2235/IL/95

Langettava

Ilmaisjakelulehti pyysi paikallisislta yrittäjiltä kevätmuotia käsitteleviä juttuja ja julkaisi neljä tällaista juttua teema-aukeamalla. Kevätmuodista ja kevätmeikeistä kirjoittaneiden kauppiaden mainokset oli sijoitettu samalle aukeamalle. Lehden tapa sisällyttää samaan teemakokonaisuuteen sekä paikallisten kauppiaiden laatimia kirjoituksia että heidän mainoksiaan oli omiaan hämärtämään rajaa kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä. Kevätmuoti- ja kevätmeikkijutut kytkeytyivät suoraan samalla aukeamalla oleviin mainoksiin. Kytkentä oli omiaan horjuttamaan tiedotusvälineen uskottavuutta. Kevätmeikeistä kertonut juttu oli lisäksi luonteeltaan tekstimainontaa. Lehdelle annettiin huomautus hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUHyvät Uutiset -lehdessä 1/95 oli kevätmuodista kertova aukeama, jossa oli sekä mainoksia että toimituksellisen tekstin näköiseksi muotoiltua aineistoa. Kolmen tekstin kirjoittajat olivat paikallisia yrittäjiä. Heidän yritystensä mainokset olivat samalla aukeamalla. Juttu ”Kevään meikkitrendit” muistutti tekstimainontaa. Kantelija pyytää neuvostolta arviota siitä, olivatko kyseiset kirjoitukset hyvän journalistisen tavan mukaisia.LEHDEN VASTAUSSuonenjoen Hyvät Uutiset -lehden päätoimittaja, liikemies V-M. Kortelainen toteaa yleisesti, että lehden linjana on levikkialueen elinkeinotoiminnan kaikinpuolinen tukeminen. Tämä linjaus selittää myös lehden kiinteän toimituksellisen yhteistyön alueen yritysten kanssa. Lähiseudulla ei ole journalisteja, jotka pystyisivät kirjoittamaan yhtä asiantuntevasti muodista kuin alan yrittäjät.Lehti pyysi muotijuttua neljältä yrittäjältä. Kolme heistä laati oman artikkelin. Kolmella heistä oli myös mainos samalla aukeamalla. Teemailmoituksia oli kaikkiaan kaksitoista. Muotijutut edustivat juttutyyppiä, joka on suorastaan hallitseva esimerkiksi aikakauslehdistössä. Tuotenimien kertominen kuului asian luonteeseen. Päätoimittaja pitää vanhojen kunnon puffijuttujen yleistymistä myönteisenä asiana.Päätoimittaja tarkensi vastaustaan puhelimitse 17.10. kertomalla, että juttu kalevalakoruista oli Kalevalaisten naisten informaatioaineistoa ja juttu ”Nainen on perheen ostopäällikkö” oli varmaankin saatu joltain niistä yrittäjistä, joilta aineistoa muotisivuille pyydettiin. Hiusmuodista kertoneen yrittäjän mainosta aukeamalla ei ollut. Lehti pyytää yrittäjiltä juttuja heidän omilta alueiltaan. Juttupyyntöä ja mainosta ei kytketä toisiinsa.RATKAISUNeuvosto toteaa, että hyvä journalistinen tapa ei estä julkaisemasta toimituksellisessa aineistossa jonkin yrittäjän tai kauppiaan omalta alaltaan laatimaa artikkelia edellyttäen, että julkaiseminen perustuu journalistisiin kriteereihin. Tiedonvälityksen luotettavuuden säilyttämisen kannalta on kuitenkin ongelmallista, jos lehti ensin pyytää paikallisilta kauppiailta kirjoituksia ja julkaisee sitten samassa yhteydessä kyseisten kauppiaiden mainoksia. Kytkennät artikkelien ja mainosten välillä ovat omiaan heikentämään tiedotusvälineen luotettavuutta lukijan silmissä. Kevätmuoti-teemakokonaisuuteen sisältyi kaksi kirjoitusta sellaisilta paikallisilta kauppiailta, joiden mainokset julkaistiin samalla aukeamalla. Ensimmäinen, kevätmuodista kertonut kirjoitus ei sisältänyt tuotemerkkejä tai yritysten nimiä, eikä sitä voinut sisältönsä puolesta pitää tekstimainontana. Se oli allekirjoitettu laatijansa nimellä, vaateliikkeen nimeä mainitsematta. Kuitenkin, kun kyseisen liikkeen mainos oli heti kirjoituksen vieressä, raja kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä hämärtyi. Kevätmeikkejä esitellyt juttu koostui puolestaan tuotenimien luettelosta ja oli luonteeltaan tekstimainontaa. Allekirjoittaja mainosti nimellään toimivaa kasvo- ja jalkahoitolaa heti kirjoituksen yläpuolella olevassa mainoksessaan. Neuvoston mielestä sekä kevätmuodista että kevätmeikeistä kertoneiden, paikallisten kauppiaiden laatimien kirjoitusten, ja heidän samassa yhteydessä julkaistujen mainostensa välille syntyi haitallinen kytkentä. Lehden tapa sisällyttää samaan teemakokonaisuuteen sekä paikallisten kauppiaiden laatimia kirjoituksia että heidän mainoksiaan, oli jo lähtökohdiltaan omiaan hämärtämään rajaa kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä ja horjuttamaan lukijoiden luottamusta tiedonvälityksen uskottavuuteen.Neuvosto antaa Suonenjoen Hyvät Uutiset -lehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.