2527/MTV/97

Langettava

MTV3:n Karpolla on asiaa -ohjelmassa yksi Helsingin kaupungin rakennusviraston työntekijöistä kertoi joutuneensa hiekoittamaan katuja ylipainoisella avopakettiautolla. Ohjelmassa näytetyn punnituksen perusteella autoon ei olisi voinut lastata lainkaan hiekkaa ilman, että auton kantokyky ylittyy. Rakennusviraston edustaja kiisti punnitustuloksen ja myös väitteen siitä, että työntekijä olisi määrätty lainvastaisiin tehtäviin. Tämän ohjelman ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.Asiaan palattiin muutaman kuukauden kuluttua, jolloin kyseinen työntekijä kertoi, että hän oli nyt pitkällä sairaslomalla. Neuvostolle toimitetun tiedon mukaan työntekijä oli itse hakeutunut sairaslomalle selkävaivojen vuoksi. Sairasloman syytä ei kerrottu ohjelmassa. Sen sijaan siitä välittyi vaikutelma, että sairasloman takana olisi työnantajan aikomus kyseenalaistaa työntekijän mielenterveys. Työnantajalle ei ollut varattu mahdollisuutta vastata tähän vakavaan syytökseen. MTV3:lle annettiin tältä osin huomautus hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUKarpolla on asiaa -ohjelmissa käsiteltiin 2. helmikuuta ja 4. toukokuuta 1997 tapaa, jolla Helsingin kaupungin rakennusvirasto huolehtii katujen hiekoituksesta. Ohjelmassa haastatellun työntekijän kertoman mukaan esimiehet olivat usean vuoden ajan pakottaneet hänet kuljettamaan hiekoitustöissä ylipainoisia avopakettiautoja ja rikkomaan näin lakia. Ohjelman mukaan pääkaupunkiseudulla on kymmeniä samanlaisia autoja. Ohjelmassa näytettiin yhden tällaisen, hiekkalastissa olleen auton punnitus. Auton kokonaispainoksi tuli 5 060 kiloa, kun sallittu paino olisi ollut 3 500 kiloa.Ohjelmassa haastateltiin myös kantelijaa, joka toimii vastaavana työnjohtajana rakennusvirastossa. Hän selvitti, että kyseiseen autoon voidaan ottaa hiekoitussepeliä ainakin puoli kuutiota ilman, että auton kokonaispaino ylittyy. Kantelijan mukaan toimittaja vesitti kuitenkin hänen laskelmansa omalla laskelmallaan. Haastattelusta oli leikattu pois kohdat, joissa kantelija osoittaa toimittajan laskelman vääräksi, samoin kuin kantelijan vastaväitteet. Ohjelmasta välittyi näin ollen koko ajan kuva, jonka mukaan autoa voi laillisesti ajaa vain tyhjillään. Lisäksi ohjelmassa väitettiin, että siinä haastateltu työntekijä voidaan erottaa, jos hän ei suostu rikkomaan lakia. Kantelijan vastausta tähän väitteeseen oli lyhennetty harhaanjohtavasti, kuin vastaamaan tätä väitettä. Kantelija kertoo edelleen, että kuvauksessa käytetyllä autolla suoritettiin koepunnitus haastattelun jälkeisenä päivänä. Punnituksessa todettiin, että autoon sai ottaa ohjeiden mukaisesti lastattuna hiekoitussepeliä noin puoli kuutiota ilman, että sallittu kokonaispaino ylittyy. Toimittajalle ilmoitettiin näistä mittaustuloksista, mutta hän ei reagoinut niihin. Ohjelmassa esitetty punnitustulos selittyy puolestaan ainakin osittain sillä, että autoon lastattiin märkää suolahiekkaa, joka on hiekoitussepeliä painavampaa. Säiliö lastattiin myös ohjeiden vastaisesti täyteen. Tämän lisäksi kuvauksen jälkeen todettiin, että auton lavalla oli ollut useita satoja kiloja hiekkaa. Toukokuussa lähetetyssä Karpolla on asiaa -ohjelmassa haastateltiin samaista työntekijää. Tämä kertoi, ettei ole ollut edellisen ohjelman jälkeen työssä päivääkään. Hän oli kertomansa mukaan saanut aluksi kaksi viikkoa palkallista virkavapaata, ja sen jälkeen sairaslomaa. Toimittajan repliikkiin ”Yrittävätkö tehdä Teistä hullua”, haastateltava vastasi ”Todennäköisesti”. Kantelija kertoo tältä osin, että kaupungin työntekijät reagoivat ensimmäiseen ohjelmaan voimakkaasti. Kyseiselle työntekijälle jouduttiin tämän vuoksi myöntämään ensin palkallista lomaa, minkä jälkeen tämä itse hakeutui sairaslomalle selkävaivojen takia. Kantelijaan ei otettu yhteyttä ennen tätä toista ohjelmaa, eikä hänelle varattu tilaisuutta vastata väitteisiin.Kantelija toteaa lopuksi, että hänelle annettiin liian lyhyt aika haastatteluun valmistautumiseen. Hänelle ei myöskään varattu oikeutta nähdä ohjelmaa tai osuuttaan siitä etukäteen. Hänen osuutensa ohjelmassa ei ole aito, eikä anna katsojalle oikeaa kuvaa haastattelusta.MTV:n VASTAUSToimittaja Hannu Karpo toteaa MTV OY:n puolesta annetussa vastauksessaan, että Helsingin kaupungin rakennusviraston työntekijät ovat vuodesta 1994 valittaneet, että heidän on pitänyt ajaa ylikuormilla kulkuväyliä hiekoittaessaan ja niitä kesällä kastellessaan. Syksyllä 1996 ohjelmassa haastateltu kuljettaja otti yhteyttä, jolloin ilmeni, että asian korjaamiseksi ei ollut tehty mitään. Varsinainen ohjelma tehtiin kireällä aikataululla, toisen tuotannon peruututtua sairaustapauksen vuoksi.Kuvaukset aloitettiin aamulla kuvaamalla auton säiliön täyttäminen. Keskipäivällä kuljettaja kävi hakemassa seuraavan kuorman kalliovarastosta. Tämä kuorma punnittiin lähiseudulta löytyneellä vaa’alla. Kuorman punnitus kuvattiin yläviistosta, jotta kuvasta pystyisi havaitsemaan, ettei säiliössä ole kukkuraa eikä lavalla ylimääräistä hiekkaa. Lava ja ohjaamon katto vielä lakaistiin ennen punnitusta. Auto oli kuvattaessa täysin tavanomaisessa kunnossa. Toimittaja sai kyllä jälkikäteen tietoonsa kantelijan suorittaman punnituksen tuloksen. Ohjelmaan kuvatussa punnituksessa auto oli kuitenkin ollut todellisessa käyttötilanteessa, eikä ”laboratorio-olosuhteissa”. Toimittaja viittaa selityksenä rakennusviraston katsastusohjeisiin, joiden mukaan ajoneuvosta poistetaan ennen katsastusta ajoneuvon painoon vaikuttavat lisävarusteet, siis laitteet, jotka autossa on kuitenkin normaalissa työssä pakko olla. Kantelijalle selvitettiin haastattelua pyydettäessä yksityiskohtaisesti, mistä ohjelmassa oli kysymys ja mitä kuvauksia oli tehty. Hänen vastauksiaan ei muokattu tai vääristelty, mitä osoittaa vastauksen liitteeksi purettu haastatteluteksti. Jälkimmäinen ohjelma oli kooste, jossa palattiin aiemmin esitettyihin ohjelmiin. Aiemmassa ohjelmassa haastateltu kuljettaja kertoi siinä joutuneensa palkalliselle virkavapaalle ja saaneensa kirjallisen varoituksen. Kyseinen kuljettaja oli lähetetty kaksi päivää ohjelman jälkeen työterveysasemalle, tarkoituksena selvittää hänen ruumiillinen ja henkinen soveltuvuutensa. Autonkuljettaja on tällä hetkellä vapautettu työstään 31.3.1998 asti. Mielikuva siitä, että hänen työsuhdettaan oltaisiin purkamassa, saattoi syntyä tästä vastauksesta. Kantelija ei ensimmäisen ohjelman jälkeen millään tavoin viestittänyt, että hän olisi tyytymätön ohjelmaan tai osuuteensa siinä. Toisen ohjelman jälkeen kantelija pyrki tavoittamaan toimittajaa, mutta hänen yhteydenottonsa olivat niin alatyylisiä, ettei niistä löytynyt aineksia oikaisulle.KANTELIJAN KOMMENTITKantelija kiistää MTV3:n vastauksessa esitetyn ja korostaa, että ohjelmassa kuvattu tilanne oli lavastettu. Autoa ei ollut määrätty hiekoitustöihin. Tästä syystä johtuen siinä oli mukana kaksi henkilöä. Punnitusta edeltänyt täyttö oli tapahtunut märällä suolahiekalla, joka on hiekoitussepeliä huomattavasti painavampaa. Autossa mukana ollut työntekijä on kertonut, että punnitustilanteessa oli lavalla ollut runsaasti ylimääräistä hiekkaa, ja toimittaja oli nimenomaan ilmoittanut, että hiekka sai siihen jäädä.Vertailupunnitus tehtiin luottamusmiehen ja työsuojelumiehen toimesta. He ovat saattaneet auton siihen kuntoon, missä sen olisikin pitänyt olla silloin, kun sitä käytetään hiekoittamiseen. Ohjelmassa esiintyneelle työntekijälle annettiin kirjallinen varoitus mm. siitä syystä, että hän kuvauspäivänä laiminlöi hänelle annetut työtehtävät.Kantelija viittaa vahvistukseksi kirjallisiin lausuntoihin, joita ovat antaneet kyseisessä autossa ollut toinen työntekijä, sinä päivänä työmääräyksen antanut työnjohtaja, punnituksessa mukana ollut luottamusmies ja toinen luottamusmies, joka kertoi muiden työntekijöiden reaktioista ohjelmaan. MTV3:n VASTAKOMMENTITToimittaja Karpon mukaan epäkohdista ovat valittaneet muutkin kuin nyt haastateltu autonkuljettaja. Karpo viittaa keskusteluunsa erään toisen autonkuljettajan kanssa, joka valitti samasta ongelmasta, mutta leimattiin mielenvikaiseksi. Toimittaja Karpo pitää kantelua ja siihen liitettyjä todistuksia arvottomina, koska kantelijan muisti näyttää toimivan valikoivasti.Vastauksen liitteenä on kirjelmä, jossa ohjelmassa haastateltu autonkuljettaja kiistää kohta kohdalta kantelijan väitteet, esimerkkinä väitetyt punnituksen virhetekijät sekä kuvaajan antama lausunto, joka osaltaan vahvistaa toimittaja Karpon selvityksen.RATKAISUNeuvosto toteaa ensiksi, että sen tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa. Neuvosto ei näin ollen ota kantaa esimerkiksi siihen, kumman osapuolen esittämät punnitustulokset ovat luotettavampia, vaan siihen tapaan, miten asiaa tiedotusvälineessä käsiteltiin.Hyvä journalistinen tapa edellyttää asiatietojen tarkistamista niin huolellisesti kuin mahdollista sekä tietojen hankkimista avoimin ja rehellisin keinoin. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta poleemisuuteen ja kantaaottavuuteen. Kiistanalaisessa asiassa on kuitenkin tärkeää, että arvostelun kohteeksi joutuneelle osapuolelle varataan mahdollisuus esittää omat näkemyksensä asiassa. Neuvoston mielestä ohjelmassa esitettiin riittävästi perusteita sille, että rakennusviraston käyttämien ajoneuvojen lainmukaisuus hiekoitustöissä saatettiin kyseenalaistaa. Autojen soveltuvuus hiekoitus- ja kastelutöihin oli jo aiemmin herättänyt keskustelua, joten ongelma oli myös Helsingin kaupungin rakennusviraston tiedossa. Toimittaja nojautui rakennusviraston edustajaa haastatellessaan vahvasti siihen punnitukseen, jota oli ollut itse seuraamassa. Samalla kuitenkin myös haastateltava sai esittää omat näkemyksensä auton kantokyvystä ja siihen vaikuttavista seikoista. Asian kiistanalaisuus ilmeni ohjelmasta eikä siinä rikottu hyvää journalistista tapaa.Muutamaa kuukautta myöhemmin lähetetystä Karpolla on asiaa -ohjelmasta ilmeni, että ensimmäisessä ohjelmassa haastateltu työntekijä oli nyt pitkällä sairaslomalla. Neuvostolle toimitetun tiedon mukaan autonkuljettaja oli itse hakenut sairaslomaa selkävaivojensa vuoksi. Sairasloman syytä ei ohjelmassa kuitenkaan kerrottu. Siitä välittyi päinvastoin mielikuva, jonka mukaan sairasloma viittasi siihen, että työnantaja olisi kyseenalaistamassa autonkuljettajan mielenterveyden. Työnantajaan kohdistui siten vakava syytös, jota tämä ei saanut kommentoida. Neuvoston mielestä ohjelmassa rikottiin tältä osin hyvää journalistista tapaa, mistä neuvosto antaa MTV3:lle huomautuksen.