2276/YLE/95

Vapauttava

Rikoksia käsittelevässä televisio-ohjelmassa kerrottiin polkupyöräliikkeeseen tehdystä murrosta, jossa anastettiin huomattava määrä maastopyöriä. Toimittaja toi varkaudesta kertoessaan esille myös vakuutuspetoksen mahdollisuuden, kevein perustein. Neuvosto totesi, että jo pelkkä kysymyksenasettelu saattoi leimata kohdetta. Toisaalta kysymys yhdistyi ohjelmassa lähinnä polkupyörävarkauden mittavuuteen. Yhtiön edustaja kumosi välittömästi petoksen mahdollisuuden. Ohjelmajakson pääpaino oli tapahtuneessa varkaudessa ja sen toteuttamistavassa. Näiden seikkojen vuoksi neuvosto ei ryhtynyt asiassa enempiin toimiin.

KANTELUAggio Oy:hyn murtauduttiin heinäkuun 17.- 18. päivän välisenä yönä ja liikkeestä anastettiin 90 uutta maastopolkupyörää. Yhtiön edustajat tekivät välittömästi rikosilmoituksen. Asiaa käsiteltiin vajaa kuukausi myöhemmin, eli 15.8.1995 Poliisi-tv:n lähetyksessä.Ohjelmassa kuului muun muassa kuinka toimittaja puhui käsipuhelimeen ja totesi ”Jaa vakuutuspetos. No, omistaja ainakin kieltää – ei mikään vakuutuspetos”. Tämän lausahduksen jälkeen ohjelmassa kysyttiin Jouni Hakalalta yhtä ainoaa seikkaa – oliko kyseessä vakuutuspetos.Näillä viittauksilla ja kysymyksenasettelulla kantelijat leimattiin vakuutuspetoksen yrittäjiksi. Kyseinen ohjelmajakso poikkesi niin olennaisesti ohjelmassa esitellyistä muista tapauksista, että se vahvisti kantelijoiden leimautumista ja heihin kohdistuvia epäilyjä.Ohjelmassa esitettiin myös virheellinen tieto: Jouni Hakalaa haastateltaessa näkyi kuvaruudussa teksti ”Olavi Hakala, Aggio Oy:n toimitusjohtaja”. Olavi Hakalaa ei kuitenkaan haastateltu lainkaan, eikä yhtiöllä ole toimitusjohtajaa. YLEN VASTAUSPoliisi-tv:n tuottaja Risto Järvinen toteaa vastauksessaan, että Poliisi-tv:n ohjelmissa halutaan ilmaista asiat tuoreesti ja nuorekkaasti. Samalla tuotiin esille kaikki faktat, joiden avulla voidaan saada yleisöhavaintoja. Poliisi-tv:llä oli syytä uskoa, että kyseessä oli petos. Ohjelman avulla olisi voitu tästäkin tutkimussuunnasta saada vihjeitä ja siksi toimittaja vihjaisi juonnossaan tällaisestakin mahdollisuudesta. Samalla annettiin yrityksen edustajalle mahdollisuus kiistää tämä tieto.Vastauksen liitteenä oli poliisin lausunto, jossa kerrottiin, että anastettujen pyörien lukumäärän selvittelyssä tuli esille seikkoja, joiden nojalla kaikki asiat eivät olleet aivan kohdallaan. Liikkeen edustajan ilmoitus anastettujen pyörien määrästä putosi päivän aikana 200 pyörästä 90 pyörään, joten poliisilla oli syytä tutkia asiaa myös muusta näkökulmasta kuin puhtaana anastusrikoksena. LISÄSELVITYSKantelijat toimittivat neuvostolle Pohjala-Yhtiöiden puolesta annetun lausuman. Siinä todetaan, että vakuutusyhtiön edustajat eivät ole esittäneet ajatusta kantelijoiden syyllistymisestä ”vakuutuspetokseen”RATKAISUPyörävarkaudesta kertonut ohjelmaosuus alkoi lyhyellä juonnolla, jossa tapahtunutta luonnehdittiin kesän suurimmaksi keikaksi ja todettiin, että varastettujen pyörien kuljetukseen on tarvittu reilunkokoinen kuorma-auto. Toinen toimittaja selosti sitten tapahtumaa tarkemmin ja toi omassa osuudessaan esille myös vakuutuspetoksen mahdollisuuden. Yhtiön edustajan vastattua tätä koskeneeseen kysymykseen ohjelmassa palattiin taas varkauteen ja sen tekotapaan. Yle on perustellut petoksen mahdollisuutta koskeneen kysymyksen esittämistä poliisin antamalla lausunnolla, jossa on tuotu esille tiettyjä, poliisitutkinnassa havaittuja epäselvyyksiä. Neuvosto toteaa omasta puolestaan, että jo tällainen kysymyksenasettelu saattaa olla omiaan leimaamaan sen kohdetta. Poliisin lausumassa mainitut seikat eivät ilmeisesti myöskään ole johtaneet mihinkään jatkotoimiin. Toisaalta ohjelmaosuudesta ilmeni, että kyse oli poikkeuksellisen suuresta pyörävarkaudesta. Neuvoston arvion mukaan ulkopuolinen katsoja yhdisti tämän seikan vakuutuspetosta koskeneeseen, sinänsä tavanomaisesta poikenneeseen kysymykseen. Yhtiön edustaja kumosi välittömästi petoksen mahdollisuuden. Selostuksen ehdoton pääpaino oli tapahtuneessa varkaudessa ja sen toteuttamistavassa. Neuvoston mielestä, ulkopuolisin silmin arvioituna, ohjelmakokonaisuus ei ollut kantelijoita leimaava. Ohjelmajaksossa olleella nimi- ja tittelisekaannuksella ei neuvoston käsityksen mukaan ollut olennaista merkitystä itse asian kannalta.Neuvoston mielestä kyseisessä Poliisi-tv:n ohjelmajaksossa ei rikottu hyvää journalistista tapaa.