2291/YLE/95

Vapauttava

Televisiodokumentti kertoi Havannan keskustassa sijaitsevasta tavaratalosta, jota luonnehdittiin Kuubaksi pienoiskoossa. Käännöstekstissä todettiin, että tavaratalon yläkerrassa on tarjolla tavaroita etuoikeutetuille, puolueen jäsenille. Puolueen jäsen -käännös toistui läpi dokumentin. Alkuperäinen, espanjankielinen termi oli "vanguardia nacional", joka kantelijan mukaan olisi pitänyt kääntää "ansioituneeksi työntekijäksi". Neuvosto totesi, että termille ei ole yksiselitteistä käännösvaihtoehtoa. Sanatarkka käännös ei aina myöskään välitä alkuperäiseen termiin sisältyvää kulttuurista ja yhteiskunnallista merkitystä. Dokumentin perusteella puolueen jäsenyys ja ansiokas toiminta työyhteisössä kytkeytyivät tiiviisti toisiinsa. Termivalinnassa olikin kyse enemmän tulkinnasta ja painotuksista kuin varsinaisesta asiavirheestä. Neuvoston mielestä yhtiöllä ei ollut velvollisuutta oikaista käännösvalintaansa.

KANTELUYlen TV 1 esitti 10.9.1995 belgialaisen dokumenttifilmin ”Fin de Siglo – päivä tavaratalossa”, jossa kuvattiin elämää Havannan keskustassa sijaitsevassa tavaratalossa. Filmissä oli johdonmukaisesti toistettuja käännösvirheitä, joiden vuoksi suomalaiskatsojille välittyi oleellisesti väärä kuva filmin sisällöstä. Jo ohjelmatiedotteessa kerrottiin, että tavaratalo on kuin Kuuba pienoiskoossa ja että tavaratalon yhdessä kerroksessa on tarjolla tavaroita etuoikeutetuille, puolueen jäsenille. Filmin sanomaksi esitettiin näin ristiriita köyhän kansan ja etuoikeutetun puolue-eliitin välillä. Filmissä esiteltiin toisaalta tavalliselle kansalle tarkoitettuja, jokseenkin tyhjiä halleja ja toisaalta erikoiskerrosta, joka suomennoksen mukaan oli tarkoitettu vain kommunistisen puolueen jäsenille. Kyseessä oli käännösvirhe.Filmin tekstiosuus perustui keskeisesti tavaratalon työntekijöiden ja asiakkaiden haastattelulle. Toisin kuin käännös kertoi, he eivät kuitenkaan puhuneet puolueesta tai sen jäsenistä, vaan käyttivät termiä ”vanguardia nacional”, joka on suomeksi ”ansioituneet työntekijät”. Trabador vanguardia nacional on Kuubassa eräänlainen arvonimi, jonka kunkin työpaikan työntekijät myöntävät jollekin työtoverilleen hänen työansioidensa perusteella. Nimityksen saajalta edellytetään kovaa ja uhrautuvaa työpanosta sekä työyhteisön arvonantoa. Puolueen jäsenyydellä ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Dokumenttifilmin alkuperäisen sanoman mukaan tavaratalon erikoisosastolla ei asioida puolueen jäsenyyden, vaan työpanoksen ja työyhteisön arvostuksen perusteella. Näin ollen sanoma ristiriidasta kansan ja puolue-eliitin välillä ei saanut tukea ainakaan tästä filmistä.Tekstin kääntäjä pitää virhettä työtapaturmana, johon oli vaikuttanut toimituksen vakuutus, että termi ”ansioitunut työntekijä” merkitsee Kuubassa samaa kuin puolueen jäsen. Yle ei ole useista pyynnöistä huolimatta suostunut oikaisemaan virhettä.YLEN VASTAUSToimituspäällikkö Armi Kyynäräinen ja ohjelmapäällikkö Ari Järvinen toteavat, että dokumentti käännettiin osin alkuperäkielestä, osin ranskankielisestä käsikirjoituksesta. Dokumentin kuulutustekstissä ei väitetty etuoikeutettujen rypevän yltäkylläisyydessä, joten toimitus ei luonut kantelijan väittämää asetelmaa. Väite tavaratalojen muiden osastojen tyhjyydestä piti paikkansa.Ohjelman alussa kerrottiin, että tavaratalon kolmas kerros on varattu etulinjan työläisille, jotka ovat ansainneet puolueen jäsenyyden merkittävällä työpanoksellaan ja etulinjan työläisen arvollaan. Tämä oli suora käännös espanjasta ja ranskankielisessä versiossa lause on käännetty samalla tavalla. Käännöksessä käytettiin siis sekä etulinjan työläistä että puolueen jäsen -termiä. Vanguardia nacional ei sanatarkasti käännettynä ole puolueen jäsen, mutta ei myöskään ”ansioitunut työntekijä”. Vanguardia tarkoittaa etujoukkoa. Termin alkuperä on poliittinen . Sitä käytetään sosialistisissa järjestelmissä kun niissä puhutaan yhteiskunnan etujoukoista, työväenpuolueiden jäsenistä. Oikeaa käännöstä haettiin eri sanakirjoista ja keskustelemalla Kuuba-asiantuntijoiden kanssa. Ohjelmassa kuvattiin selvästi puolueen kokousta, jossa valittiin esimerkillisiä työläisiä. Näiden seikkojen perusteella päädyttiin käyttämään puolueen jäsen -termiä yhtenä käännöksenä vanguardiasta. Koska kaikki käännökset ovat tulkintoja, olisi tätäkin voitu muuttaa, jos dokumentilla olisi ollut vielä esityskertoja. Kun näin ei ollut, ei asiaan enää katsottu mielekkääksi palata.Ulkomaantoimittaja Antti Halinen toteaa omassa lausunnossaan, että Kuuban kommunistinen puolue johtaa kuubalaista yhteiskuntaa. Puolueen jäseneksi pääsee vain hyvin tiukan valinnan kautta ja puolueen jäsenet kuuluvat automaattisesti ns. kansalliseen etujoukkoon, vanguardia nacionaleen. Tähän etujoukkoon voidaan laskea myös joitakin puolueeseen kuulumattomia ihmisiä, kuten työelämässä ansioituneita kansalaisia. Yleensä nämä kuitenkin jo ovat puolueen jäseniä, ja elleivät ole, he voivat siihen liittyä ansioidensa perusteella.RATKAISUOsapuolet ovat esittäneet termin ”vanguardia nacional” oikeasta suomenkielisestä käännöksestä erilaisia selvityksiä ja tulkintoja. Neuvosto toteaa omasta puolestaan, että termi liittyy kiinteästi kuubalaiseen kulttuuri- ja yhteiskuntajärjestykseen. Tämän vuoksi on luonnollista, että täsmällistä suomenkielistä käännöstä ei ole helposti löydettävissä. Sanatarkka käännös ei myöskään välttämättä sisällä kuhunkin termiin sisältyvää kulttuurista ja yhteiskunnallista merkitystä. Ylen lähettämä dokumentti kertoi Kuubassa vallitsevasta puutteesta ja myös siitä, että tietyllä ryhmällä ihmisiä oli etuoikeutettu asema, oikeus ostaa tavaroita ”tavaratalon kolmannesta kerroksesta”. Valittavina olleilla käännösvaihtoehdoilla ”ansioitunut työläinen”, ”etulinjan/joukon työläinen” tai sitten ”puolueen jäsen” on kaikilla oma arvolatauksensa ja vaikutuksensa siihen, millaisen kuvan filmi välittää kuubalaisesta yhteiskunnasta. Dokumentista ilmeni, että ihmiset, joille on myönnetty ”vanguardia nacional” -arvonimi ovat kelvollisia myös puolueen jäseniksi. Ilmeisesti suurin osa heistä myös kuuluu puolueeseen. Puolueen jäsenyys ja ansiokas toiminta työyhteisössä näyttävät näin kytkeytyvän tiiviisti toisiinsa. Nämä seikat puoltavat Ylen käännösvalintaa. ”Puolueen jäsen” -käännöstä käytettiin myös kohdissa, joissa haastateltavat kertoivat, mitä etuoikeutettujen joukkoon pääseminen oli heiltä edellyttänyt. Näistä haastatteluista ilmeni selvästi, että etuoikeuksien saamista oli edeltänyt ankara karsinta ja vaatimuksena oli ollut pitkäaikainen, hyvin tehty työ. Käännöstermejä valittaessa on aina kyse jossain määrin tulkinnasta. Puolueen jäsen -termin valinnan tueksi on esitetty perusteita, joiden nojalla sen käyttämistä käännöksessä voidaan pitää painotuserona pikemminkin kuin selvänä asiavirheenä. Kun vielä otetaan huomioon dokumentti kokonaisuudessaan ja se, että kyse oli kertaesityksestä pikauusintoineen, ei Yle ollut neuvoston mielestä velvollinen oikaisemaan käännösvalintaansa.