2525/MTV/97

Langettava

MTV3 lähetti alihankintana tuotettua ohjelmasarjaa, jossa kunnat kilpailivat Suomen kaunein kunta -tittelistä. Esitellyt kunnat oli valittu siitä joukosta, joka oli ilmoittanut valmiutensa maksaa ohjelmaan mukaan pääsemisestä. Maksullisuus merkitsi, että kuntia ei ollut valittu puhtaasti journalistisin kriteerein. Menettely oli omiaan horjuttamaan katsojien luottamusta tiedonvälitykseen ja hämärtämään rajaa mainonnan ja toimituksellisen aineiston välillä. Televisioyhtiölle annettiin huomautus hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUMTV3 lähetti kesällä 1997 ohjelmasarjaa Suomen kaunein kunta. Kantelijan mukaan Vammalan kaupunki ja Suomen vanhan kirjallisuuden päivät -yhdistys olivat maksaneet yhteensä noin 20 000 markkaa, ja näkyivät siitä hyvästä kyseisessä ohjelmasarjassa. MTV3:n puolelta on kerrottu, että he ovat olleet yhteydessä 250 kuntaan, ja painottivat osallistujien valinnassa kesätapahtuman omaleimaisuutta, kunnan sijaintia ja kokoa. Rahasta ei ole puhuttu mitään. Kantelija kysyy, että olisikohan ohjelmaan valittu kuntaa, joka ei olisi maksanut kynnysrahaa.MTV3:n VASTAUSOhjelmajohtaja Tauno Äijälä toteaa, että ohjelmasarja toteutettiin yhteistyönä alihankintayhtiö GoodMood Productions Oy:n kanssa. Idea oli alihankintayhtiön, ja siitä tehtiin normaali sopimus, joka määritteli ohjelmasarjan tavoitteet ja samalla sitoi sen MTV3:n sisältövalvontaan. Sarjan tuotannossa noudatettiin siis normaaleja journalistisia prosesseja. Ruututoimituksen henkilökunta vastasi sarjan sisällöllisestä toteutuksesta. Sarja toteutettiin tiukasti ohjelmatoiminnan periaatteita noudattaen. Sen ote oli luonnollisesti myönteinen, etsittiinhän siinä kauneinta kuntaa, mutta kuitenkin tiukasti faktapohjainen. Sarjan kilpailuluonteen vuoksi ohjelman rakenne vakioitiin, jotta eri kunnista esitetyt faktat olisivat keskenään vertailukelpoisia. Yhteistyö kuntien kanssa oli luonnollinen osa suunnitteluvaihetta. Kuntien valinta tapahtui MTV:ssä alihankkijan valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Kriteereinä olivat kuntien koko ja sijainti.Sarjasta syntyi monipuolinen tietopaketti, joten sarjan tuottaja sai luvan myydä valmiin ohjelman mukaan tuleville kunnille. Ohjelman hinta jäi poikkeuksellisen alhaiseksi, koska tv-yhtiö vastasi perusrahoituksesta. KANTELIJAN TOIMITTAMA LISÄSELVITYS JA MTV:N KOMMENTTIKantelija toimitti JSN:lle markkinointiesitteen, jolla ohjelmasarjaa oli tarjottu kunnille. Esitteen ylälaidassa oli MTV3:n logo ja sen alla merkintä ”yhteistyössä GoodMood/full digital production house”. Esitteessä todettiin, että ohjelmasarjan tuotantokustannukset jaetaan kaikkien osallistujien kesken ja lueteltiin kunnan asukasluvun mukaisesti määräytyvät maksuluokat markkamäärineen. Lisäksi kunnan edellytettiin kustantavan tuotantoryhmän majoituksen yhdeksi yöksi. Esitteessä pyydettiin palauttamaan Ilmoittautumislomakkeet 14. maaliskuuta mennessä, ja kerrottiin, että valituiksi tulluille kunnille (56 kpl) ilmoitetaan asiasta 19. maaliskuuta. Sitova ilmoittautuminen tapahtuisi maksamalla puolet osallistumismaksusta maaliskuun loppuun mennessä, jälkimmäinen osa laskutetaan, kun kunnan osuus on esitetty televisiossa. Lisäksi kantelija toimitti kopion Köyliön kunnanhallituksen kokouspöytäkirjasta, missä asiaa oli käsitelty em. esitteen tietojen pohjalta.Kantelija toteaa näiden asiapapereiden osoittavan, että alihankintayhtiö oli myynyt kunnille ohjelma-aikaa. Kunnat olivat vastanneet sarjan perusrahoituksesta eikä mukaan olisi päässyt maksamatta hinnaston mukaista hintaa.MTV:n puolesta ohjelmajohtaja Tauno Äijälä toistaa aiemman vastauksensa ja toteaa, että projektin toimittajat olivat MTV3:n Ruututoimituksen toimittajia, jotka työskentelivät MTV3:n työnjohdon alaisina.RATKAISUNeuvosto korostaa tiedonvälityksen luotettavuuden säilyttämisen tärkeyttä. Hyvä journalistinen tapa edellyttää, että tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut tehdään journalistisin perustein ja että tekstimainonta torjutaan. Tekstimainontana pidetään sellaista toimituksellista aineistoa, jonka sisältö ei perustu journalistisiin kriteereihin, vaan jolla pyritään perusteettomasti edistämään esimerkiksi yksittäisen yrityksen tai muun yhteisön etua.Suomen kaunein kunta -tittelistä kilpailevat kunnat esiteltiin ohjelmassa tavanomaiseen toimitukselliseen tapaan. Neuvostolle toimitetun selvityksen mukaan kunnat oli kuitenkin valittu siitä joukosta, joka oli ilmoittanut valmiutensa maksaa ohjelmaan mukaan pääsemisestä. Maksullisuus merkitsi, että ohjelmassa esiteltyjä kuntia ei ollut valittu puhtaasti journalistisin kriteerein. Menettely on omiaan horjuttamaan katsojien luottamusta tiedonvälitykseen. Samalla se on omiaan hämärtämään rajaa mainonnan ja toimituksellisen aineiston välillä. Ohjelmasarjan lähettänyt MTV3 kantaa tästä julkaisueettisen vastuun.Edellä esitetyillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto antaa MTV3:lle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.