollut käsityöalan yrittäjiä ja yrityksiä vuosikymmenien ajan. Vastauksessaan päätoimittaja Kyllönen tuo esille hyvin yksityiskohtaisesti ne seikat, jotka hänen mielestään tekevät Quutar Oy:n asian ongelmalliseksi. Yleisönosastokirjoitus 27.5.1999 oli päätoimittaja Kyllösen mielestä asiallinen ja tosiasioihin nojaava. Yrittäjä on saanut kunnalta lainaa ilman vakuuksia. Kun lähtee julkisen vallan apua pyytämään, pitää päätoimittajan mukaan varautua siihen, että anojan asioita myös julkisesti arvostellaan. Kantelija tai kukaan mukaan ei ole vaatinut oikaisua tai tarjonnut vastinetta.Yleisönosastokirjoitus 3.6.1999 ei sisällä lehden tietojen ja tarkistusten mukaan mitään totuudenvastaista. Ei ole myöskään sopimatonta kehottaa kuntalaisia asioimaan terveissä yrityksissä. Kirjoituksessa ei sanota, ettei Quutar kuuluisi näihin. Se, että osakepääoma on nyt maksettu, osoittaa päätoimittaja Kyllösen mukaan sen, että kunta on antanut rahaa osakepääomankin maksuun. Lisäksi Kyllösen mukaan on mahdollista, että nimimerkkikirjoittaja on oikeassa siinäkin, että Quutar Oy:n erään osakkaan velkojat voivat ainakin toivoa saavansa rahojaan takaisin kunnan pussin kautta.Ne, joille kysymykset esitettiin, eivät ole kommentoineet millään tavalla kirjoitusta. Lehti harkitsi vastinemahdollisuuden tarjoamista asianosaisille jo samassa numerossa, mutta piti sitä tarpeettomana, koska oletti etteivät asianosaiset antaisi vastauksia lehtien lukijoille – sisäpiiri ei Kuusamossa katso olevansa velvollinen vastaamaan mihinkään. Kirjoituksessa esitettyjen kysymysten julkaisemista päätoimittaja piti perusteltuna, koska kirjoitus sisälsi yleiseltä kannalta merkittävää tietoa, joka ei tullut valtuustossa esille asian huonon valmistelun takia ja jolla olisi saattanut olla vaikutusta päätöksentekoon valtuustossakin. Moni valtuutettu on jälkikäteen kiittänyt tiedosta ja pahoitellut, ettei heillä ollut riittävää tietoa päätöstä tehtäessä.Matiaksen pakinassa 10.6.1999 selostetaan Quutar-päätöksen taustat ja kytkennät, joiden esille tuominen oli perusteltua. Pakinatyyli sallii ronskimpaa kielenkäyttöä, ja pakinoitsijan tehtäviin kuuluu etsiä asioille taustoja ja arvostella päätöksentekoa. Kirjoitusta vastaan ei ole esitetty kritiikkiä, eikä vastineita tai mielipiteenilmaisuja ole jätetty julkaistavaksi.Lisäselvityksessään päätoimittaja Kyllönen kertoo, että lehti julkaisi 2.9.99 jutun Quutar Oy:n nykytilasta haastatellen yrityksen toimitusjohtajaa Liisa Salmivaaraa. Kyllönen näki tarpeelliseksi jatkaa asian kommentointia 9.9.99, koska niin paljoin olennaista uutta oli tullut esiin siihen verrattuna mitä aiemmin on ollut julkisuudessa ja Koillismaan Uutisissa. Kyllönen tuo lisäksi esille, että sekä kantelijalle että toiselle pääosakkaaksi ilmoitetulle Luotiolle on tarjottu mahdollisuus vastata. Kantelija käytti haastattelutarjouksen, minkä Luotio puolestaan hylkäsi. Kyllönen kiistää lehden syyllistyneen herjaukseen tms. Lehti on vain koettanut selvittää perusteita kunnan yhteisten varojen käyttöön liittyviin kysymyksiin. Lehden vastauksen liitteenä on ote Kuusamon kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjasta sekä Quutar Oy:n kaupparekisteriote.RATKAISUKoillismaan Uutisten Quutar Oy:tä koskeva kirjoittelu sai alkunsa, kun Kuusamon kunnanvaltuusto myönsi Quutar Oy:lle pääomalainan lehden mielestä riittämättömin perustein. Kirjoittelu on kantelijan mukaan ollut yritystä ja sen osakkaita loukkaavaa, minkä lisäksi kirjoitukset ovat sisältäneet lukuisia virheitä ja vääriä tulkintoja. Lehti puolestaan katsoo pyrkineensä vain selvittämään perusteita kunnan yhteisten varojen käyttöön liittyvissä kysymyksissä.Neuvoston kanta on, että yleisönosastokirjoituksissa tulee saada mahdollisimman vapaasti esittää mielipiteitä erilaisista asioista, eikä hyvää journalistista tapaa tulkita yleisönosastokirjoituksien kohdalla yhtä ankarasti kuin ammattijournalistien laatimassa aineistossa. Erityisesti silloin kun esitetään nimettyyn tai tunnistettavissa olevaan henkilöön kohdistuvaa arvostelua, on kuitenkin suositeltavaa, että kirjoittaja esiintyy omalla nimellään ja että kirjoituksessa selvästi tuodaan esille arvostelun perusteet. Näiden seikkojen perusteella neuvosto katsoi, että lehden yleisönosastokirjoituksissa esitetty kritiikki on ollut liian voimakasta ottaen huomioon, että arvostelu on esitetty nimimerkin suojassa. Myös pakinoissa voidaan käyttää kärjekkäämpiä ja hätkähdyttävämpiä ilmaisuja kuin tavanomaisessa toimituksellisessa tekstissä. Oikeina tarjottujen tietojen virheettömyyden vaatimus koskee kuitenkin pakinoitakin. Neuvoston näkemyksen mukaan nimimerkki Matiaksen kirjoituksissa esitetyt seikat perustuivat useassa kohdassa vääriin tulkintoihin tai väärinkäsityksiin asioissa, jotka olisi ollut helppo tarkistaa. Sinänsä virheettömiä tietoja on puolestaan esitetty sellaisessa yhteydessä ja sellaisella tavalla, että niiden kautta välittynyt viesti on joiltain osin täysin harhaanjohtava. Neuvoston mielestä nimimerkki Matiaksen kirjoituksissa annettiin vihjailevaa esitystapaa käyttäen perusteettomasti sellainen vaikutelma, että Quutar Oy ja sen osakkaat olisivat syyllistyneet useisiin arveluttaviin toimiin tai vakaviin laiminlyönteihin. Neuvosto totesi, että kantelija ei ole tarjonnut vastinetta tai vaatinut oikaisua. Samalla kuitenkin todettiin, että esitetyt väitteet olivat sellaisia, ettei tilanne olisi korjaantunut jälkeenpäin julkaistulla vastineella, vaikka se seurauksia olisikin saattanut lieventää. Lehti puolestaan ei ole oikaissut virheellisiä tietoja oma-aloitteisesti, koska lehden mielestä mitään oikaistavaa ei ole ollut. Vastinemahdollisuuden tarjoamista lehti kertoo harkinneensa, mutta piti sitä tarpeettomana, koska oletti etteivät asianosaiset antaisi vastauksia lehtien lukijoille. Lehti julkaisi kantelijan haastattelun, mutta mitätöi siinä esitetyt seikat haastattelun jälkeen julkaistussa toisessa nimimerkki Matiaksen kirjoituksessa jatkaen näin virheellisen vaikutelman synnyttävää kirjoitteluaan.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo Koillismaan Uutisten rikkoneen hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.