2728/MTV/99

Vapauttava

MTV3:n esittämässä Joka kodin asuntomarkkinat –ohjelmassa käsiteltiin hyvin kriittisesti erään rakennusliikkeen toimintaa. Ohjelma oli kantelijan mukaan tehty yksipuolisesti varaamatta kantelijalle mahdollisuutta vastata ohjelmassa esitettyihin väitteisiin. Kantelijaa ei mainittu nimeltä, mutta ohjelmassa esiintynyt asukas oli kantelijan mukaan tiedottanut aktiivisesti ja laajasti kantelijan asiakaskunnalle ja viiteryhmille ohjelmasta. Neuvosto totesi, että ohjelmassa esitetty kritiikki perustui pitkälti asunnon ostajien näkemyksiin ja heidän yksipuoliseen kuulemiseensa kiistanalaisessa ja monimutkaisessa tapahtumaketjussa. Kantelijalle varattiin kuitenkin mahdollisuus näkökantojensa esille tuomiseen seuraavassa ohjelmassa. Neuvosto ei ottanut kantaa siihen, olivatko ohjelmassa esitetyt väitteet sinällään oikeita, koska kumpikaan osapuoli ei kyennyt esittämään kiistatonta todistelua väitteidensä tueksi. Kantelijayritys ei ollut ohjelmasta tunnistettavissa, eikä tiedotusvälineen voida katsoa olevan vastuussa toimituksen ulkopuolisten tahojen menettelystä, jonka johdosta kritiikin kohteena ollut yritys voitiin mahdollisesti tunnistaa. MTV3:n ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUMTV3 esitti 31.1.1999 Joka kodin asuntomarkkinat ohjelman, jossa käsiteltiin hyvin kriittisesti erään rakennusliikkeen toimintaa rakennuttajana. Ohjelman ulostuloa edelsi kantelijayrityksen ja MTV3:n välinen marraskuussa 1998 käyty kirjeenvaihto, jossa kantelija huomautti ohjelmassa käsiteltävien asioiden kiistanalaisuudesta ja MTV3 puolestaan kiisti, että MTV:n uutis- ja ajankohtaisohjelmissa olisi edes tekeillä kyseistä ohjelmaa. Kantelija sai ohjelman nähtäväksi 29.1.1999 ja se esitettiin 31.1.1999. Ohjelma oli tehty yksipuolisesti varaamatta kantelijalle mahdollisuutta vastata ohjelmassa esitettyihin väitteisiin. Ohjelmassa käytettiin kuukausia sitten ja osittain toisesta asunnosta kuvattua kuvamateriaalia. Ohjelmassa esitettiin lukuisia totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia lausumia. Ohjelmassa väitetään, ettäyhteen asuntoon ei olisi voitu muuttaa lainkaan – tosiasiassa muutto siirtyi asukkaan omasta tahdosta asunnoista olisi löytynyt kymmeniä homevaurioita – tosiasiassa yksi home-esiintymä jalkalistasta asunnot ovat lähes puoli vuotta myöhässä – tosiasiassa muutto tapahtui ennen kuin asuntojen edes tuli olla valmiita RS-valvoja ei ole valvonut ostajien etua – RS-valvoja ei koskaan saa toimia kummankaan osapuolen edunvalvojana Ohjelmassa ei mainittu kantelijaa nimeltä. Ohjelmassa esiintynyt asukas, jonka kantelija sanoo olevan toimittaja, on kuitenkin tiedottanut aktiivisesti ja laajasti kantelijan asiakaskunnalle ja viiteryhmille ohjelmasta. Kantelun liitteenä on myös kyseisen asukkaan laatima lehdistötiedotteeksi otsikoima asiakirja.MTV3:N VASTAUSMTV3:n vastaava ohjelmatoimittaja Jaakko Visuri toteaa vastauksessaan, että esitetyssä ohjelmassa käsiteltiin tärkeää rakentamiseen liittyvää ongelma-aluetta. Ohjelmaa koskevat ratkaisut tehtiin yksinomaan journalistisin perustein ilman ulkopuolista ohjausta, eikä ohjelmassa esiintynyt asukas ollut ohjelman toimittaja. Kantelijalle annettiin mahdollisuus tuoda esille omia näkemyksiään 7.2.1999 lähetettävässä ohjelmassa. Kantelija jätti tilaisuuden käyttämättä ohjelman tekijöistä riippumattomista syistä. MTV3 tuo esille myös sen, että marraskuussa 1998 ei ollut varmuutta Asuntomarkkinat-ohjelman jatkosta keväällä 1999. Ohjelmasarjan jatkuminen varmistui 21.12.1998.Vastauksen liitteeksi on oheistettu ohjelman tuottajan, ohjelmassa haastatellun asiantuntijan ja ohjelmassa esiintyneen asukkaan antamat selvitykset sekä hakemus takavarikon määräämiseksi. Helsingin käräjäoikeuteen 10.2.1999 jätetyn takavarikkohakemuksen hakijoina ovat ohjelmassa käsitellyn rakennuskohteen asukkaat. Takavarikkohakemuksessa on selvitetty yksityiskohtaisesti rakentamisessa ilmenneet puutteellisuudet, rakennusvirheet ja viivästykset.Ohjelman tuottajan selvitysOhjelman tuottaja Juha Salmi Finnish Construction Communications Oy:stä (jäljempänä FCC) toteaa omassa vastauksessaan, että aloite kohteeseen tutustumiseen tuli ohjelmassa esiintyneeltä asukkaalta, joka on free-lancer mainoselokuvaohjaaja. Kyseinen asukas otti Salmeen yhteyttä tammikuun 1999 ensimmäisellä viikolla. Salmi ei ole aikaisemmin ollut ko. henkilön kanssa minkäänlaisissa tekemisissä. Salmi tutustui 14.1.1999 kyseisen asukkaan ostamaan asuntoon ja totesi, että noin 160 neliön asunnosta vain 40 neliötä oli asumiskelpoisessa kunnossa, asunnossa oli kymmeniä kosteus-, home- ja muita vaurioita ja että asukkaat olivat maksaneet kauppasopimuksen viimeisen kauppaerän, eivätkä olleet saaneet rakennustöiden loppuun saattamista varten ns. RS-vakuutta.FCC päätti tehdä asiasta jutun, jossa ei kuitenkaan mainittaisi osapuolia nimeltä. 31.1.1999 esitetyssä ohjelmassa käytetty materiaali perustui kokonaan FCC:n 20.1.1999 kuvaamaan aineistoon sekä kyseisen free-lancer mainoselokuvaohjaajan 14.1.1999 jälkeen kuvaamaan aineistoon. Kyseisen henkilön kuvanauhalla esittämistä kommenteista kävi ilmi ennen kaikkea asukkaiden pettymys ns. RS-turvajärjestelmää kohtaan. Kantelija edustaja soitti FCC:lle 27.1.1999, ja kertoi kuulleensa, että ko. juttu on tarkoitus esittää 31.1.1999. Kantelija sai ohjelman vhs-kopion nähtäväkseen 29.1.1999. Tutustuttuaan ohjelmaan kantelija ilmoitti, ettei ohjelma vastaa heidän näkemyksiään asiassa. Kantelija ilmoitti 29.1.1999 päivätyllä kirjeellä MTV3:lle, ettei ohjelmaa pitäisi esittää. Salmi sai kirjeestä tiedon vasta 1.2.1999 eli ohjelman esitysajankohdan jälkeen. Salmi tarjosi kantelijalle mahdollisuutta omien näkökantojensa esille tuomiseen myöhemmin esitettävässä ohjelmassa, mutta kantelija totesi 5.2.1999 FCC:n toimitussihteerille, että ei halua käyttää vastineoikeutta.Asiantuntijalausunnon antaneen lakimiehen selvitysOhjelmassa asiantuntijana esiintynyt lakimies käsittelee omassa vastauksessaan RS-valvojan roolia ja vastuuta sekä RS-vakuuden asettamista ja käyttöönottoa. Kyseinen varatuomari keskittyy käsittelemään kantelussa esitettyä väitettä, joka koskee varatuomarin ohjelmassa esille tuomia näkemyksiä rakennustyön tarkkailijan roolista sekä RS-vakuuden vapauttamisesta kohteen loppuunsaattamiseen. Varatuomari toteaa, että kantelun sivulla 4 esitetty väite RS-valvojan roolista on selvästi virheellinen ja lakiin perustumaton.Ohjelmassa esiintyneen asukkaan selvitysOhjelmassa esiintynyt asukas toteaa vastauksessaan, että hän ei ole toimittaja vaan freelance mainosvalokuvaaja. Hän kertoo ottaneensa yhteyttä ohjelmantekijöihin asukkaiden yhteisestä päätöksestä. Mainittu asukas korostaa, että yhteydenoton tavoitteena ei ollut kostotoimenpide vaan halu varoittaa ohjelman kautta kaikkia suomalaisia vaaroista, jotka piilevät RS-kaupassa. Tämän takia hän ei myöskään haastattelussa maininnut kantelijaa nimeltä vaan puhui yleisesti rakennuttajasta. Kyseinen asukas vahvistaa, että hän ei ole ollut aikaisemmin tekemisissä FCC:n kanssa eikä tuntenut ohjelman tuottajaa Juha Salmea entuudestaan. Rakennuskohteen puutteellisuuksien, rakennusvirheiden ja viivästysten osalta hän viittaa Helsingin käräjäoikeudelle jätettyyn takavarikkohakemukseen.RATKAISUJournalistin ohjeiden mukaan tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään muodossa luovuttaa toimituksen ulkopuolelle. Neuvosto toteaa, että annetun selvityksen mukaan ohjelmaa koskevat ratkaisut on tehty yksinomaan journalistisin perustein ilman ulkopuolista ohjausta, vaikka idea juttuun onkin tullut asukkaalta. Ohjelmassa esiintyneen asukkaan osalta neuvosto toteaa, että neuvosto ei ole toimivaltainen käsittelemään ko. asukkaan toimia, koska hän ei millään tavalla osallistunut ohjelman tekemiseen journalistina.Ohjelmassa esitetty kritiikki perustuu pitkälti asunnon ostajien näkemyksiin ja heidän yksipuoliseen kuulemiseensa kiistanalaisessa ja monimutkaisessa tapahtumaketjussa. Tältä osin on kuitenkin otettava huomioon, että kantelijalle varattiin mahdollisuus näkökantojensa esille tuomiseen seuraavassa ohjelmassa. Neuvosto katsoo myös, että se ei voi ottaa kantaa siihen, ovatko ohjelmassa esitetyt väitteet sinällään oikeita, koska kumpikaan osapuoli ei pysty esittämään kiistatonta todistelua väitteidensä tueksi. Kuvamateriaalin osalta neuvosto piti uskottavana MTV3:n ilmoitusta siitä, että ohjelmassa käytetty materiaali perustui kokonaan FCC:n 20.1.1999 kuvaamaan aineistoon sekä mainitun asukkaan 14.1.1999 jälkeen kuvaamaan aineistoon. Kantelijan mielestä MTV3 on saattanut harhauttaa kantelijaa kirjeellä, jossa se kiisti ohjelmanteon. Neuvostolle osoittamassaan vastauksessaan MTV3 toteaa, että marraskuussa 1998 ei ollut varmuutta Asuntomarkkinat-ohjelman jatkosta keväällä 1999. Ohjelmasarjan jatkuminen varmistui 21.12.1998. Neuvosto katsoi, että myöskään tältä osin MTV3:n toiminnan osalta ei ole huomautettavaa.Ohjelma oli kantelijan mukaan tehty yksipuolisesti varaamatta kantelijalle mahdollisuutta vastata ohjelmassa esitettyihin väitteisiin. Journalistin ohjeissa todetaan, että jos nimettyä henkilöä arvostellaan tiedotusvälineessä erittäin voimakkaasti, on hyvän journalistisen tavan mukaista tuoda hänen näkökantansa esiin mahdollisuuksien mukaan samassa yhteydessä. Ko. journalistin ohjeiden kohtaa pitää tulkita laajasti siten, että se koskee myös yritystä silloinkin, kun yritystä ei mainita ohjelmassa nimeltä, mutta se on siitä helposti tunnistettavissa. Neuvosto toteaa, että kritiikin kohteena ollut yritys ei ole ohjelmasta tunnistettavissa, eikä tiedotusvälineen voida katsoa olevan vastuussa toimituksen ulkopuolisten tahojen menettelystä, jonka johdosta ko. yritys voidaan tunnistaa kritiikin kohteena olleeksi yhtiöksi.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei MTV3 ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.