2786/AL/99

Vapauttava

KANTELUASE-lehden numerossa 2/99 julkaistiin artikkeli ”Suomen ase- ja patruunatarkastus kriisissä<". Siinä käsiteltiin kriittisesti Inspecta Oy -nimisen yrityksen toimintaa aseiden ja patruunoiden tarkastajana. Kritiikki oli kuitenkin pääosin kohdistettu kantelijaan. Hänet oli otettu silmätikuksi ja hänestä oli esitetty epäolennaisia ja vääristeltyjä tietoja. Osa esiin tuoduista seikoista kuului hänen yksityiselämäänsä. Kantelijan mukaan hänen ammattitaitonsa ja koulutuksensa asetettiin kirjoituksessa kyseenalaiseksi ja häntä halvennettiin henkilönä. Lehden julkaisema Inspecta Oy:n toimitusjohtajan vastinekirjoitus ei riittänyt korjaamaan alkuperäisen artikkelin epäasiallisuutta.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Markku Vainio pitää kantelua aiheettomana. Aki Saari ei ole vaatinut omaa vastinetta lehteen vaan on tyytynyt siihen, että Inspecta Oy:n toimitusjohtajan vastine julkaistaan sellaisenaan. Päätoimittaja on lisäksi lupauksensa mukaisesti todennut lehdessä, ettei "Suomen ase- ja patruunatarkastus kriisissä" -artikkelia oltu suunnattu kantelijaa vastaan. Sen asiatiedoissa ei ollut virheitä. Tärkeinä tietolähteinä olivat suomalaisten patruunatehtaiden johtohenkilöt, jotka olivat huolissaan patruunatarkastuksen tilasta ja siitä, että sitä johtaa henkilö, jolla ei ole työhön pätevyyttä. Kantelijaa ei otettu silmätikuksi vaan kritiikki suunnattiin laitoksen johtoon, joka oli nimittänyt virkaan epäpätevän henkilön. Kantelijan yksityiselämään ei viitata mitenkään. Hänet on mainittu artikkelissa siksi, että hän on henkilö, josta sekava tilanne on aiheutunut. Artikkeli julkaistiin, koska asiat ase- ja patruunatarkastuksessa eivät olleet kohdallaan ja kysymys on vakavasta asiasta.RATKAISUASE-lehden kirjoituksessa esitettiin voimakasta kritiikkiä ase- ja patruunatarkastusta hoitavan Inspecta Oy:n henkilöstöpolitiikkaa kohtaan. Artikkelin mukaan yhtiö oli sanonut irti kaksi patruunatarkas- tukseen pätevää insinööriä ja nimittänyt tarkastajaksi kantelijan, jolta puuttui tehtävään vaadittava pätevyys. Lehden mukaan päätökset ovat vaarantaneet yhtiön tarkastustoiminnan uskottavuuden. Päätösten osalta arvostelu kohdistuikin yrityksen toimitusjohtajaan, mutta artikkelissa arvioitiin varsin yksityiskohtaisesti myös kantelijan pätevyydessä olevia puutteita.Erikoislehden tehtävänä on seurata tarkasti alansa tapahtumia ja nostaa esiin havaitsemiaan epäkohtia. ASE-lehden kritiikki on koskenut alan kannalta tärkeää asiaa, jolloin myös siihen liittyvien henkilöiden toiminnan arvostelu on ollut perusteltua. Myös kantelijan pätevyyteen liittyvät ongelmat on voitu nostaa esiin, koska ne ovat selvästi liittyneet artikkelissa kuvattuun tilanteeseen eivätkä tässä yhteydessä ole kuuluneet hänen yksityiselämäänsä. Toisaalta on ymmärrettävää, että hän on kokenut saaneensa osakseen kohtuutontakin huomiota ja joutuneensa vastuuseen toisten tekemistä päätöksistä. Neuvoston mielestä lehdellä olisi siksi ollut aihetta olla yhteydessä myös häneen ja kuulla häntä kritiikin johdosta.ASE-lehti on julkaissut Inspecta Oy:n toimitusjohtajan vastineen, jota kantelijakin on edellyttänyt. Lisäksi päätoimittaja on samassa yhteydessä julkaistussa kommentissaan myöntänyt, että lehden artikkelista saattoi saada sellaisen kuvan, että se olisi suunnattu kantelijaa vastaan ja korostanut, ettei tämä ollut tarkoitus. Samalla päätoimittaja on myös vakuuttanut, ettei lehti väheksy Aki Saaren ammattitaitoa.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei kantelu anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.