2475/AL/97

Vapauttava

Alibin artikkelissa kerrottiin surmaoikeudenkäynnistä ja todettiin, että poliisin pyrkimyksenä näytti olevan suojata rikollista yleisöltä eikä päin vastoin. Artikkelin mukaan poliisi pyrki myös estämään lehtikuvaajia näiden työssä. Arvostelu kohdistui näin ollen poliisiin sen virkatehtävissä, erityisesti siihen, että poliisi olisi ylimitoittanut toimenpiteensä. Viranomaisten työn arvosteleminen tällaisesta syystä on oltava mahdollista. Poliisilla olisi lisäksi ollut vastinemahdollisuus käytettävissään. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUAlibin numerossa 9/96 kerrottiin Mäntän Kolhossa tapahtuneesta surmatyöstä, jonka tekijä oli sittemmin todettu ymmärrystä vailla olevaksi ja passitettu mielisairaalaan. Oikeuskäsittelyä kuvatessaan lehti kirjoitti mm. ”Mäntän poliisit osoittivat… hyvin kiitettävää aktiivisuutta estääkseen lehtikuvaajia tekemästä työtään ja valokuvaamasta yleisellä paikalla paikkakunnan taksinkuljettajan surmaajaa” ja että he näyttivät omaksuneen periaatteen suojata rikollisia yleisöltä eikä päinvastoin. Kuvatekstin mukaan poliisit ahersivat suojellakseen taposta syytetyn intimiteettiä. Kantelija viittaa poliisin tiedotusohjeeseen, jonka mukaan poliisin on kuljettaessaan ja vartioidessaan epäiltyjä tuomioistuimessa toimittava niin, että epäiltyä ei aiheettomasti leimata. Ohjeessa todetaan vielä, että rikoksista epäiltyjen valokuvaaminen on omiaan leimaamaan epäiltyjä ja aiheuttamaan heille tarpeetonta haittaa. Kantelija pyytää neuvostolta kannanottoa siitä, oliko artikkeli omiaan julkisesti loukkaamaan poliisia tilanteessa, jossa poliisi oli nimenomaisesti noudattanut voimassaolevia ohjeita. Kantelija kiinnittää lisäksi huomiota artikkelin kohtaan, jonka mukaan syytettyä odottaa joko mielisairaala tai vankeus, kaikesta päätellen vankeus.LEHDEN VASTAUSAlibin päätoimittaja Matti Paloaro toteaa kantelun koskevan asiaa, joka on tuttu oikeudenkäyntiselostuksia tekeville toimittajille ja kuvaajille. Tapana on, että lehtikuvaajat pyytävät oikeudelta lupaa kuvaamiseen. Oikeuden päätös koskee kuitenkin vain oikeussalia, ei sen ympäristöä. Oikeussalin ulkopuolella pätevät tavanomaiset, yleisiä paikkoja koskevat kuvaamisnormit. Kyseisellä oikeuspaikalla oli ollut paljon toimittajia ja kuvaajia, koska surmatyö oli saanut poikkeuksellisen laajaa julkisuutta. Artikkelin kannanotot poliisin menettelystä perustuivat heidän yhteisiin kokemuksiinsa. Poliisi meni niin pitkälle pyrkiessään estämään syytetyn kuvaamisen, että kaupunkilaisiltakin suljettiin kulku kaupungintalon eräisiin virastoihin. Päätoimittaja huomauttaa myös, että poliisin sisäinen tiedotusohje ei sido tiedotusvälineitä, joiden tulee noudattaa vain lehdistöä koskevia lakeja ja moraalisia ohjeita. Rikoksesta epäillylle henkilölle ei nyt myöskään oltu aiheuttamassa tarpeetonta haittaa eikä häntä artikkelissa muutenkaan leimattu. Syyllisyyskysymys oli kaikkien osapuolten, myös syytetyn itsensä mielestä selvä. Se, että tekijä passitettiin mielisairaalaan, ei tee häntä syyttömäksi itse surmatekoon.RATKAISUNeuvosto on tutkinut kantelun siltä osin kuin kantelijaa voidaan pitää asianosaisena eli poliisin menettelyä kohtaan esitetyn arvostelun osalta. Neuvosto toteaa, että arvostelu kohdistui viranomaiseen tämän virkatoiminnassa. Saadun selvityksen mukaan arvostelun kärki oli suunnattu lähinnä siihen, että lehtikuvaajat kokivat poliisin ylimitoittaneen toimenpiteensä, jotka sinällään olivat määräysten ja ohjeiden mukaisia. Viranomaisten työn arvosteleminen tällaisesta syystä tulee olla yhteiskunnassa mahdollista. Poliisilla olisi lisäksi ollut mahdollisuus vastineen avulla perustella menettelyään. Edellä esitetyillä perusteilla neuvosto katsoo, että Alibi ei ollut poliisin toimintaa arvostellessaan rikkonut hyvää journalistista tapaa.