2325/MTV/96

Vapauttava

Televisio-ohjelmassa käsiteltiin kantelijan toimintaa ehkäisevän mielenterveystyön hyväksi. Kantelijalle esitetyt kysymykset olivat poleemisia, mutta hän sai perustella sekä valitsemiaan toimintatapoja että selvittää omaa palkkaustaan. Ohjelmassa ei myöskään annettu ymmärtää, että kantelija olisi syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, vaan siitä kävi selvästi ilmi, että toiminnan rahoittajalla ei ollut huomautettavaa varojen käytöstä. Neuvosto katsoi, että ohjelmassa ei rikottu hyvää journalistista tapaa.

KANTELUN KOHTEENA OLEVA OHJELMAMTV:n Karpolla on asiaa -ohjelmassa 15.10.1995 käsiteltiin kantelijan toimintaa ehkäisevän mielenterveystyön hyväksi. Ohjelma alkoi katkelmilla kantelijan haastattelusta. Sanapari ”ihmiskunnan problematiikka” toistui. Toimittaja kommentoi katkelmia toteamalla, että vika ei välttämättä ollut kuulijassa, jos noista irtolauseista ei saanut tolkkua. Kantelijan toimintaa luonnehdittiin sanojen suoltamiseksi ja esitysten monistamiseksi, mihin kantelijan kerrottiin käyttäneen satoja tuhansia markkoja Raha-automaattiyhdistykseltä saatua rahaa. Kaksi paikallisen mielenterveysyhdistyksen aktiivia kritisoi kantelijan toimintaa ja hankintojen ja laskutusten epämääräisyyttä. Ohjelmassa haastateltiin lisäksi Raha-automaattiyhdistyksen ylitarkastajaa, itse kantelijaa sekä kantelijan kanssa yhteistyössä olevaa henkilöä. Teemana oli se, vastasiko kantelijan työ niitä tavoitteita, joita varten rahat oli myönnetty.KANTELUKantelija pitää ohjelmaa henkilökohtaisesti loukkaavana, jopa lainvastaisena. Se sisälsi vakavia väitteitä ja vihjailuja, joiden mukaan kantelija olisi saanut ”toimeentulotukena” miljoonaluokan summia. Kyse oli kuitenkin Raha-automaattiyhdistyksen myöntämistä projektirahoista, eikä näiden rahojen käytössä ole havaittu mitään epäselvyyksiä. Toimittaja ei ollut varmistautunut haastattelemiensa, kantelijaa kritisoineiden henkilöiden esittämien väitteiden oikeellisuudesta. Tietojen tarkistamiseen olisi ollut aikaa, kantelijan haastattelusta kului puolitoista vuotta ohjelman esittämiseen. Myös kantelijaa haastateltiin ohjelmassa. Kuulemiseen liittyy kuitenkin olennaisesti kuultavan oikeus saada tietää, mitä ”todisteita” häntä vastaan esitetään ja mahdollisuus ottaa kantaa häntä koskeviin väitteisiin. Se ei nyt toteutunut. Kantelun oheen liitetyssä yksityiskohtaisessa muistiossa huomautetaan muun ohessa, että ohjelmassa katsottiin Raha-automaattiyhdistyksen eri projekteihin myöntämät avustukset varsin yksioikoisesti kantelijan saamiksi ja käyttämiksi varoiksi. Tukea ei kuitenkaan myönnetä yksityisille ihmisille vaan yhdistyksille. Kantelijan saama palkka poikkesi suuresti ohjelmassa esitetyistä luvuista. Toisin kuin ohjelmassa esitettiin, muita kuluja oli ollut vain kohtuullisessa määrin. Esimerkiksi nimenomaisesti ravintolalaskuiksi kirjattuja laskuja ei ollut lainkaan. Kantelijan toimintatapa, monipuolisten yhteiskunnallisten keskustelutilaisuuksien järjestäminen, on sisällöltään vastannut rahoittajana olleen RAY:n projektille asettamia tavoitteita.MTV:N VASTAUSPäätoimittaja Juhani Pekkala viittaa toimittaja Hannu Karpon antamaan vastineeseen. Tästä ilmenee, että toimittaja oli saanut syksyllä -93 ja keväällä -94 useita aihe-ehdotuksia kantelijan toiminnasta. Aihetta oli tuolloin käsitelty myös sanomalehdissä. Jokainen ohjelmasssa mukana ollut osapuoli sai valita käyttämänsä ilmaisut ja mielipiteet. Ohjelmassa ei väitetty kantelijan syyllistyneen mihinkään lainvastaiseen tai väärään tekoon. Kantelija sai vapaasti kuvailla toimintansa tarkoitusperiä. Kriittinen tarkastelu kohdistui ensi sijassa RAY:n avustusjärjestelmän toimintaan ja Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki ry:hyn, joka oli siirtänyt työtänsä varten saamiaan varoja kantelijalle. Kantelijan toiminta on ollut julkista ja julkisin varoin ylläpidettyä, joten siihen kohdistuvaa arvostelua ei voi pitää yksityisyyden suojaa loukkaavan.JATKOKIRJEENVAIHTOOsapuolet vaihtoivat asiassa kirjelmiä.RATKAISUKantelija on tehnyt ehkäisevää mielenterveystyötä järjestämällä muun ohella laajoja julkisia keskustelutilaisuuksia. Toimintaa on rahoitettu julkisin varoin. Ohjelmasta ilmeni selvästi, että Raha-automaattiyhdistyksen varoja ei ole annettu suoraan kantelijalle, vaan hän on tehnyt työtään eri yhdistysten palkkaamana. Ohjelmasta ilmeni myös, että Raha-automaattiyhdistys oli vuosittain tarkastanut avustuksensaajien tilit ja hyväksynyt toimintasuunnitelman. Kiistatonta on samalla, että kantelijan toimintatavat olivat herättäneet voimakastakin kritiikkiä.Kantelijalla oli haastatteluosuuksissaan mahdollisuus selvittää toimintatapojaan ja päämääriään. Hänelle esitetyt kysymykset olivat poleemisia, mutta hän sai perustella sekä valitsemiaan toimintatapoja että selvittää omaa palkkaustaan. Kantelijan haastattelusta ilmeni, että vain puolet avustusvaroista oli tarkoitettu hänen käyttöönsä.Neuvosto toteaa, että kantelijan on työnsä julkisen luonteen vuoksi pitänyt varautua siihen, että tiedotusvälineissä arvioidaan hänen työtään kriittiseenkin sävyyn. Kantelija on voinut ohjelmassa keskeisiltä osin vastata häneen kohdistettuun arvosteluun. Ohjelmassa ei annettu ymmärtää, että kantelija olisi syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, vaan siitä kävi selvästi ilmi, että toiminnan rahoittajalla ei ollut huomautettavaa varojen käytöstä.Neuvoston mielestä ohjelmassa ei rikottu hyvää journalistista tapaa.