2656/PL/98

Vapauttava

KANTELUKaakkoisseudussa julkaistiin 28.7.1998 juttu ”Vuosien taistelu murskaamosta”. Jutussa kerrottiin, että omakotiasukkaat olivat vuosia taistelleet murskaamoa vastaan, mutta että vastustajista oli nykyään jäljellä vain yksi, eli kantelijan perhe. Murskaamon lupa-asiaa oli käsitelty lääninoikeudessa, joka kumosi murskaustoimintaan annetun luvan siitä mahdollisesti aiheutuvan terveyshaitan perusteella. Kantelija oli ollutkin sairaslomalla murskaamosta aiheutuneen terveyshaitan vuoksi. Lehtijutussa lainattiin tältä osin murskaamoyrittäjää, joka ihmetteli sitä, että kantelija oli itse kirjoittanut sairauslomatodistuksensa. KHO vahvisti myöhemmin lääninhallituksen päätöksen, mutta poisti lääninhallituksen lausuman terveyshaitoista. Yrittäjälle myönnettiin tämän jälkeen kuitenkin uusi, aiempaa väljempi murskauslupa, koska olosuhteiden katsottiin muuttuneen. Lehtijutussa tuotiin esille melumittaustuloksia, joiden mukaan melutaso ei ylittäisi hyväksyttyjä normeja. Kantelijan kerrottiin taas epäilevän mittausten suoritustapaa. Jutussa oli kantelijan ja murskaamoyrittäjän lisäksi terveystarkastajaa, joka kertoi melumittausten suorittamisesta.Kantelija kertoo, että hän oli kieltänyt jutun julkaisemisen, kun se oli tullut hänelle tarkistusta varten. Kantelija oli alunperin suostunut haastatteluun, koska oli uskonut jutun koskevan pelkästään hänen kertomaansa. Toimittaja ei ollut selvittänyt tarkoitusperiään. Kantelijan mukaan murskaamoyrittäjän ja terveystarkastajan kertomukset olivat vilpillisiä ja sisälsivät muunneltua totuutta. Näin ollen asiasta välittyi vääristynyt kuva. Kantelijan ja hänen perheensä yksityisyyttä loukattiin, erityisen vakavana kantelija pitää sitä, että lehti julkaisi murskaamoyrittäjän asiattomat kommentit hänen sairaslomastaan. LEHDEN VASTAUSKaakkoisseudun päätoimittajan Anne Mettälän mukaan murskaamon toiminnasta tehtyjen valitusten sarja on herättänyt paikkakunnalla yleistä mielenkiintoa. Kantelija on valittanut jokaisesta murskaamon ympäristölupaa koskevasta päätöksestä ja asiasta on kirjoitettu lukemattomia kertoja alueen lehdissä.Kantelun kohteena olevan jutun tarkoituksena oli tarkastella suomalaisen oikeuskäytännön toimivuutta kun eri tahot tulkitsevat oikeuslaitoksen päätöksiä omalla tavallaan. Koska kysymyksessä oli kiistanalainen asia, jutussa haluttiin tuoda esille kaikkien osapuolten näkemykset. Kaikki tiedot tarkistettiin useaan kertaan eri lähteitä käyttäen. Kantelija sai jutun kahdesti tarkistettavakseen. Sen sijaan, että olisi korjannut mahdolliset asiavirheet omista lausumistaan, hän on sensuroinut muiden osapuolten näkemykset. Tähän lehti ei ole suostunut eikä myöskään kantelijan esittämään koko jutun julkaisukietoon. Haastateltava voi JSN:n periaatelausuman mukaan peruuttaa suostumuksensa haastattelun antamiseen vain poikkeuksellisissa tapauksissa perustellusta syystä. Nyt ei ollut kysymys sellaisesta vaan siitä, että kantelijan mielestä ainoastaan hänen näkemyksensä olisi pitänyt esittää jutussa. Päätoimittajan mukaan kantelija ei ole toimittanut lehdelle oikaisua tai vastinetta.RATKAISUJournalistin ohjeiden mukaan haastattelu perustuu haastateltavan suostumukseen. Hänen on ennalta saatava tietää, missä välineessä ja millaisessa yhteydessä hänen lausumiaan on tarkoitus käyttää. Suostumuksen peruuttaminen haastattelun antamisen jälkeen on poikkeuksellista ja siihen tulee olla painavia perusteita.Neuvosto katsoo, että Kaakkoisseutu on haastattelusta sovittaessa toiminut hyvän journalistisen tavan mukaisesti. Haastateltava on saanut tekstin tarkistettavakseen etukäteen, jolloin hänellä olisi ollut mahdollisuus korjata asiavirheitä ja mahdollisia väärinkäsityksiä. Haastattelun etukäteistarkistus ei kuitenkaan anna oikeutta puuttua muiden haastateltavien lausumiin eikä lehden toimituksellisiin kannanottoihin.Neuvoston mielestä Kaakkoiseudun kirjoitus on laadittu asiallisesti ja siinä on hyvän lehtimiestavan mukaisesti tuotu esiin paikallisen kiistan kaikkien osapuolten näkemyksiä. Kirjoitus ei ole neuvoston mielestä kantelijaa loukkaava. Kantelijan tyytymättömyys siihen, että kiistasta julkaistiin myös muiden kuin hänen näkemyksiään, ei ole riittävä peruste haastattelusuostumuksen peruuttamiseen.Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Kaakkoiseutu ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.