2558b/SL/97

Vapauttava

Lapin Kansan uutisessa väitettiin, että kunnan varoin rakennettavan hirsimökin hirsien homehtumin johtuisi uuden tyyppisestä eristeestä. Uutinen oli sikäli puutteellinen, että asian kiistanalaisuus ei ilmennyt siitä. Siinä ei kuitenkaan kerrottu eristeen nimeä tai valmistajaa, eikä eristettä voinut pelkän uutisoinnin perusteella yhdistää kantelijan valmisteeseen. Lisäksi lehti palasi asiaan välittömästi sen jälkeen, kun kantelija oli toimittanut lisäselvitystä asiassa. Tällöin lehti selosti sekä hänen toimittamansa asiantuntijalausunnon sisältöä että rakennuttajan näkemyksiä. Uutista tarkennettiin vielä pari päivää myöhemmin julkaistulla jatkojutulla. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELULapin Kansa kertoi 7.9. ja 14.10. rakenteilla olleen hirsitalon ongelmista. Ensimmäisen uutisen otsikkona oli ”Tommi Mäkisen mökin jälleenrakennus jatkuu”. Siinä kerrottiin, että rakennustyöt oli jouduttu keskeyttämään, koska tehdasvalmisteinen eriste oli alkanut homehduttaa hirsiä. Uutisessa todettiin vielä, että kunta neuvottelee korvauksista eristeen valmistaneen yrityksen kanssa ja että samaisen eristeen kanssa oli ilmennyt ongelmia muillakin työmailla. Jälkimmäisessä uutisessa ”Keskustelu Mäkisen homeongelmista jatkuu” kerrottiin, että eristenauhan valmistaja kiistää sen, että eriste olisi aiheuttanut hirsien homehtumisen. Kantelija oli toimittanut hirsimökin tiivisteenä käytetyn saumanauhan ja katsoo uutisoinnin vahingoittaneen tuotettaan. Lisäksi kantelija kertoo, että lehti ei ole huomautuksista ja sille toimitetusta aineistosta huolimatta suostunut oikaisemaan vääriä tietoja. Kantelukirjelmän liitteenä on rakennusopin professorin antama, 10.10.1997 päivätty lausunto. Lausunnossa katsotaan, että tiivisteenä käytetty puukuiturive ei ole voinut aiheuttaa rakennuksessa esiintyneitä vikoja, vaan ne ovat johtuneet rakentamisen kaikissa vaiheissa tehdyistä virheistä, esimerkiksi puutteellisesta suojauksesta sateen aikana ja siitä, että hirsiä olisi kasteltu niiden tiivistämiseksi.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Heikki Tuomi-Nikula toteaa lehden uutisoineen 7.9. normaaliin tapaan siitä, että keskeytyksissä olleita hirsimökin rakennustöitä jatkettiin. Rakennuttaja kertoi tuolloin, että syy keskeytykseen oli ollut eristeessä. Seurantajutussa 14.10. kerrottiin sekä rakennuttajan että eristeen valmistajan näkemys asiassa. Asiaan palattiin vielä 18.10. jutulla ”Rakennusvirheet aiheuttivat tiivisteessä ongelmia”, jossa kerrottiin taas tiivisteen valmistajan ja kunnan näkemyksistä.Lehti on seurannut rakennushanketta, koska kyse oli ralliautoilun kaksinkertaiselle maailmanmestarille rakennettavasta mökistä, ja asialla on suuri PR-arvo Enontekiön kunnalle. Rakennuksella ilmenneet ongelmat olivat sen vuoksi uutinen. Lehtijutuissa on tuotu esille sekä eristeen valmistajan että rakennuttajan näkökulmat. Viimeisimmässä jutussa tuotiin ensisijaisesti esille eristeen valmistajan näkökulma. Lehti ei maininnut missään vaiheessa valmistajan nimeä. Päätoimittaja toteaa, että lehti ei ole ottanut kantaa kiistanalaiseen asiaan, vaan on hyvää journalistista tapaa noudattaen kertonut molempien osapuolten näkemykset.RATKAISULapin Kansan 7. syyskuuta julkaistussa uutisessa esitettiin väite, jonka mukaan hirsien homehtuminen johtuisi kantelijan toimittamasta eristeestä. Kantelija, eristeen valmistaja, on kiistänyt tämän väitteen. Neuvoston mielestä uutinen olikin sikäli puutteellinen, että asian kiistanalaisuus ei ilmennyt siitä. Uutisoinnissa ei toisaalta kerrottu eristeen nimeä tai valmistajaa, eikä eristettä voinut pelkän uutisoinnin perusteella yhdistää kantelijan valmisteeseen. Lisäksi lehti palasi asiaan välittömästi sen jälkeen, kun kantelija oli toimittanut lisäselvitystä asiassa. Lokakuussa julkaistussa jutussa selostettiin sekä kantelijan toimittaman asiantuntijalausunnon sisältöä että rakennuttajan näkemyksiä. Tätä uutista tarkennettiin vielä 18. päivänä julkaistulla jatkouutisella. Neuvosto katsoi, edellä mainittujen seikkojen perusteella, että lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.