2344/AL/96

Vapauttava

Aikakauslehden artikkelissa käsiteltiin entisen puolustusvoimain komentajan toimintaa ja mainittiin muun muassa, että tämä olisi muistelmissaan väittänyt erästä henkilöä Neuvostoliiton agentiksi. Tällaista väitettä muistelmiin ei sisälly, mutta lehti esitti selvitystä siitä, että komentaja olisi esittänyt väitteen muussa yhteydessä. Muistelmien sisältöä koskenut oikaisupyyntö tuli lehdelle lähes neljä kuukautta artikkelin jälkeen. Väliaikana lehdessä oli käyty puolesta ja vastaan -keskustelua puolustusvoimain komentajan elämäntyöstä. Neuvoston mielestä lehdellä ei ollut enää velvollisuutta oikaista aiempaa artikkeliaan.

KANTELULokakuun lopulla 1995 ilmestyneessä Suomen Sotilas -lehdessä 5/95 käsiteltiin jalkaväenkenraali Yrjö Keinosen toimintaa. Kantelijoiden mukaan artikkeli ”Mysteeri nimeltä Pöyhönen” sisälsi lukuisia Yrjö Keinosen muistoa loukkaavia luonnehdintoja. Lisäksi artikkelissa todettiin, kenraaliluutnantti Pöyhöseen viitaten, että ”Keinonen lokasi hänen maineensa niin perusteellisesti kuin sen vain kynällä voi tehdä muistelmateoksessaan Huipulla. Hän väitti muun muassa Pöyhösen tunnustautuneen Neuvostoliiton asiamieheksi”. Väite ei pidä paikkaansa. Express -lehti on aikanaan esittänyt vastaavanlaisen väitteen. Tuolloin asia käsiteltiin JSN:ssä ja neuvosto totesi päätöksessään, että ”Tällaisille väitteille ei Keinosen muistelmateos anna tukea”. Suomen Sotilas -lehdessä mainittiin myös tämä JSN:n päätös, mutta antaen ymmärtää, että Express -lehti olisi saanut neuvostolta huomautuksen juuri Keinosen muistelmissa esitetystä asiasta. Lehti ei vaatimuksista huolimatta suostunut oikaisemaan virhettä. Lehti tosin julkaisi Yrjö Keinosen tyttären vastineen, mutta se koski numerossa 6/95 ollutta kirjoitusta.Kantelija selvitti vielä puhelimitse , että hän oli saanut tiedon Suomen Sotilas -lehden 5/95 numerosta vasta ennen vuodenvaihdetta. Kantelija selvitti asiaa ja otti yhteyttä päätoimittajaan helmikuussa -96 oikaisun saadakseen. Tapaaminen järjestyi 4.3.-96.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Heikki Tiilikainen kertoo vastauksessaan, että lehdelle toimitettiin vuoden 1995 keväällä laaja kirjoitus, jossa valotettiin myönteiseen sävyyn kenraali Keinosen uraa. Kirjoituksessa esitetyt näkemykset poikkesivat vahvasti päätoimittajan omista kokemuksista ja mielikuvista, joten asian taustaa selviteltiin. Kirjoitus julkaistiin sitten lehden numerossa 4/95. Samassa numerossa julkaistiin kaksi haastattelua, joissa Keinosen kautta arvioitiin. Edesmennyt kenraali Pöyhönen nousi esiin juttukokonaisuudessa. Lehti sai tämän jälkeen runsaasti yhteydenottoa joissa todettiin Pöyhösen maineen tahriutuneen aiheettomasti lähinnä Keinosen muistelmien takia. Seuraavassa numerossa aiheeseen palattiin, nyt kantelun kohteena olevassa artikkelissa ”Mysteeri nimeltä Pöyhönen”.Kantelijat ovat ottaneet esille kaksi virkettä. Ensimmäisessä todettiin Keinosen mustanneen Pöyhösen maineen perusteellisesti. Päätoimittaja sanoo pitävänsä tästä arviosta edelleenkin kiinni. Toisen virkkeen mukaan Keinonen oli muun muassa väittänyt Pöyhösen tunnustautuneen Neuvostoliiton agentiksi. Päätoimittaja huomauttaa, että useat riippumattomat lähteet vahvistavat Keinosen menetelleen näin. Myöskään viittaus JSN:n antamaan huomautukseen ei ollut virheellinen.Keskustelu jatkui lehden numerossa 6/95, jonka jälkeen toinen kantelijoista lähetti lehdelle vastineen tuossa numerossa olleen kirjoituksen johdosta. Tämä julkaistiin,, kun siitä oli poistettu loukkaavat kohdat. Yllätys oli, että tämän jälkeen vaadittiin vielä oikaisua 5/95 olleeseen artikkeliin. Päätoimittaja käsitti kuitenkin, että asia sovittiin.Päätoimittaja toteaa vielä, että jalkaväenkenraali Keinosen komentajakautta käsiteltiin kaikkiaan neljässä perättäisessä numerossa. Kokonaisuus päättyi vastineeseen eli laajaan puolustuskirjoitukseen ja sen neutraaliin kommenttiin. Aihetta käsiteltiin monipuolisesti ja rehellisesti. Kantelun tekijöille annettiin heidän haluamansa palstatila, mutta he eivät käsitelleet kantelun kohteena olevaa asiaa. Päätoimittaja pitää kantelua aineettomana.RATKAISUNeuvosto toteaa, että jalkaväenkenraali Yrjö Keinonen ei muistelmissaan väittänyt, että kenraaliluutnantti Pöyhönen olisi tunnustautunut Neuvostoliiton agentiksi. Suomen Sotilaan artikkelista artikkelissa ”Mysteeri nimeltä Pöyhönen” välittyi tältä osin virheellinen käsitys.Hyvä journalistinen tapa edellyttää, että tiedotusväline oikaisee asiavirheet viivytyksettä, joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. Nyt lehti pitää edelleen kiinni väitteensä asiasisällöstä, siitä, että Keinonen on esittänyt Pöyhöstä koskeneen agenttiväitteen, vaikkakin muissa yhteyksissä. Lehdellä on myös näyttöä väitteensä tueksi. Oikaisu olisi siten täsmentänyt lähinnä Keinosen muistelmien sisältöä.Neuvosto toteaa, että oikaisupyyntö on esitettävä kohtuullisessa ajassa lehden julkaisemisesta. Nyt kului lähes neljä kuukautta ennen kuin kantelijat ottivat asian johdosta yhteyttä lehteen. Väliaikana lehti oli jo julkaissut yhden vastineen, jossa toinen kantelijoista kertoi oman näkemyksensä kenraali Keinosen elämäntyöstä. Neuvoston mielestä lehdellä ei ollut enää velvollisuutta oikaista aiempaa artikkeliaan.