2266/YLE/95

Vapauttava

Kantelija, luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja, oli väittänyt nimeltä mainitun henkilön käyttäneen huumausaineita ja hänet tuomittiin tämän vuoksi julkisesta herjauksesta sakkoihin ja korvauksiin. Tuomiosta kerrottiin paikallisissa radiouutisissa, kantelija nimeltä mainiten. Kantelija oli esittänyt väitteensä luottamustehtävää hoitaessaan ja asia kytkeytyi muutenkin järjestössä käytyyn, osittain julkiseenkin keskusteluun. Neuvoston mielestä kantelijan nimen kertominen ei rikkonut hyvää journalistista tapaa.

KANTELUYlen Kymenlaakson radion uutisissa kerrottiin 9.6.1995, että kantelija, Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja oli tuomittu julkisesta herjauksesta sakkoihin ja korvauksiin. Kantelijan nimi mainittiin uutisissa. Käräjäoikeuden tuomion mukaan kantelija oli antanut useille henkilöille itse laatimansa kaksisivuisen kirjoituksen, jossa oli todettu erään nimeltä mainitun henkilön käyttäneen huumausaineita. Tämä henkilö oli aiemmin työskennellyt Luontoliitossa määräaikaisessa työsuhteessa ja esittänyt myös keskustelua ja paheksuntaakin herättäneitä puheenvuoroja luonnonsuojeluun liittyvissä asioissa.Kantelija toteaa, että kyseisen uutisen lukenut toimittaja oli kirjoituksessa mainitun henkilön isä. Toimittaja oli muutenkin ollut mukana oikeusjutun taustakuvioissa. Asia uutisoitiin yksipuolisesti, ja koston ajatuksin. Kantelijan nimen julkistaminen ei ollut perusteltua, koska rikos oli vähäinen eikä yleinen etu muutenkaan vaatinut nimen julkaisemista. YLEN VASTAUSVastaava ohjelmatoimittaja Seppo Rönkkö toteaa, että uutisen julkaisemiseen oli kolme vahvaa perustetta. Ensinnäkin tuomio julkisesta herjauksesta on harvinainen. Toiseksi tapaus liittyi alueella käynnissä olleeseen laajaan ympäristöprosessiin ja kuvasi aiheeseen liittyviä tunnelatauksia. Lisäksi kantelija on julkisuuden henkilö, joka on näkyvästi ja kuuluvasti osallistunut ympäristökeskusteluun. Vaikka sakkorangaistuksen ja korvausten määrä oli vähäinen, oli asialla näiden seikkojen johdosta laajempaa yhteiskunnallista merkitystä.Oikeudenkäynnissä asianomistajana olleen henkilön isä ei lukenut uutista, vaikka kantelussa niin väitetään. Tätä kautta kumoutuu kantelijan ajatus uutisen lukemisesta kostomielessä. Yle ei ole näin ollen rikkonut asiassa hyvää journalistista tapaa.RATKAISUHarkittaessa nimen julkaisemista rikosuutisessa, on vastakkain asetettava se vahinko, jota nimen julkaiseminen nimetylle ja hänen lähipiirilleen tuottaa, ja se yleinen merkitys, mitä asialla on. Arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota niin teon laatuun, tekijän asemaan kuin julkaisemisajankohtaan. Kantelija tuomittiin asianomistajarikoksesta, eikä tekoa voida pitää niin vakavana, että teon luonne yksinään riittäisi perusteeksi nimen julkistamiselle. Nimen julkistamisen kynnys on kuitenkin alempi silloin, kun teko liittyy tekijän työhön, virka-asemaan, luottamustehtävään tai julkiseen rooliin. Nyt oikeuden päätös kytkeytyi kantelijan luottamustehtävään luonnonsuojelupiirissä ja ainakin osittain myös näkemyseroihin siitä, miten luonnonsuojelua tulisi edistää. Yle on kiistänyt sen, että uutisen lukenut toimittaja olisi ollut herjauksen kohteen isä, eikä neuvostolla ole muitakaan perusteita katsoa, että uutisen julkaiseminen olisi perustunut muihin kuin journalistisiin kriteereihin. Uutinen oli sävyltään asiallinen. Edellä mainituilla perusteilla ja ottaen vielä huomioon sen, että kantelija on osallistunut luonnonsuojeluasioista käytävään julkiseen keskusteluun, neuvosto katsoo, että kantelijan nimen julkistaminen ei rikkonut hyvää journalistista tapaa.