2424/PL/96

Vapauttava

Paikallislehti julkaisi erehdyksessä nimimerkillä julkaistavaksi tarkoitetun kirjoituksen kirjoittajan omalla nimellä varustettuna. Julkaistu mielipidekirjoitus oli sävyltään asiallinen ja tavanomainen. Sen aihepiirikään ei ollut arkaluontoinen, siinä käsiteltiin aihetta, josta kyseinen henkilö oli aiemmin kirjoittanut omalla nimellään. Lehti pyrki korjaamaan virheensä julkaisemalla kirjoittajan esittämiä näkökantoja tukevan artikkelin. Näiden seikkojen johdosta neuvosto ei ryhtynyt asiassa enempiin toimiin.

KANTELUKunnallislehti julkaisi kantelijan mielipidekirjoituksen 19.9.1996. Siinä kyseenalaistettiin ketjukirjeiden lainmukaisuus ja moraali. Kantelija oli varustanut kirjoituksensa nimimerkillä, koska ketjukirjeitä oli levinnyt myös kantelijan omalla työpaikalla. Oman nimen käyttö johtaisi näin ollen kantelijan kiusalliseen asemaan. Kantelijan mielipidekirjoitus julkaistiin kuitenkin kantelijan nimellä. Päätoimittaja ilmoitti syyksi menettelyyn sen, että lehti julkaisee pääsääntöisesti vain nimellä varustettuja kirjoituksia. Päätoimittaja myönsi kuitenkin myöhemmin, että menettely oli virheellinen. Tästä huolimatta lehti ei julkaissut kantelijan asiasta laatimaa kirjoitusta.LEHDEN VASTAUSKunnallislehden päätoimittaja Isto Laaksonen kertoo, että kantelija otti ketjukirjeasiassa yhteyttä toimitukseen 11.9. ja esitti jutun tekemistä. Ehdotukseen vastattiin myönteisesti, mutta juttua ei vielä silloin ehditty tehdä. Kantelija antoi sitten päätoimittajalle mielipidekirjoituksen asiasta. Kirjoitus ladottiin taittopäivän kiireessä, mutta sen julkaiseminen jäi seuraavaan viikkoon. Silloin ei enää huomattu, että kirjoitukseen oli erehdyksessä tullut kantelijan oma nimi. Virhe oli tapahtunut. Kantelija tarjosi lehdelle sekä oikaisu- että mielipidekirjoitusta. Oikaisuksi tarkoitettu kirjoitus oli harhaanjohtava, joten sitä ei voitu julkaista. Päätoimittaja ei myöskään pitänyt aiheellisena julkaista kantelijan tarjoamaa kirjoitusta mielipidesivun julkaisemiskäytännöstä. Lehden puolelta esitettiin sovintoratkaisuna toimituksellista juttua aiheesta, jota kautta kantelija saisi julkista tukea mielipiteelleen. Tällainen juttu julkaistiinkin 26.9. Päätoimittaja huomauttaa vielä, että kantelija oli jo vuotta aiemmin kirjoittanut ketjukirjeilmiöstä lehteen, tuolloin omalla nimellään.RATKAISUJulkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiden on kunnioitettava niille esitettyä pyyntöä yleisönosastokirjoituksen julkaisemisesta nimimerkillä.Lehden vastauksesta ilmeni, että kantelijan kirjoituksen julkaiseminen hänen omalla nimellään varustettuna johtui inhimillisestä erehdyksestä. Neuvosto toteaa, että lehti kantaa julkaisueettisen vastuun virheestään. Lehdellä ei ollut kuitenkaan velvollisuutta julkaista kantelijan tarjoamaa oikaisua, josta olisi saanut sen käsityksen, että kantelija ei ollut lainkaan kirjoittanut mainittua kirjoitusta. Päätös kantelijan tarjoaman mielipidekirjoituksen julkaisemisesta kuului puolestaan päätoimittajan harkintavallan piiriin.Neuvosto toteaa edelleen, että kantelijan nimissä julkaistu mielipidekirjoitus oli sävyltään asiallinen ja tavanomainen, eikä sen aihepiiriä voida yleisesti ottaen pitää arkaluontoisena. Kantelijakin oli kirjoittanut samasta asiasta lehteen aiemmin omalla nimellään. Lehti pyrki korjaamaan virheen julkaisemalla kantelijan esittämiä näkökantoja tukevan toimituksellisen artikkelin. Näiden seikkojen johdosta neuvosto ei ryhdy kantelun johdosta enempiin toimiin.