2785/YLE/99

Vapauttava

Yleisradion MOT-ohjelmassa käsiteltiin Raha-automaattiyhdistyksen toimintaa. Ohjelman lopussa esiteltiin Seinäjoella toteutettu sairaankuljetuspalveluja koskenut tarjouskilpailu, jonka paikallinen yksityinen yritys hävisi SPR:n perustamalle ja omistamalle yhtiölle. Neuvoston mielestä ohjelma sisälsi joitakin epätarkkuuksia, joilla ei ollut olennaista merkitystä asiasisällön kannalta. Ohjelmassa oli kuitenkin yksi asiavirhe, jonka Yleisradio oikaisi puutteellisesti. Koska virheellä ei ollut ohjelman kokonaisuuden kannalta ratkaisevaa merkitystä, neuvosto ei ryhtynyt asian suhteen enempiin toimiin.

KANTELUYleisradion TV1 esitti 12.4.1999 MOT-ohjelman, jossa käsiteltiin Raha-automaattiyhdistyksen monopoliasemaa otsikolla ”RAY – Suomen suojelluin monopoli”. Kantelu kohdistuu ohjelman loppuosaan, jossa käsiteltiin Suomen Punaisen Ristin (SPR) toimintaa. Kantelijan mukaan SPR on toiminut puheena olevassa asiassa täysin laillisesti, avoimesti ja eettisesti. Jostain syystä MOT-ohjelmassa haluttiin kuitenkin antaa järjestön toiminnasta täsmälleen päinvastainen kuva.Kantelija kertoo, että SPR:n harjoittama sairaankuljetustoiminta on järjestetty siten, että alueilla, missä toiminta ei ole voittoa tuottavaa, sairaankuljetustoimintaa harjoittavat SPR:n osastot tai piirit. Alueilla, missä sairaankuljetusta voidaan hoitaa kannattavasti, toimintaa harjoittaa SPR:n omistama osakeyhtiö. Erillisten osakeyhtiöiden perustaminen sairaankuljetusliiketoimintaa varten perustuu Punaisen Ristin Euroopan laajuisesti yleistyvään käytäntöön. Sairaankuljetusliiketoiminnan eriyttäminen kansallisten Punaisten Ristien omistamien osakeyhtiöiden hoidettavaksi on Euroopan yhteisöjen tuomioistuimien mukaan (ratkaistu kolme tapausta) nimenomaan kilpailunäkökohtia tukeva ratkaisu. SPR:n tai sen yhtiöiden harjoittamaa sairaankuljetustoimintaa varten ei avustusta ole koskaan RAY:ltä haettu eikä saatu, eikä kyseistä avustusta voisi voimassaolevan lainsäädännön nojalla edes saada. Kantelijan mielestä ohjelman SPR:ään liittyvässä osuudessa ei edes pyritty totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Sensaatiohakuisuus syrjäytti selkeästi tasapuolisen tosiasioiden esittämisen. Ohjelmassa esitettyjen väitteiden osalta kantelija toteaa, että SPR:n perustama ja omistama osakeyhtiö, Lakeuden Ensihoito Oy, ei ole yleishyödyllinen yhteisö, joka voisi saada julkista tukea, eikä se ole koskaan hakenut taikka saanut taloudellista tukea Raha-automaattiyhdistykseltä. Lakeuden Ensihoito Oy on liiketoimintaa harjoittava yritys, jonka toimintaa säätelee osakeyhtiölaki. Tarjouskilpailussa ei siis ollut mukana julkisesti tuettua yhteisöä. Toimintaansa aloittava yritys ei myöskään tee tarjouksia ”hinnalla millä hyvänsä.” Lakeuden Ensihoito Oy:n tarjous oli 7% kilpailevan yrityksen tarjousta edullisempi. Tarjous ei siis ollut missään mielessä alihinnoiteltu, vaan yhtiön liiketoiminnan kannalta normaali, kannattava tarjous.Ohjelmassa toimittaja viittaa asian vireillä oloon KHO:ssa, mutta jättää mainitsematta, että tarjouskilpailua on jo käsitelty kilpailuneuvostossa SPR:lle myönteisin lopputuloksin. Kommentissaan toimittaja myös asettuu varsin selkeästi toisen yrityksen puolelle viitatessaan KHO:n päätöksen mahdollisiin negatiivisiin vaikutuksiin yrittäjän toimintaan. Kantelijan mielestä toimittajan olisi myös pitänyt miettiä ”yleishyödyllisen järjestön subvention” mahdollisuus tai mahdottomuus ennen kysymyksen esittämistä: Lakeuden Ensihoito Oy ei ole yleishyödyllinen yhteisö, eikä se voi saada RAY:n avustusta taikka avustusta SPR:n kautta.Kantelijan mukaan kansanedustaja Jukka Vihriälä saatetaan ohjelmassa täysin perusteetta negatiiviseen valoon pelkästään toimittajien omien tarkoitusperien tukemiseksi. Vihriälä on ohjelmassa mainittujen luottamustoimien haltija, mutta Seinäjoen sairaankuljetusta koskeneen tarjouskilpailun tai Lakeuden Ensihoito Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen kanssa hänellä ei ole ollut mitään tekemistä: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei päättänyt sairaankuljetussopimuksesta, eikä sopimusta ”saanut” SPR:n Vaasan piiri (oikealta nimeltään SPR:n Pohjanmaan piiri). Lisäksi toimittaja väittää, että RAY olisi SPR:n Pohjanmaan piirin tärkein rahoittaja. Myös tämä väite on paikkansa pitämätön, eikä väite myöskään millään lailla liity käsiteltävään asiaan. RAY:llä ei ole mitään tekemistä Lakeuden Ensihoito Oy:n ja Seinäjoen seudun terveysyhtymän välillä tehdyn sopimuksen kanssa, eikä RAY ole toimittajan väittämin tavoin SPR:n Pohjanmaan piirin tärkein rahoittaja: RAY:n avustusten osuus koko SPR:n rahoituksesta on vain 3%.Ohjelmassa esitettyjä väittämiä ei millään tavoin pyritty tarkistamaan SPR:ltä. Asiatietojen tarkistaminen syrjäytettiin jättämällä tarkistamatta SPR:n näkemys tarjouskilpailusta sekä tosiasiat SPR:n ja sen piirien rahoitukseen sekä sairaankuljetustoiminnan rahoitukseen liittyvistä asioista. Myös syy-yhteyksien selvittäminen on laiminlyöty kokonaan etenkin Jukka Vihriälän roolia koskeneessa osuudessa.SPR:n Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Matti Pokela vaati seuraavana aamuna toimittajaa oikaisemaan virheelliset tiedot. Toimittaja lupasi hoitaa tietojen oikaisun saman päivänä ohjelman uusinnan yhteydessä. Ohjelman uusinta esitettiin 13.4.1999 siten, että siitä oli poistettu Jukka Vihriälää koskenut osa. Muita muutoksia ei tehty, eikä uusintalähetyksen yhteydessä kerrottu virheellisten tietojen oikaisemisesta. Toiminnanjohtaja Pokela oli tämän johdosta uudelleen yhteydessä toimittajaan todeten, ettei mitään varsinaista oikaisua ollut tapahtunut. Kantelun mukaan toimittaja vastasi, ettei muunlainen oikaisu ollut teknisesti mahdollinen.Ohjelman toimitus ei siis oikaissut esittämiään väitteitä toiminnanjohtaja Pokelan yhteydenoton jälkeen, vaikka tällöin tuli selkeästi ilmi, että ohjelmassa esitettiin virheellisiä tietoja. Ohjelman lyhentäminen päivänäytöstä varten ei vastaa kantelijan käsitystä toimittajan oikaisuvelvollisuudesta, koska vääriä tietoja ei oikaistu – niistä vain osa leikattiin pois seuraavasta ohjelmasta. Päivänäytös tuskin tavoitti montakaan niistä televisionkatsojista, jotka olivat katsoneet ohjelman edellisenä iltana.YLEISRADION VASTAUSYleisradion TV1:n ohjelmajohtaja Astrid Gartz toteaa, että ohjelmassa ei ole virheellistä tietoa SPR:n osuudesta Seinäjoen sairaankuljetuskilpailussa. Ohjelmassa on todettu, aivan oikein, että julkista tukea saava yhteisö halusi kaapata liiketoiminnan perustamalleen yhteisölle. Näin Seinäjoella myös tapahtui.SPR:n sairaankuljetuksia hoidetaan sitä varten perustetun koordinaatioelimen SPR:n sairaankuljetuksen kautta. Varsinainen liiketoiminta on eriytetty liiketoimintayksiköihin, tässä tapauksessa Lakeuden Ensihoito Oy:öön. Lakeuden Ensihoito Oy on kiistattomasti SPR:n perustama ja omistama liiketoimintaa harjoittava yritys, jonka toiminta on syntynyt ja perustuu SPR:n päätöksiin ja ohjaukseen. Kyseinen järjestely yleishyödyllisen sekä sen liiketoimintaa hoitavan osakeyhtiön välillä on tehty sen vuoksi, ettei SPR voi yhdistysmuotonsa vuoksi harjoittaa kaupallista liiketoimintaa. Tämä ei kuitenkaan poista järjestön omistajavastuuta, johon ohjelmassa kiinnitetään huomiota. Gartz korostaa sitä, että journalistisesti ja yhteiskunnallisesti on ensi arvoisen tärkeää tarkastella julkisesti tuettujen yleishyödyllisten yhteisöjen kuten SPR:n ja sen perustamien yritysten välisiä todellisia suhteita. SPR kilpailee perustamiensa yritysten avulla yksityisen sektorin kanssa. Kun 30 vuotta tarjouskilpailluissa menestynyt yritys menettää sopimuksensa uudelle kilpailijalle, on voitava tarkastella paitsi voittanutta yhtiötä itseään myös sen omistajataustaa.Gartz viittaa vastauksessaan SPR:n omaan, kilpailuneuvostolle osoittamaan vastineeseen, jossa todetaan seuraavaa: ”Tarjouksen (sairaankuljetuksen järjestämisestä) on tehnyt SPR:n sairaankuljetus, joka on SPR:n sairaankuljetustoimintaa koordinoiva yksikkö. Se sijaitsee operatiivisesti Helsingin Sairaankuljetus Oy:ssä järjestön ja yhtiön välisen sopimuksen mukaisesti. Seinäjoen alueen toiminta tullaan hoitamaan osakeyhtiöllä, jonka kotipaikaksi tulee Seinäjoki.”Gartz toteaa, että Vihriälä on ohjelmassa mainittujen luottamustoimien haltija. Toisin kuin ohjelmassa sanottiin sairaankuljetussopimuksesta ei päättänyt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vaan Seinäjoen seudun terveysyhtymä. Virheellä ei ollut tässä nimenomaisessa tapauksessa kuitenkaan ratkaisevaa merkitystä, koska Vihriälä toimii sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin että Seinäjoen seudun terveysyhtymän valtuustoissa. Kyseinen kohta poistettiin uusinnasta nimisekaannuksesta ilmoittaneen sairaanhoitopiirin edustajan pyynnöstä.Vihriälä on toiminut RAY:n hallituksen puheenjohtajana, SPR:n Pohjanmaan piirin puheenjohtajana, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä Seinäjoen seudun terveysyhtymän valtuutettuna keskeisessä osassa, kun SPR:n yhtiön sairaankuljetussopimuksesta päätettiin. Vihriälän kautta RAY, SPR ja sen Pohjanmaan piiri tulevat kytketyksi maakunnassa paljon huomiota herättäneeseen tarjouskilpailuun. SPR:n ja Lakeuden Ensihoidon suhdetta ei käsitelty ohjelmassa virheellisesti. Oikaisuvaatimus olisi Garzin mukaan ollut perusteltu vain siinä tapauksessa, että SPR ei olisikaan kyseisen yhtiön taustayhteisö. Kun näin ei ole, ei ole syntynyt virhettäkään, eikä siten mitään oikaistavaa. Nimierehdyksen vuoksi tehdyt korjaustoimenpiteet olivat Garzin mukaan tapahtuneeseen nähden poikkeuksellisen merkittäviä ja nopeita – jopa ylimitoitettuja. Tapauksen merkityksen arvioinnin kannalta on keskeistä ottaa huomioon se, että ohjelman kantavia tosiasioita jouduttiin poistamaan uusinnasta sekä ohjelman verkkosivuilta vain sen vuoksi, ettei pieni virheellinen yksityiskohta tulisi enää toistetuksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että MOT-ohjelmassa olisi annettu muita virheellisiä tietoja, esimerkiksi Jukka Vihriälän roolista tai SPR:n Pohjanmaan piiristä. RATKAISUNeuvoston mielestä ohjelma sisälsi joitakin epätarkkuuksia, joilla ei ollut kuitenkaan olennaista merkitystä asiasisällön kannalta. Toimittajalla oli perusteltuja syitä päätyä ohjelmassa esittämiinsä johtopäätöksiin. Asiaa käsitellessään neuvosto otti huomioon myös sen, että kantelun kohteena oleva ohjelmaosuus on vain pieni osa koko ohjelmasta, jonka keskeinen aihe oli Raha-automaattiyhdistyksen toiminta.Kansanedustaja Jukka Vihriälää koskeneiden väitteiden osalta neuvosto totesi, että vääriä tietoja ei varsinaisesti oikaistu – Vihriälää koskenut osa vain leikattiin pois ohjelman uusintalähetyksestä ilman, että siinä tai sen yhteydessä muutenkaan olisi missään vaiheessa todettu ohjelman sisältäneen virheellistä tietoa. Neuvoston mielestä oikaisu tehtiin puutteellisesti, koska hyvän journalistisen tavan mukaan oikaisu on tehtävä siten, että alkuperäisen tiedon saaneet voivat sen helposti havaita. Koska virheellä ei kuitenkaan ollut ohjelman kokonaisuuden kannalta ratkaisevaa merkitystä, neuvosto ei ryhtynyt asian suhteen enempiin toimiin.