2678/PL/98

Vapauttava

Yhteissanomat teki apulaisoikeuskanslerin antamasta, kunnanjohtajan toimintaa koskeneesta päätöksestä uutisen, jossa mainittiin myös kantelijan kaksi vuotta sitten saama tuomio ja sen peruste. Kantelija oli tehnyt rikoksensa vapaa-ajalla, eikä rikos liittynyt kantelijan työhön. Kantelijan yksilöiminen kunnansihteeriksi merkitsi sitä, että hänet voitiin tunnistaa ko. rikoksen tehneeksi henkilöksi. Apulaisoikeuskanslerin päätös ja kantelijan saama tuomio olivat kuitenkin kiinteässä yhteydessä toisiinsa, joten uutisessa oli perusteltua käsitellä molempia. Uutinen ei myöskään painottunut kantelijan menettelyyn, vaan siinä keskityttiin selostamaan apulaisoikeuskanslerin antamaa päätöstä. Neuvosto totesi lisäksi, että julkisessa luottamustehtävissä toimivan kunnansihteerin yksityiselämän suoja on tavallisia kansalaisia suppeampi. Lisäksi tuomion perusteen mainitseminen poisti väärän tulkinnan mahdollisuuden. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUKunnansihteerinä toimiva kantelija tuomittiin heinäkuussa 1996 rattijuopumuksesta 30 päiväsakkoon, Kantelija oli kertonut tuomiosta lähimmälle esimiehelleen eli kunnanjohtajalle. Kaksi vuotta tapahtuman jälkeen, 25.8.1998, Yhteissanomat julkaisi uutisen, jossa kerrottiin apulaisoikeuskanslerin päätöksestä: ”Lemin kunnanjohtaja ei menetellyt virkavelvollisuuksiensa vastaisesti, kun hän ei ilmoittanut kunnanhallitukselle kunnansihteerin saamista rattijuopumussakoista, toteaa apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen päätöksessään, jonka hän teki Eero Kaijansinkon tekemästä kantelusta.” Kantelijan mielestä lukijoiden huomio kiinnittyy kantelijan rattijuopumustuomioon, eikä siihen, mikä oli kantelun tulos. Kantelun liitteenä on myös Etelä-Saimaan samasta asiasta laatima uutinen, jossa kantelijan saama rangaistus tuotiin esille seuraavasti: ”…kunnansihteeri oli saanut käräjäoikeudessa sakkorangaistuksen.” Kantelija pitää uutisointitapojen eroa merkittävänä.Yhteissanomien artikkelista ei ilmene, milloin rattijuopumus on tapahtunut. Kantelijan mukaan monet ovatkin käsittäneet tapauksen uudeksi rikokseksi, vaikka todellisuudessa kyseessä on yli kaksi vuotta vanha asia. Jutusta ei ilmennyt myöskään se, oliko kyseessä virkamatka tai vapaa-aika, eikä muitakaan kantelijan kannalta merkityksellisiä seikkoja. Kantelija ei halunnut käyttää lehden hänelle tarjoamaa mahdollisuutta vastineeseen, koska vastineesta olisi kantelijan tapauksessa enemmän haittaa kuin hyötyä. Kantelija arvioi, että uutinen olisi yksityisyyden suojaa loukkaava lähinnä sen vuoksi, että hänen saamansa sakkorangaistuksen syy on mainittu. Kantelija kokee saaneensa uutisen myötä tuomion rattijuopumuksestaan toistamiseen, runsas kaksi vuotta tuomioistuimen antaman tuomion jälkeen. Koska kunnassa on vain yksi kunnansihteeri, on kantelijan henkilöllisyys jutun myötä kaikkien lehteä seuraavien vaivattomasti tunnistettavissa.LEHDEN VASTAUSYhteissanomien päätoimittaja Markku Paakkinen toteaa, että uutinen keskittyy apulaisoikeuskanslerin päätökseen eikä kantelijan saamaan rangaistustuomioon. Kokonaisuuden kannalta puheena olevan tuomion syyn mainitseminen on perusteltua. Rangaistuksen syyn mainitseminen poistaa myös väärän tulkinnan mahdollisuudet; muut sakkorangaistuksen perusteet kuten kavallus, petos tms. voidaan sulkea pois. Uutisesta voidaan myös päätellä, että rattijuopumus oli törkeää lievempi, koska kyseessä oli sakkorangaistus. Tapahtuneesta uutisoitiin tuoreeltaan Yhteissanomissa seuraavasti: ”Sunnuntaina ajeli isäntä aamuhuuruissa Lemillä.” Lehti toteaa, ettei kantelijan saamasta rangaistustuomiosta ole ollut lehdessä mitään mainintaa ennen kantelun kohteena olevaa juttua.Yhteissanomat painottaa kantelijan asemaa johtavana virkamiehenä. Kaupunkikuntiin verrattuna kunnansihteerin asema rinnastuu apulaiskaupunginjohtajiin, ja kunnansihteeri toimii myös kunnanjohtajan ensimmäisenä sijaisena. Lisäksi Yhteissanomat viittaa vastauksen liitteenä olevaan uutiseen (Etelä-Saimaa 23.12.1998), jonka mukaan Kihlakunnansyyttäjä on todennut, että julkisessa luottamustehtävässä tai virassa olevan henkilön tulee varautua siihen, että hänestä kirjoitetaan nimellä. Vastineen liitteenä on myös Apulaisoikeuskanslerin päätös.RATKAISUJournalistin ohjeiden mukaan yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaisilleen haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä. Nimen tai muiden tunnistamistekijöiden julkaiseminen rikoksia käsiteltäessä on perusteltua vain kun sillä on huomattavaa yleistä merkitystä. Yksilön suojaa koskevat periaatteet pätevät myös, kun käytetään julkisiin asiakirjoihin tai muihin julkisiin lähteisiin sisältyviä tietoja. Tiedon julkisuus ei aina merkitse sitä, että sen voi vapaasti julkaista.Yhteissanomien uutisessa mainittiin kantelijan kaksi vuotta sitten saaman tuomion peruste. Rikos oli tehty vapaa-ajalla, eikä rikos liittynyt kantelijan työhön. Vaikka kantelijan nimeä ei olekaan julkaistu, kantelijan yksilöiminen kunnansihteeriksi merkitsee sitä, että hänet on ainakin paikallisesti tunnistettavissa ko. rikoksen tehneeksi henkilöksi. Nimensuojan pääperiaatteen mukaan nimen julkaiseminen rikosuutisessa on perusteltua vain, milloin huomattava yleinen etu sitä vaatii. Nimensuoja on lisäksi laajempi, jos teko on luonteeltaan yksityinen, eikä sillä ole vaikutusta esimerkiksi henkilön uskottavuuteen tehtävän tai viran hoidossa. Julkisuuteen ei myöskään ole syytä tuoda vanhoja rikoksia, jotka eivät olennaisesti liity käsiteltävään asiaan. Rangaistuksensa aikanaan kärsineelle henkilölle voi olla kohtalokasta, jos rikosjuttu nimineen vedetään uudelleen esiin. Kyseessä ei ole rikosuutinen, mutta periaatteet soveltuvat tähänkin tapaukseen.1980 hyväksytyssä lausumassa JSN katsoo, että joissakin tapauksissa asianomaisen elämäntapoja koskeva tieto voi liittyä niin läheisesti hänen ammatillisiin tehtäviinsä, että sen julkistaminen on perusteltua. Tämän edellytyksenä on kuitenkin, että käsiteltävällä asialla on huomattava yleinen merkitys. Apulaisoikeuskanslerin päätös ja kantelijan saama tuomio olivat kiinteässä yhteydessä toisiinsa, joten uutisessa oli perusteltua käsitellä molempia. Uutinen ei myöskään painottunut kunnansihteerin menettelyyn, vaan siinä keskityttiin selostamaan apulaisoikeuskanslerin antamaa päätöstä. Lisäksi on otettava huomioon, että julkisissa luottamustehtävissä toimivien on varauduttava siihen, että heidän toimintaansa arvostellaan kärkevästikin. Lisäksi kantelijan yksityiselämän suoja on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen suppea, koska hänen voidaan katsoa kunnansihteerinä käyttävän hallinnollista valtaa. Tuomion perusteen mainitseminen poisti myös väärän tulkinnan mahdollisuuden. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Yhteissanomat ole tässä asiassa rikkonut hyvää journalistista tapaa.