2476/IL/97

Vapauttava

Ilmaisjakelulehti Extra Uutiset kertoi lehden oman toimittajan liukastumistapaturmasta mainiten, että ambulanssi odotutti itseään lähes puoli tuntia. Kantelija lähetti lehdelle oikaisupyynnön. Hänen mukaansa tietokoneseuranta osoitti, että ambulanssi oli ollut tapahtumapaikalla 15 minuutissa. Oikaisu julkaistiin vasta kolmen viikon kuluttua. Jos uutisen virhe olisi ollut kiistaton, olisi viivytystä voitu pitää kohtuuttoman pitkänä. Nyt ambulanssin tuloajasta oli kuitenkin esitetty erilaisia näkemyksiä. Lehti julkaisi oikaisukirjeen näkyvästi ja käsitteli asiaa vielä erillisessä artikkelissa. Näiden seikkojen johdosta kantelu ei aiheuttanut enempiä toimia.

KANTELUNurmijärven Extra Uutisissa julkaistiin 23.2.1997 uutinen, jossa kerrottiin lehden oman toimittajan liukastumistapaturmasta. Uutinen oli muuten varsin asiallinen, mutta kuvatekstissä esitettiin halventavaan sävyyn väärä tieto: ”Ambulanssi odotutti itseään lähes puoli tuntia”. Ambulanssin oikea aikataulu on sekuntien tarkkuudella rekisteröitynyt aluehälytyskeskuksen tietokoneelle. Siitä selviää, että ambulanssilta oli vienyt hälytyssoiton kytkeytymisestä pari sekuntia alle 15 minuutin ehtiä tapahtumapaikalle. Kantelija pyysi lehdeltä kirjeitse oikaisua 27.2. Päätoimittaja otti tämän jälkeen yhteyttä ja ilmoitti olleensa itse paikalla tapahtumaa seuraamassa. Hän ilmoitti tämän vuoksi tietävänsä, että aikaa oli kulunut lähes puoli tuntia. Kantelija toteaa oman kirjeensä olleen kiihkoton, ja sisältäneen pelkät aikamäärät. Lehti ei ole julkaissut asiaa koskevaa oikaisua.LEHDEN VASTAUSNurmijärven Extra Uutisen päätoimittaja Juhani Känsälä toteaa, että kantelijan vastine julkaistiin 16. maaliskuuta. Lehdellä oli selkeät perusteet tähän viiveeseen. Hyvä lehtimiestapa edellyttää, että väitteet on tutkittava. Toimituksessa tehtiin työtä sen eteen, että kaikki tapauksen nähneet saatiin jututettua ja ajat tarkistettua. Pienellä väellä ja rajoitetulla sivumäärällä on oma hidastava vaikutuksensa. Asiaa käsiteltiin maaliskuun 16. päivän numerossa laajemminkin. Asiaa oli alunperinkin tarkoitus käsitellä kokonaisuutena ja liittää ”risut” siihen.Paikallislehden työ olisi helppoa, jos se tyytyisi kirjoittamaan sanasta sanaan sen, mitä sille virallisena tietona lähetetään, mutta tämä ei ole lehden linja. Päätoimittaja huomauttaa vielä, että kantelu tehtiin sen jälkeen, kun kantelijalle oli ilmoitettu, että hänen toimitukselle lähettämänsä ”informaatiomateriaali ” oli luonteeltaan maksullista ilmoitusaineistoa kuten kunnan muiltakin palvelualoilta tuleva aineisto.LISÄSELVITYSKantelija kertoi neuvostolle kirjeitse, että päätoimittaja oli ottanut häneen yhteyttä saatuaan JSN:n vastinepyynnön. Päätoimittaja oli ilmoittanut, että kantelijan vastine julkaistaan silloin, kun se lehdelle sopii ja oli keskustelun lopuksi todennut antavansa kantelijalle hyvän neuvon: ”Älä milloinkaan riitele median kanssa”. Päätoimittaja ilmoitti puhelimitse, että hänellä ei ollut tältä osin kommentoitavaa.RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että virheelliset tiedot oikaistaan viipymättä, joko oma-aloitteisesti tai asianosaisen sitä vaatiessa. Oikaisulle varattavaa aikaa harkittaessa on virheen laadulla oma merkityksensä. Mitä selkeämpi ja kiistattomampi virhe on, sitä nopeammin se on oikaistava.Lehti julkaisi kantelijan lähettämän oikaisun noin kolmen viikon kuluttua alkuperäisen uutisen julkaisemisesta. Samalla lehti käsitteli kunnan ambulanssitilannetta etusivullaan ja sisäsivun artikkelissa. Sisäsivun artikkelin yhteyteen oli painettu näkyvästi, mustalle pohjalle, kuva kantelijan oikaisukirjeestä. Artikkelissa haastateltiin paikkakuntalaisia, joukossa myös ambulanssin hälyttänyttä henkilöä. Useimpien kertomusten mukaan ambulanssin tulo olisi kestänyt yli parikymmentä minuuttia.Neuvoston mielestä olisi ollut asianmukaista, että lehti olisi julkaissut kantelijan kirjeen viipymättä. Kolmen viikon viivytystä voidaan pitää kohtuuttoman pitkänä, ainakin silloin, kun kyse on kiistattomasta virheestä. Nyt ambulanssin tuloajasta oli kuitenkin esitetty erilaisia näkemyksiä. Lehti julkaisi kantelijan kirjeen näkyvästi ja käsitteli asiaa vielä erillisessä artikkelissa. Näiden seikkojen johdosta neuvosto ei ryhdy kantelun johdosta enempiin toimiin.