2689/SL/98

Vapauttava

Keskisuomalainen julkaisi uutisen, jossa kerrottiin käräjäoikeuden maatilayrittäjälle antamasta eläinrääkkäystuomiosta. Uutisessa mainittiin tuomitun nimi. Neuvoston mielestä eläinrääkkäyksestä annettu tuomio koski yrittäjän toimintaa elinkeinonharjoittajana asiassa, jolla oli huomattavaa yleistä merkitystä. Yrittäjä oli myös ollut altis myönteiselle julkisuudelle, jonka seurauksena hän oli tullut erikoisyrittäjänä tunnetuksi, omalla laillaan julkisuuden henkilöksi, mikä vaikutti hänen yksityiselämän suojaansa kaventavasti. Neuvoston mielestä tuomitun henkilöllisyydellä oli myös ainakin paikallista merkitystä ottaen huomioon hänen asemansa elintarviketuottajana. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUKeskisuomalainen julkaisi 28.10.1998 uutisen, jossa kerrottiin käräjäoikeuden antamasta tuomiosta otsikolla ”Keuruulaisisännälle eläinrääkkäyksestä ehdollista ja karjanpitokielto”. Artikkelissa mainittiin tuomitun nimi, vaikka kolmen kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus alittaa kantelijan mukaan merkittävästi lehden yleisen linjan nimen julkaisemiseksi. Tuomittu keuruulainen yrittäjä ei itse kannellut, mutta antoi suostumuksensa häntä koskeneen uutisen käsittelemiseen Julkisen sanan neuvostossa. Tuomitun puolesta kannellut diakoni katsoo, ettei tuomittu ole sellaisessa asemassa, että nimen mainitsemisella olisi ollut yleistä merkitystä. Kantelija moittii myös sitä, että uutisessa on mainittu rikokseen sekaantumaton yritys ja siihen kohdistetut valvontatoimet tavalla, joka asettaa yrityksen epäedulliseen valoon.LEHDEN VASTAUSKeskisuomalaisen päätoimittaja Erkki Laatikainen toteaa vastineessaan, että keuruulaisen yrittäjän ja hänen puolisonsa juustotilan perustaminen, kehittäminen, kamppailu viranomaisten kanssa ja osin surulliset jatkovaiheet ovat olleet Keski-Suomessa laajalti julkista kiinnostusta herättäneitä tapahtumia. Tuomittu yrittäjä on ollut altis myönteiselle julkisuudelle, jonka seurauksena hän on tullut Keski-Suomessa erikoisyrittäjänä tunnetuksi, omalla laillaan julkisuuden henkilöksi. Nimen julkistaminen käräjäoikeuden antaman päätöksen jälkeen tapahtui harkitusti, ja se perustui yrittäjän aiempaan maakunnalliseen julkisuuteen. Hän on tullut tunnetuksi nimenomaan juustotilan yrittäjänä, mikä antoi perusteen tilan nimen mainitsemiseen. Yrittäjällä ja terveysviranomaisilla on myös ollut eriävät käsitykset hygieniasta, jolla on elintarviketuotannossa jopa kansanterveydellinen merkitys. Myös tämä oli julkinen asia, jonka seuraaminen on valppaan sanomalehden velvollisuus. Keskisuomalainen on seurannut johdonmukaisesti tapausta kuolleiden ja heikkokuntoisten eläimien löytymisestä oikeuskäsittelyyn asti, mihin on osaltaan velvoittanut aiempi laaja ja avoin ko. yrittäjän haluama ja saama julkisuus. RATKAISUHyvän journalistisen tavan mukaan nimen julkaiseminen rikosasioissa on perusteltua vain, milloin huomattava yleinen etu sitä vaatii. Nimen julkaisemista on harkittava jokaisessa tapauksessa erikseen ja asetettava vastakkain se vahinko, jonka nimen julkaiseminen nimetylle, hänen perheelleen ja lähiympäristölleen tuottaa ja se yleinen merkitys, joka nimen julkaisemisella on. Huomiota on kiinnitettävä niin teon laatuun, tekijän asemaan kuin julkaisemisajankohtaankin. Rikos voi myös herättää niin suurta yleistä huomiota, että nimen julkistaminen on perusteltua sen uutisarvon vuoksi. Arvioitaessa nimen julkaisemisen hyväksyttävyyttä, ei tuomitun rangaistuksen pituus ole ratkaiseva. Neuvosto toteaa, että liikkeen tai ammatinharjoittamiseen liittyvät, elinkeinonharjoittajan kannalta kielteisetkin seikat on voitava julkistaa. Keskisuomalaisen uutisessa käsiteltiin tuomitun menettelyä elinkeinonharjoittajana, eikä hänen yksityiselämäänsä. Uutisessa ei ollut asiavirheitä, ja se oli sävyltään asiallinen ja maltillinen seuranta-artikkeli. Neuvoston mielestä keuruulaisen yrittäjän eläinrääkkäyksestä saama tuomio koski asiaa, jolla on huomattavaa yleistä merkitystä. Yrittäjä oli myös ollut altis myönteiselle julkisuudelle, jonka seurauksena hän oli tullut Keski-Suomessa erikoisyrittäjänä tunnetuksi, omalla laillaan julkisuuden henkilöksi. Hänen tietoinen asettumisensa julkisuuteen on vaikuttanut hänen yksityiselämän suojaansa kaventavasti. Tuomitun henkilöllisyydellä oli myös ainakin paikallista merkitystä, kun otetaan huomioon hänen asemansa elintarviketuottajana. Neuvoston mielestä tuomitun nimen julkaisemista voidaan pitää edellä mainittujen seikkojen johdosta perusteltuna. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Keskisuomalainen ole tässä asiassa rikkonut hyvää journalistista tapaa.