2650/YLE/98

Vapauttava

KANTELUYleisradion MOT-ohjelmassa käsiteltiin 16.3.1998 ja 17.3.1998 asuntojen homeongelmia, niistä aiheutuneita korvausvaatimuksia sekä homeongelmien tutkimismenetelmiä ja tutkijoita. Ohjelmassa haastateltiin kantelijaa, jonka yritys, Mikrosem Oy, tekee kosteusvauriotutkimuksia ja niihin liittyviä homekartoituksia. Ohjelman käsikirjoitus on esillä Yleisradion kotisivuilla.Ohjelma alkaa hometalon kuvauksella ja homeen löytymisen seurauksien esittelyllä. Tämän jälkeen ohjelmassa siirrytään käsittelemään myyjän vastuuta ja laajemmin tuomioistuimissa käsiteltäviä hometalojuttuja sekä niiden oikeudenkäyntikuluja esimerkkinä rakennus, jossa kantelijan yritys oli tehnyt homekartoituksen. Kantelijan ja hänen yrityksensä toimintaa arvosteltiin ohjelmassa voimakkaasti. Kantelijan ilmoituksen mukaan Mikrosem Oy:n liikevaihto laski ohjelmassa esitettyjen väitteiden seurauksena merkittävästi, eikä homeongelmiin liittyviä toimeksiantoja ole kantelijalle enää tullut juuri lainkaan, mikä on johtanut myös lomautuksiin. Kantelijan mielestä asiaan liittyy hyvin läheisesti ohjelmassakin mainittu homeoikeudenkäynti, jonka Espoon käräjäoikeus ratkaisi huhtikuussa 1998 vastaajan eli talon myyjän hyväksi. Oikeudenkäynnin pääkäsittely saatiin Espoon käräjäoikeudessa päätökseen 10.3.1998, MOT esitettiin 16.3.1998 ja käräjäoikeuden vastaajalle eli talon myyjälle myönteinen päätös annettiin 9.4.1998. Kantelijan mielestä ohjelma ajettiin tarkoituksellisesti ulos ennen ratkaisun antamista. Kantelija toteaa, että MOT-ohjelmassa asiantuntijana esiintynyt professori Salkinoja-Salonen oli oikeudenkäynnissä talon myyjän oikeuteen kutsuma todistaja. MOT-ohjelmassa haastateltu tavarantarkastaja Matti Eklund oli myös myyjän todistaja. Ohjelmassa sivullisena haastateltu asianajaja Aaro Liuksiala taas oli myyjän asianajaja. Kantelijan mukaan ohjelmassa nähdyn elektronimikroskoopin omistaa kantelijan kilpailijayritys, ja sitä käytti yrityksen johtohahmo, joka myös oli myyjän oikeuteen kutsuma todistaja. Kantelija ja mainittu henkilö olivat yhtiökumppaneita, kunnes riitautuivat. Kantelijan mukaan hänestä tehtiin ohjelmassa huijari, ja hänen käyttämänsä SEM-tekniikka kyseenalaistettiin humpuuki-menetelmäksi. Kantelija pitää ohjelmaa hyvän lehtimiestavan vastaisena ja katsoo Yleisradion rikkoneen Journalistin ohjeiden vaatimuksia, jotka koskevat tietojen oikeellisuutta, tietojen hankkimista ja yksilön suojaa. Kantelija viittaa kirjelmissään myös seikkoihin, jotka liittyvät Journalistin ohjeiden johdanto-osaan, ammatilliseen asemaan sekä oikaisuun ja vastineeseen. Kantelija pitää ohjelmassa esitettyjä väitteitä väärinä tai ainakin erittäin harhaanjohtavina. Kantelijan mukaan MOT karsi esittämistään seikoista pois säännönmukaisesti kaiken, joka ei sovi kuvaan huijarista. Kantelija tiivistää kannanottonsa toteamukseen, että elektronimikroskoopilla tehtävä tutkimus ei ole tutkijoiden hyljeksimä, poissuljettu menetelmä, mitä MOT väitti. Näytteiden elektronimikroskopointia käytetään kantelijan mukaan yleisesti akateemisessa hometutkimuksessa, myös ohjelmassa haastatellun professori Salkinoja-Salosen johtamissa erinäisissä tutkimusprojekteissa. Salkinoja-Salonen ja kantelija työskentelivät vielä 1993-1994 yhteisessä Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa projektissa, jossa Salkinoja-Salonen oli vastaava tutkija. Tutkimuksesta eri rahoittajille tehdyissä raporteissa päädyttiin hyvin myönteisiin tuloksiin SEM:n käyttämisessä mikrobimäärityksiin verrattuna muihin menetelmiin. Kantelija argumentoi näkemyksiään viittaamalla kantelun liitteksi oheistettuihin asiakirjoihin kuten Sosiaali- ja terveysministeriön sisäilmaohje (1997), Kansanterveyslaitoksen tutkijoiden laatima artikkeli sekä Kansanterveyslaitoksessa tehty vertailututkimus (Rakennusmateriaalin mikrobivaurion arvioiminen eri menetelmiä käyttävissä laboratorioissa).Ohjelmassa esitettyjen yksittäisten väitteiden osalta kantelija ilmoittaa, että homeet havaitsi (löysi) talon asukkaiden kutsuma ensimmäinen rakennustarkastaja. Kaikki neljä näytteet tutkinutta laboratoriota (kantelijan ohella VTT, Kuopion alueterveyslaitos sekä myyjän edustaja SSM) vahvistivat homelöydökset. Kantelija painottaa sitä, että Mikrosem Oy:n lausunnot perustuvat aina rakennustekniseen näyttöön eikä suinkaan SEM-menetelmällä saatuihin näytetuloksiin. Näytteiden analysoinnilla pyritään yleensä ”vain” selvittämään kosteusvaurion aiheuttama mahdollinen terveyshaitta tai osoittamaan oikeudelle mikrobivaurioituneisuuden aste. Tätä ohjelmassa ei mainita, vaan siinä keskitytään arvioimaan kriittisesti kantelijan hometutkimuksissa käyttämää menetelmää, elektronimikroskopointia.Kantelija pitää loukkaavana myös sitä, että 45 minuutin luennosta näytettiin ohjelmassa vain kohta, jossa kantelija toteaa ”Se mikä meiltä on tällä hetkellä hävinnyt jonnekin on korkea moraali ja ammattiylpeys”. Kommentti on kantelijan mielestä sijoitettu sellaiseen yhteyteen, että kommentti kohdistui kantelijaan itseensä.Kantelija ihmettelee mm. sitä, miksi Salkinoja-Salosen kirjallista selvitystä professorin valokuvien perusteella havaitsemista näytteistä siteerattiin vain valikoiduin osin. Kantelija pitää törkeänä virheenä ja asioita vääristävänä seikkana sitä, että naisäänen luetellessa tuloksia ohjelmassa näytetään suhteellisen puhdasta selluloosapalasta, jonka kuvaus on tehty kantelijan kilpailijan elektronimikroskoopilla.Kantelija kertoo, että ohjelmassa esitetyssä Mikrosem Oy:n laatimassa lausunnossa on todellisuudessa tutkittu vain seitsemän näytteen eri pintoja. Tiedot ovat lausunnon näytetietoa koskevien muistiinpanojen kirjauksissa, ja kantelija ihmettelee, miksei häneltä kysytty, jolloin hän olisi kaivanut ko. lausunnon ja siihen liittyvät tiedot arkistosta. Ohjelman vetämät johtopäätökset ovat myös siksi vääriä, että kantelija ei tarvitse näytteiden tutkimiseen toimittajan oletuksen mukaista aikaa. Kantelija perustelee kirjelmässään tarvitsemansa ajan.Tutkijana toimimisen osalta kantelija toteaa esiintyneensä useissa julkaisuissa saman työryhmän jäsenenä (ei tutkimusapulaisena) professori Salkinoja-Salosen kanssa. Kantelija on myös jättänyt Salkinoja-Salosen kanssa useita yhteisiä apurahahakemuksia ja toiminut yhtenä kirjoittajana useissa julkaisuissa jo ennen yhteistyötä Salkinoja-Salosen kanssa. YLEISRADION VASTAUSYleisradion TV1:n ohjelmajohtaja Astrid Gartz toteaa, ettei kantelija ole Yleisradiolle toimittamissaan lukuisissa kirjeissä pystynyt osoittamaan ohjelmasta asiavirheitä. Siksi Yleisradio on myös johdonmukaisesti torjunut kantelijan esittämät oikaisuvaatimukset. Yleisradion mukaan kyseessä ei myöskään ole koulukuntariita. Mikrobiologian parissa työskentelevä tiedeyhteisö on yksimielinen siitä, että materiaaleissa olevia homekasvustoja ei voida luotettavasti tunnistaa suoralla elektronimikroskopoinnilla. Yleisradio kiistää, että vertailututkimus olisi valmistuttuaan vahvistanut SEM-tekniikan soveltuvuuden mikrobien tunnistamiseen ja pitoisuuslaskentaan. Kyseinen tutkimus ei hyväksy tai hylkää mitään menetelmää eikä aseta eri menetelmiä paremmuusjärjestykseen.Yleisradio toteaa, että kantelijan asema ja auktoriteetti hometutkimuskentällä kuvattiin ohjelmassa totuudenmukaisesti. Häntä ei nimitetty huijariksi eikä häntä halvennettu asiaankuulumattomasti. Koulutusta koskevan haastatteluosuuden nauhoittaminen keskeytettiin kun kantelija sitä vaati. Nauhoitusta esitettiin ohjelmassa vain katkaisuhetkeen saakka.Ohjelma antoi Yleisradion mukaan Salkinoja-Salosen lausunnosta täysin oikean kuvan: se oli kantelijan hometutkimukselle tyrmäävä. Yleisradio myöntää, että Salkinoja-Salosen lausuntoa esiteltäessä käytetty kuva ei vastannut tarkasti spiikkiä. Kuvitusta ei ollut kuitenkaan tarkoitettu johtamaan katsojaa harhaan, eikä se Yleisradion käsityksen mukaan niin voinut tehdäkään. E-mikroskooppikuvaa käytettiin vain ns. taustakuvituksena elävöittämään selostusta kirjallisesta lausunnosta, ei todisteena löydetyistä tai löytämättömistä mikrobeista.Yleisradio katsoo, ettei kantelijan kuvaus homenäytteidensä itiöpitoisuuksien laskennasta täytä tieteellisyyden vaatimuksia. Jokainen tutkittu pinta on tietysti oma näytteensä, tilastollisen edustavuuden kannalta katsoen, jolloin siitä on tutkittava vähintään 100 näkökenttää. Lisäksi Yleisradio toteaa, että Espoon talosta esitetyt korvausvaatimukset perustuivat olennaisesti Mikrosem Oy:n talossa tekemään homekartoitukseen. JATKOKIRJEENVAIHTOKantelija katsoo, että Yleisradion mainitseman tiedeyhteisön tarkoittavan lähinnä vain Salkinoja-Salosta. Kantelija on liittänyt vastineeseen luettelon tiedeyhteisön parissa työskentelevistä henkilöistä, jotka tuntevat ja/tai suhtautuvat myönteisesti SEM-tekniikkaan.Kantelija argumentoi ohjelman perusteella syntyneisiin artikkeleihin ja ohjelmiin viitaten väittämänsä huijariksi leimautumisesta. Nauhoituksen keskeyttämisen osalta kantelija vastaa, että nauhoitusta ei keskeytetty silloin, kun kantelija sitä vaati, vaan keskeytys tapahtui vasta kun toimittaja sen salli, ja tämä kuvattu osuus tuotiin myös ulos kielloista huolimatta.Kantelija toteaa, että Yleisradio vetoaa vastauksessaan taas nimettömiin asiantuntijoihin, ja olettaa asiantuntijan olleen kilpailijayrityksen johtohahmon. Pitoisuuksien laskentaan kuluvan ajan osalta kantelija viittaa Pohjoismaiden ministerineuvoston tutkimusprojektin loppuraporttiin.Kantelijan mukaan kantaja hävisi oikeusjutun siitä syystä, että oikeuden tulkinnan mukaan talossa esiintynyt home on voinut syntyä nykyisen asukkaan asumisaikana. Homeen olemassaoloa ei siis mitenkään kiistetty oikeuden päätöksessä. Kantajan juristi veti Mikrosem Oy:n näytteiden homeanalyysitulokset (5% koko lausunnosta) pois oikeuskäsittelystä, koska niillä ei asian käsittelyn kannalta ollut merkitystä ja näin päästiin turhasta menetelmäkiistasta eroon. Yleisradio uudistaa kantansa vertailututkimuksen osalta, ja kertoo varmistaneensa tiedon tutkimuksen tekijöiltä. Yleisradio kertoo myös tehneensä koesoitot noin kymmenelle kantelijan listassaan nimeämälle henkilölle, joista kukaan ei Yleisradion mukaan myöntänyt puoltavansa SEM-menetelmän käyttöä kantelijan soveltamalla tavalla.Yleisradio toteaa, että kantelija toi jatkokirjeenvaihdossa ensimmäisen kerran esille väitteen, että hän olisi kieltänyt sen kohdan esittämisen, jossa hän vaati haastattelunauhoituksen keskeyttämistä. Kantelija näki ohjelman ennakkokatselussa, eikä hän Yleisradion mukaan tuolloin tai muussakaan yhteydessä esittänyt tuon kohdan suhteen minkäänlaisia vaatimuksia.Yleisradio sanoo pysyvänsä ohjelmassa esitetyn muotoilun takana ja toteaa, että vallalla oleva tieteellinen näkemys ja viralliset ohjeet eivät hyväksy suoraa elektronimikroskopointia käytettäväksi yksin, ainoana hometutkimusmenetelmänä. Vastineessaan Yleisradio myös korostaa mikrobiologisen tutkimuksen osuutta Mikrosem Oy:n toiminnassa ja pitää uskomattomana kantelijan väitettä siitä, että yhdeksässä Mikrosem Oy:n tutkimassa tapauksessa kymmenestä ei mikrobiologista tutkimusta olisi tehty lainkaan. Lisäksi Yleisradio toteaa, että kantelija on rakennustekniikan tutkimuksessa puhdas maallikko.Yleisradio tarkentaa, että nimettyinä ja kvantifioituina esiintyminä homeet ”löysi” Mikrosem Oy, ja siitä käynnistyi oikeudenkäynti. Muiden laboratorioiden myöhemmin tekemät havainnot poikkesivat huomattavasti Mikrosem Oy:n löydöksestä. Tutkijaosuuteen liittyvien kysymysten tarkoituksena oli tuoda esille kantelijan kokemus akateemisen mikrobiologian tutkimuksen parissa. Projektin johtaja ilmoitti kantelijan rooliksi tutkimusapulainen.Yleisradio toteaa kantelijan siteeraaman Sisäilmaohjeen kohdan vahvistavan juuri sen, mitä MOT-ohjelmassa sanottiin. Vain kasvatusmenetelmiä (viljely) suositellaan eli ”neuvotaan käyttämään”. Samalla Yleisradio toistaa ohjelmassa väitetyn pitävän täsmällisesti paikkansa: professori Salkinoja-Salonen ei löytänyt näytettä edustavista SEM-kuvista niitä lukuisia homelajeja, jotka laborantti Tuula Salmi nimesi lausunnossaan. Lisäksi Yleisradio toteaa, ettei Mikrosem Oy:n tekemä rakennusteknillinen selvitys myöskään vakuuttanut oikeutta. Kantaja hävisi oikeusjutun kirkkaasti kaikilta osin.Oikeudenkäynnin osalta Yleisradio toteaa lisäksi, että kantaja veti pois oikeudelle jätetyn Mikrosem Oy:n lausunnon sen jälkeen, kun oikeudelle oli toimitettu professori Salkinoja-Salosen lausunto. Kantelijan yritys kuvata professori Salkinoja-Salonen, talon myyjä ja MOT-ohjelman tekijät jonkinlaisena salaliittona, jonka tarkoituksena olisi ollut vaikuttaa oikeudenkäyntiin, on asiaton. Salkinoja-Salonen esiintyi niin oikeudessa kuin ohjelmassakin puhtaasti asiantuntijatodistajana. Kantelijan esille tuoma pohjoismainen tutkimus koskee Yleisradion mukaan homogenisoituja ilmanäytteitä, joiden tutkiminen on aivan eri juttu, huomattavasti yksinkertaisempaa. RATKAISUEpäkohtien ja väärinkäytösten paljastaminen, julkinen arvostelu ja osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun kuuluvat tiedotusvälineiden keskeisiin tehtäväalueisiin. Näin ollen tiedotusvälineiden tehtäviin kuuluu myös hometalo-ongelman seuraaminen ja tarvittaessa siihen liittyvien ilmiöiden kärjekäskin arvostelu. Samalla hyvä journalistinen tapa edellyttää totuudenmukaista, olennaista ja monipuolista tiedonvälitystä: asiatiedot on tarkastettava ja vakavat syytökset on kyettävä perustelemaan. Tässä tapauksessa ohjelmassa esitettyjen asiatietojen oikeellisuuden osalta arviointi kulminoituu kantelijan käyttämän menetelmän (SEM) soveltuvuuteen mikrobien havaitsemisessa ja tunnistamisessa. Neuvosto toteaa, että kantelijan ja vastaajan kirjelmissä on esitetty niin vastakkaisia näkemyksiä, ettei neuvosto pysty käytettävissään olevin keinoin ratkaisemaan menetelmän soveltuvuutta koskevaa kysymystä asiassa, jossa asiantuntijoidenkin näkemykset menevät ristiin. Edellä mainituin perustein asiaa on pohdittava vain hyvän journalistisen tavan näkökulmasta, ja ratkaisuun vaikuttavia seikkoja on arvioitava ohjelmasta käsin. Ohjelmassa esitettyjen väitteiden osalta neuvosto katsoo, että eri osapuolia on kuultu ja kantelijalle varattiin ohjelmassa mahdollisuus mielipiteensä esittämiseen. Ohjelman tekijöille pitää myös sallia mahdollisuus näkökulman valitsemiseen. Kantelijan mielestä virheet olisi pitänyt oikaista. Yleisradio puolestaan on johdonmukaisesti kiistänyt kantelijan väitteet ja todennut, ettei kantelija ole pystynyt osoittamaan ohjelmasta asiavirheitä. Yleisradio on siis ollut vakuuttunut esittämiensä seikkojen totuudenmukaisuudesta, eikä Yleisradiolla näin ollen ole neuvoston mielestä ollut velvollisuutta oikaisuun pelkästään sen perusteella, että kantelija on kiistänyt väitteiden paikkansa pitävyyden. Ohjelman nauhoituksen katkaisemispyynnön osalta kantelija toteaa, että nauhoitusta ei keskeytetty silloin, kun kantelija sitä vaati, vaan keskeytys tapahtui vasta kun toimittaja sen salli, ja tämä kuvattu osuus tuotiin myös ulos kielloista huolimatta. Yleisradion mukaan kantelija näki ohjelman ennakkokatselussa, eikä tuolloin tai muussakaan yhteydessä esittänyt tuon kohdan suhteen minkäänlaisia vaatimuksia. Neuvosto totesi, että jos nauhoitus olisi katkaistu kantelijan pyytämässä kohdassa, ohjelman näkökulman kannalta tärkeät taustatiedot olisivat jääneet esittämättä.Neuvoston mielestä ohjelmassa keskityttiin arvioimaan hometalokauppojen yhteydessä esille tulevia ongelmia, eikä ohjelman tarkoituksena ollut vahingoittaa kantelijaa. Kantelijan näkemys siitä, että ohjelmassa olisi tietoisesti esitetty virheellisiä tietoja, sisältää neuvoston mielestä niin vakavan ammatillisen syytöksen, että sen tueksi kantelijan olisi pitänyt pystyä esittämään riidattomia perusteita. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Yleisradio ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.