2747/SL/99

Langettava

Itä-Häme julkaisi uutisen, jossa kerrottiin kantelijaa koskeneesta syyttämättäjättämispäätöksestä otsikolla "Tyttöjen hipelöiminen oli opettajan mielestä ’ammatillista koskettelua’". Uutiseen viitattiin lehden etusivulla otsikolla "Tyttöjä hipelöinyt opettaja syytteittä". Neuvoston mielestä kantelija leimattiin otsikoissa tyttöoppilaiden hipelöijäksi, vaikka esitutkinnassa ja syyteharkinnassa ei oltu todettu sellaista tapahtuneen. Kunnallisen luottamushenkilöasemansa vuoksi kantelija oli uutisesta tunnistettavissa lähipiiriään laajemmaltikin. Neuvosto katsoi lehden rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELU Itä-Häme julkaisi 17.12.1999 uutisen, jossa kerrottiin kantelijaa koskeneesta syyttämättäjättämispäätöksestä otsikolla ”Tyttöjen hipelöiminen oli opettajan mielestä ’ammatillista koskettelua’”. Uutiseen viitattiin lehden etusivulla otsikolla ”Tyttöjä hipelöinyt opettaja syytteittä”.Kummassakin otsikossa kantelijan todetaan hipelöineen tyttöjä, millä on tässä asiayhteydessä selvästi seksuaaliseen toimintaan liittyvä merkitys. Kummassakin otsikossa annetaan totuudenvastainen ja harhaanjohtava kuva syyteharkinnassa tehdystä näytönarvioinnista ja johtopäätöksistä: opettajana toiminut kantelija on leimattu ala-asteikäisten tyttöoppilaiden hipelöijäksi, ja hänet on näin saatettu erityisen halveksunnan alaiseksi. Lehtikirjoittelun seurauksena hänen pitkä elämäntyönsä pedagogina on tuhottu, ja häneen on loppuiäkseen lyöty halveksitun pedofiilin leima. Vaikka kantelijan nimeä ei ole julkistettu, hänet on pienellä paikkakunnalla jutusta helppo tunnistaa myös sen vuoksi, että hän on tunnettu hahmo mm. kunnallisen luottamushenkilöasemansa vuoksi.Kantelija on kiistänyt tehneensä mitään sellaista, mitä voitaisiin pitää tyttöjen hipelöintinä siinä merkityksessä kuin sanalla tällaisessa yhteydessä tarkoitetaan, eikä esitutkinnassa ja syyteharkinnassakaan ole todettu sellaista tapahtuneen. Tekojen väitettiin tapahtuneen oppituntien aikana muun luokan edessä kantelijan tarkastaessa oppilaiden tehtäviä opettajanpöydän luona. Kantelun liitteenä on kopio päätös syyttämättä jättämisestä, jossa johtava kihlakunnansyyttäjä katsoo, ettei kantelija ole syyllistynyt tutkinnan kohteina oleviin rikoksiin, eikä näihin kosketustilanteisiin ole liittynyt seksuaalista merkitystä. Kantelun liitteenä on myös Etelä-Suomen Sanomissa julkaistu samaa asiaa koskenut uutinen, jota kantelija pitää asiallisena ilman perusteetonta leimaamista. Uutisen otsikkona oli ”Syyttäjä vapautti heinolalaisopettajan epäilyistä”.LEHDEN VASTAUSItä-Hämeen päätoimittaja Ari Helminen kertoo, että jutun varsinaisen otsikon teksti ja siinä käytetty sanasto on poimittu johtavan kihlakunnansyyttäjän asiakirja-aineistosta, josta käy ilmi, että kantelija on pitänyt tyttöoppilaidensa kosketteluita ammatillisina kosketteluina. Myös kihlakunnansyyttäjä toteaa perusteluissaan, että koskettaminen on ollut ammatillista. Asiakirjoista käy ilmi myös, että esitutkinnassa on kuultu kahdeksaa tyttöoppilasta, joita kantelija on kosketellut. Muutamat tyttöoppilaat ovat kertoneet opettajan hipelöineen heitä, jonka perusteella hipelöinti-sana on nostettu otsikkoon. Syyttämättäjättämispäätös perustuu lehden mukaan siihen, että syyttäjän näkemyksen mukaan koskettelun voidaan katsoa liittyvän opettajan käsityksiin ja näkemyksiin ammatillisesta toiminnasta aikuisopettajana. Edellä mainitun perusteella otsikossa ei ole annettu asiasta totuudenvastaista ja harhaanjohtavaa kuvaa. Lisäksi tekstiosassa on selitetty asiaa tarkemmin, minkä kantelijakin myöntää. Otsikoille löytyy jutusta selvä peruste. Myös etusivun vinkissä kerrotaan selvästi, että opettaja ei saanut syytettä. Päätoimittaja haluaa korostaa koulutusjohtaja Merja-Liisa Lehtosen näkemystä, että kolmasluokkalaisten sylissä pitäminen ei ole enää normaalia opetustoimintaa. Päätoimittaja painottaa myös syyttäjän toteamusta, että syyteharkinnan piiriin ei kuulu se arvioiminen, onko kantelija menetellyt opetustoiminnalle asetettavien vaatimusten ja metodien suhteen sinänsä sopimattomasti opettajana esitutkinnan kohteena olleissa tilanteissa.Päätoimittaja toteaa kysymyksen juttujen otsikoinnin osalta olevan myös semanttisen. Hipelöinti tarkoittaa suomen kielen sanakirjan mukaan ark. näpelöidä, hypistellä, kopeloida, kähmiä. Hipelöidä kangasta, esineitä. Hän yrittää aina hipelöidä naisia.Etelä-Suomen Sanomien artikkelin osalta päätoimittaja toteaa olevan ymmärrettävää, että Lahdessa ilmestyvä Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa Heinolan asioista lyhyemmin kuin Heinolassa ilmestyvä Itä-Häme. Itä-Häme nosti jutun esiin, koska se sai selville, että asia oli esillä kaupunginhallituksessa. Tapaus on herättänyt laajaa keskustelua kaupungissa. Lehti on seurannut asian edistymistä. Oli luonnollista, että lehti uutisoi näyttävästi myös asian lopputuloksen. Lehti ei maininnut ko. jutuissa ko. opettajan nimeä eikä edes koulua.RATKAISUNeuvoston mielestä on tärkeää, että lapsiin kohdistuvista seksuaalirikosepäilyistä ja niihin liittyvistä ratkaisuista, vapauttavistakin, kerrotaan julkisuudessa. Samalla on kuitenkin muistettava, että uutisointi leimaa vahvasti tekijäksi epäiltyä. Opettajana toiminut kantelija on Itä-Hämeen otsikoissa leimattu ala-asteikäisten tyttöoppilaiden hipelöijäksi, vaikka esitutkinnassa ja syyteharkinnassa ei ole todettu sellaista tapahtuneen. Otsikot ovat olleet vahvasti kantelijaa leimaavia, ja kantelija on saatettu erityisen halveksunnan alaiseksi, koska sanalla hipelöinti on tässä asiayhteydessä ollut neuvoston mielestä selvästi seksuaalinen merkitys. Kunnallisen luottamushenkilöasemansa vuoksi kantelija on neuvoston käsityksen mukaan uutisesta tunnistettavissa lähipiiriään laajemmaltikin.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo Itä-Hämeen rikkoneen tässä asiassa hyvää journalistista tapaa.