2570/SL/97

Vapauttava

Keskisuomalainen kertoi alioikeuden päätöksestä, jossa sosiaalikasvattajana päiväkodissa työskennellyt henkilö oli tuomittu työssään tapahtuneesta, lapseen kohdistuneesta siveellisyysrikoksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Uutisesta ilmeni tuomitun nimi. Neuvosto totesi, että tuomitun työ sosiaalikasvattajana oli edellyttänyt erityistä luottamusta. Teko, josta hänet tuomittiin, oli omiaan herättämään ympäristössä, erityisesti vanhempien piirissä suurta huolestumista. Riski myös sivullisten joutumisesta epäilyjen kohteeksi oli ollut suuri. Näiden seikkojen johdosta neuvosto katsoi, ettei tuomitun nimen kertominen rikkonut hyvää journalistista tapaa.

KANTELUKantelija oli tuomittu alioikeudessa siveellisyyttä loukkaavasta käytöksestä lasta kohtaan seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Keskisuomalainen kertoi asiasta 30.10.1997 otsikolla ”Siveellisyysrikoksesta sosiaalikasvattajalle ehdollista”. Uutisessa mainittiin kantelijan nimi, vaikka rangaistus ei ylittänyt yhtä vuotta, joka kantelijan käsityksen mukaan on yleensä nimen julkaisemisen raja. Kantelija pitää nimensä julkaisemista törkeänä senkin johdosta, että käräjäoikeuskin oli määrännyt päätöksen perustelut salassa pidettäväksi. Jutun oli ilmeisesti tehnyt lehden sivutoimisena toimittajana toimiva haastemies, joka oli tavalla tai toisella saanut tietoonsa myös teon kuvauksen, vaikka käsittely oli määrätty salaiseksi. Kantelija kiistää syyllisyytensä ja kertoo valittaneensa päätöksestä hovioikeuteen. Hän kysyy lehden vastuuta, varsinkin koska hän uskoo saavansa vapauttavan tuomion hovioikeudessa. Nimen julkaisemisesta aiheutui hänelle huomattavaa haittaa, hän on muun muassa joutunut keskeyttämään koulutuksen lehtijutun takia.LEHDEN VASTAUSKeskisuomalaisen päätoimittaja Erkki Laatikainen toteaa, että aikuisten alaikäisiin kohdistamat siveellisyysrikokset ovat olleet erityisen ajankohtaisia keskustelun aiheita Suomessa ja laajemmaltikin. Kantelija oli työskennellyt sosiaalikasvattajana kaupungin päiväkodissa. Lasten vanhemmat luottavat täydellisesti päiväkotien turvallisuuteen ja niiden henkilökuntaan. Kantelijan joutuminen syytteeseen työssään tapahtuneesta siveellisyysrikoksesta synnytti laajan huolestuneisuuden alueen päiväkotien henkilökunnassa. Työntekijät pelkäsivät ammattikuntansa tulevan leimatuksi ja mahdollisen nimettömyyden johtavan siihen, että useita henkilöitä epäiltäisiin sitkeästi syyllisiksi.Kantelijan työtehtävät edellyttivät erityistä luottamusta ja korkeaa eettisyyttä. Tehtävän luonne oikeutti lehden julkistamaan hänen nimensä, kun käräjäoikeus oli todennut hänet syylliseksi ja tuominnut rangaistukseen. Tätä kautta huhuille altis ilmapiiri kirkastui. Kantelijan asema oli tässä merkittävä, ei tuomion pituus. Uutinen julkaistiin hillitysti, ja noudattamalla kaikin tavoin hyvää lehtimiestapaa. Lehti seuraa luonnollisesti prosessin etenemistä ja uutisoi huolellisesti ylempien oikeusasteiden ratkaisut. RATKAISUHyvän journalistisen tavan mukaan nimen julkaiseminen rikosasioissa on perusteltua vain, milloin huomattava yleinen etu sitä vaatii. Nimen julkaisemista on harkittava jokaisessa tapauksessa erikseen ja asetettava vastakkain se vahinko, jonka nimen julkaiseminen nimetylle, hänen perheelleen ja lähiympäristölleen tuottaa ja se yleinen merkitys, joka nimen julkaisemisella on. Huomiota on kiinnitettävä niin teon laatuun, tekijän asemaan kuin julkaisemisajankohtaankin. Merkitystä on myös sillä, johtaako nimen julkaisematta jättäminen siihen, että syyttömät joutuvat epäilyksenalaisiksi. Rikos voi myös herättää niin suurta yleistä huomiota, että nimen julkistaminen on perusteltua sen uutisarvon vuoksi. Arvioitaessa nimen julkaisemisen hyväksyttävyyttä, ei tuomitun rangaistuksen pituus ole ratkaiseva.Kantelija oli tuomittu työssään tapahtuneesta, lapseen kohdistuneesta siveellisyysrikoksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hän on kiistänyt syyllisyytensä ja valittanut asiassa hovioikeuteen. Neuvosto toteaa, että kantelijan syyksi luettu teko oli vakava. Samalla, teon luonteesta johtuen, nimen julkistamisesta koituva haitta tuomitulle ja hänen lähipiirilleen on poikkeuksellisen suuri.Neuvosto on toisaalta kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, onko teko liittynyt syytetyn tai tuomitun henkilön työhön tai luottamusasemaan. Varsinkin silloin, kun henkilön työ tai luottamustoimi edellyttää haltijansa nauttivan erityistä luottamusta, on kynnys nimen julkaisemiselle alentunut selvästi. Kantelijan työ sosiaalikasvattajana päiväkodissa on tällainen, erityistä luottamusta edellyttävä tehtävä. Hänet tuomittiin teosta, joka on omiaan herättämään ympäristössä, erityisesti vanhempien piirissä suurta huolestumista ja jossa riski myös sivullisten joutumisesta epäilyjen kohteeksi oli suuri. Näiden seikkojen johdosta neuvosto katsoo, että Keskisuomalainen ei rikkonut hyvää journalistista tapaa, kun se kertoi kantelijan nimen alioikeuden tuomiosta uutisoidessaan.