2762B/SL/99

Vapauttava

Pohjolan Sanomien uutisessa tuotiin esille lapinkylien yhteiskokouksessa esitettyjä mielipiteitä, joissa kokouksen osallistujat ilmaisivat vahvasti tyytymättömyytensä tapaan, jolla Saamelaiskäräjien vaalilautakunta oli käsitellyt äänioikeutta koskevaa asiaa. Neuvoston mielestä lehti ei uutisessaan ottanut itse kantaa kyseiseen kiistaan, vaan uutisessa käsiteltiin kokouksessa esillä olleita asioita siinä muodossa kuin ne kokouksessa esitettiin. Kantelijan lehdelle lähettämän oikaisupyynnön lehti sai julkaista sellaisenaan toimituksen laatimalla otsikolla, joka vastasi kirjoituksen sisältöä. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUPohjolan Sanomat julkaisi 4.3.1999 uutisen, jossa käsiteltiin lapinkylien yhteiskokousta otsikolla ”Lapinkylät harkitsevat syytetoimia”. Viiteotsikkona oli ”Saamelaiskäräjien vaalilautakunta syyllistyi törkeään lainvastaisuuteen”.Kantelijan mielestä sekä jutun viiteotsikossa että uutisen ensimmäisessä kappaleessa annetaan haastateltavien todeta, että vaalilautakunta olisi syyllistynyt lain rikkomiseen tehdessään päätöksensä saamelaiskäräjien vaaleissa äänioikeutetuista henkilöistä. Jutussa ei kuitenkaan ole esitetty syytöksille mitään perusteita. Vaalilautakunnalle ei myöskään annettu mahdollisuutta kommentoida esitettyjä syytteitä.Kantelija lähetti Pohjolan Sanomille oikaisupyynnön ja toivoi toimituksen oma-aloitteisesti oikaisevan virheelliset tiedot. Lehti julkaisi oikaisupyynnön sellaisenaan toimituksen laatimalla otsikolla Saamelaiskäräjien vaalilautakunnalla laillinen oikeus tulkita lakia. Pohjolan Sanomat ei ollut kantelijaan yhteydessä ennen oikaisupyynnön julkaisemista. Kantelijan mielestä Pohjolan Sanomien menettely osoittaa, että lehti pysyi alkuperäisen artikkelinsa takana ja antoi vaalilautakunnalle vain mahdollisuuden jälkikäteen ilmaista oman mielipiteensä yleisönosastolla. LEHDEN VASTAUSPohjolan Sanomien päätoimittaja Heikki Lääkkölä toteaa asian liittyvän Pohjois-Lapissa jo vuosia kestäneeseen kiistaan siitä, ketkä ovat äänioikeutettuja saamelaiskäräjien vaaleissa. Asiasta on vuosien mittaan esitetty puolin ja toisin varsin kärjekkäitäkin mielipiteitä. Pohjolan Sanomat katsoo, että myös lapinkylien edustajilla on oikeus saada saamelaiskäräjien äänioikeusasiassa oma mielipiteensä kuuluviin.Kantelun kohteena oleva uutinen on laadittu lapinkylien yhteiskokouksessa tehtyjen päätösten ja esitettyjen mielipiteitten pohjalta. Lähtökohdasta, jonka mukaan faktat on kerrottava oikein, ei voida luopua. Uutinen sisältää voimakkaita latauksia, mutta ne heijastavat kokouksen ilmapiiriä. Kirjoituksessa ei ole lehden tai kirjoittajan omia mielipiteitä, eikä lehti ole ottanut kantaa, onko mahdollinen lainrikkomus tapahtunut vai ei. Kirjoitus ei myöskään sisällä arvovarauksia itse substanssista: siitä, kenelle äänioikeus saamelaiskäräjien vaaleissa kuuluu ja kenelle ei.Tapahtumauutisointi ei tarkoita, että arvostelun kohteeksi joutuvan tulisi heti samassa juttuyhteydessä päästä kommentoimaan kritiikkiä, jota on osakseen saanut. Päätyessään julkaisemaan kantelijan lähettämän oikaisupyynnön ”Pohjoista puhetta” –yleisönpalstalla toimitus halusi nimenomaan tuoda esille kantelijan näkemyksen käsiteltyyn asiaan. Uutisen toimituksellista oikaisua ei nähty tarpeellisena, koska kantelun kohteena olevassa uutisessa käsiteltiin vain lapinkylien kokouksessa esillä olleita asioita siinä muodossa kuin ne kokouksessa oli esitetty. RATKAISUPohjolan Sanomien uutisessa tuotiin esille lapinkylien yhteiskokouksessa esitettyjä mielipiteitä, joissa kokouksen osallistujat ilmaisivat vahvasti tyytymättömyytensä tapaan, jolla Saamelaiskäräjien vaalilautakunta oli käsitellyt äänioikeutta koskevaa asiaa. Kokousta koskeneessa uutisessa siteerattujen kommenttien mukaan vaalilautakunta olisi syyllistynyt lain rikkomiseen tehdessään päätöksensä saamelaiskäräjien vaaleissa äänioikeutetuista henkilöistä. Pohjolan Sanomien mukaan kantelun kohteena oleva uutinen laadittiin lapinkylien yhteiskokouksessa tehtyjen päätösten ja esitettyjen mielipiteitten pohjalta. Uutisessa kerrotaan voimakkaista latauksista, mutta ne heijastavat kokouksen ilmapiiriä. Kirjoituksessa ei ole lehden tai kirjoittajan omia mielipiteitä, eikä lehti ole ottanut kantaa, onko mahdollinen lainrikkomus tapahtunut vai ei. Neuvoston mielestä lehti ei uutisessaan ottanut itse kantaa kyseiseen kiistaan, vaan uutisessa käsiteltiin kokouksessa esillä olleita asioita siinä muodossa kuin ne kokouksessa esitettiin. Vaikka uutisessa kuvatut kommentit olivatkin kärjekkäitä, niitä ei kiistan tausta ja aikaisempi uutisointi huomioon ottaen kuitenkaan tuotu esille asiaan kuulumattomalla tavalla. Uutisessa ei ollut oikaisua vaatineita virheitä. Pohjolan Sanomat julkaisi kantelijan lähettämän oikaisupyynnön yleisönpalstalla mielipidekirjoituksena toimituksen laatimalla otsikolla ”Saamelaiskäräjien vaalilautakunnalla laillinen oikeus tulkita lakia”. Otsikointi vastasi kirjoituksen sisältöä, eikä kantelijan kirjoituksen julkaisemiselle mielipideosastolla ollut neuvoston mielestä estettä.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Pohjolan Sanomat ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.