2227/MTV/95

Vapauttava

Televisio-ohjelmassa kerrottiin autokaupasta, jossa auton ostajapariskunta koki tulleensa huijatuksi. Riita koski lähinnä auton matkamittarin väitettyä peukalointia ja sitä, oliko ostajille kerrottu matkamittarin lukeman näyttävän huomattavasti todellista alhaisempaa ajokilometrimäärää. Neuvosto totesi, että toimittajan kommentit ja kysymykset rakentuivat läpi ohjelman sille olettamukselle, että matkamittaria oli peukaloitu ennen kaupantekoa. Vain hyvin tarkkaavainen katsoja sai ohjelmasta selville myyjäpuolen vastaselityksen lukeman alhaisuudelle. Neuvosto ei pitänyt esitystapaa tältä osin asianmukaisena, ottaen huomioon, että osapuolten kiista koski juuri tätä seikkaa. Toisaalta kantelijoille oli varattu tilaisuus esiintyä ohjelmassa, josta he kieltäytyivät. Lisäksi asiasta lähetettiin myöhemmin, kantelijoiden vaatimuksesta, uusi ohjelma, jossa he saattoivat laajasti selvittää näkökantojaan. Näiden seikkojen vuoksi neuvosto ei ryhtynyt asiassa enempiin toimiin.

KANTELUN KOHTEENA OLEVA OHJELMAMTV:n Karpolla on asiaa -ohjelmassa kerrottiin 2.4.1995 vaihtokaupasta, jossa auton ostajapariskunta koki tulleensa huijatuksi. Ohjelmassa haasteltiin ostajan vaimoa, jonka mukaan auton matkamittaria oli peukaloitu näyttämään ajettua pienempää kilometrimäärää. Ohjelman juonnossa todettiin: ”Mikä se on,joka myy, ostaa, pettää, vaihtaa tai varastaa? Se on autokaupan tekijä, jompikumpi osapuoli tai molemmat”. Matkamittarin lukeman lisäksi ohjelmassa selviteltiin sitä, kenen lukuun ja vastuulla autokauppa oikein tehtiin. Kantelijoista toinen, Toivo Haukemaa, on autoliikkeen omistaja ja hänen poikansa, Harri Haukemaa, on hänen palveluksessaan. Toivo Haukemaa kävi puhelimitse neuvotteluja nyt esillä olevasta autokaupasta, Harri Haukemaa oli läsnä itse kaupanteossa. Harri Haukemaa oli päivää aikaisemmin merkitty vaihtoauton omistajaksi autorekisteriin. Autoliikkeelle vaihdossa tulevan auton omistajaksi merkittiin puolestaan Toivo Haukemaa ja luovutuskirja allekirjoitettiin hänen nimellään.Ohjelman toimittaja selvitti lyhyesti kaupankäynnin vaiheet ja ostaja esitti mittarin peukaloimista koskeneen väitteensä. Tämän jälkeen esiteltiin Toivo Haukemaa: ”Mitä sanoo eläkeläiseksi tekeytynyt, romuksi kolarissa ajetun ja mittarin peukaloimisella nuorennetun auton kummisetä Toivo Haukemaa”. Toimittaja kertoi sitten, että Toivo Haukemaa oli kieltäytynyt haastattelusta ja viitannut siihen, että hänen poikansa vastaa asiasta. Toimittaja totesi, että Harri Haukemaan kanssa olikin sovittu haastattelusta, mutta tämä oli yllättäen perunut suostumuksensa. Ohjelmassa esitettiin nauhoitus puhelinkeskustelusta, josta Harri Haukemaan kieltäytyminen ilmeni sekä selostettiin Harri Haukemaan lähettämän telefaksin sisältöä. Auton ostajaa haasteltiin – haastattelusta ilmeni, että Harri Haukemaa oli kirjoittanut isänsä nimen osaan autokaupan papereista. Ohjelmaosuuden lopuksi autokaupan asiantuntija selvitteli matkamittarin peukalointi-tapauksia ja totesi niiden johtaneen petossyytteisiin ja rangaistuksiin.KANTELUKIRJELMÄKantelijat katsovat, että jo ohjelman alkujuonto leimasi heidät. Ohjelman tiedot oli hankittu yksipuolisesti, kuulemalla vain auton ostaneen henkilön vaimoa. Kantelijoille ei annettu tosiasiallista puolustautumismahdollisuutta, eikä heidän vastineitaan esitetty.Toimittaja oli asenteellinen ja käytti karkeaa kieltä, mikä johti osaltaan siihen, että kantelijat eivät menneet mukaanohjelmaan.Kantelijat toteavat, että ostajalle luovutettiin huoltokirja, josta autolla ajettu kilometrimäärä selvisi. Tätä ei tiettävästi ole annettu henkilölle, joka osti auton seuraavaksi. Mahdollista on, että ostaja, myydessään auton myöhemmin edelleen, jätti itse kertomatta todellisesta kilometrimäärästä ja pyrkii nyt vierittämään syyn kantelijoille. Toimittaja otti yhteyttä autoliikkeen omistajaan, Toivo Haukemaahan, ja edellytti, että tämä olisi tullut kuvauksiin jo puolentoista päivän päästä. Vaikka Toivo Haukemaa olisi tarvinnut enemmän aikaa perehtyäkseen asiaan, ei siihen suostuttu. Toivo Haukemaa lähetti kuitenkin kirjallisen vastineen. Ohjelmassa väitettiin tästä huolimatta, että hän oli kieltäytynyt ottamasta kantaa syytöksiin. Myös Harri Haukemaa lähetti telefaksin asiassa. Siitä luettiin vain muutamia lauseita, tukemaan toimittajan näkemyksiä. Ohjelmassa esitettiin vielä uusia väitteitä, joista ei ollut tietoa vastinetta laadittaessa.Ohjelmassa esitettiin nauhoitus puhelinkeskustelusta toimittajan ja Maria Haukemaan välillä. Keskustelu koski Harri Haukemaan esiintymistä ohjelmassa. Nauhoituksesta ei kerrottu Maria Haukemaalle. Sitä paitsi nauhoitus oli yhdistelty ainakin kahdesta eri keskustelusta, joista suurin osa oli leikattu pois. Ohjelmaosuus oli muutenkin vääristelevä, ja antoi perusteetta sen kuvan, että Toivo Haukemaa olisi vältellyt vastuutaan kaupasta. Ohjelmassa annettiin ymmärtää, että Toivo Haukemaa olisi syyllistynyt mittarin peukalointiin ja valehteluun. Harri Haukemaa taas leimattiin syylliseksi veronkiertoon ja asiakirjan väärennökseen.Kantelijat joutuivat ohjelman vuoksi yleisen paheksunnan kohteeksi ja heidän autoliikkeensä toiminta vaarantui. Liike erotettiin ohjelman vuoksi alan järjestöistä ja saattaa menettää merkkiedustuksensa. MTV:N VASTAUSMTV:n päätoimittaja Pekka Hyvärinen viittaa MTV:n ja kantelijoiden kirjeenvaihtoon. Siitä ilmenee, että sekä Toivo Haukemaa että Harri Haukemaa kieltäytyivät haastattelusta, vaikka jälkimmäinen oli siihen ensiksi suostunut. Ohjelmassa haastateltiin ostajan vaimoa, koska pariskunta oli itse päätynyt tällaiseen ratkaisuun. Vaimo oli ollut mukana kaupanteon joka vaiheessa. Kantelijoiden väitteet ohjelmanteon aikaisten tapahtumien kulusta, esimerkiksi toimittajan asiattomasta käytöksestä, eivät pidä paikkaansa. Ohjelmassa esitettiin se aineisto, jonka toimittaja oli saanut kokoon kantelijoiden kieltäydyttyä osallistumasta ohjelmaan. Autokaupan tapahtumat perusteltiin haastatteluin ja asiapaperein. Kun Autorekisterikeskukselta ja toiselta osapuolelta saadut tiedot eivät olleet kantelijoille mieleisiä, pitivät he niitä leimaavina ja asenteellisina. Heillä olisi ollut esteetön mahdollisuus vastata väitteisiin, mistä he kieltäytyivät.Auton ostajat saivat selville auton todellisen kunnon lähdettyään tarjoamaan sitä muille autoliikkeille. Auton asiapapereihin on nyt merkitty, että autolla on ajettu kolari ja että mittarilukema ei pidä paikkaansa.Toivo ja Harri Haukemaalle esitetty tarjous tulla ohjelmassa kuulluksi oli voimassa ensimmäisestä puhelinkeskustelusta lähtien. Tarjous uudistettiin ohjelman lähettämisen jälkeen, kun kantelijoiden tyytymättömyys ilmeni. Asiasta käytiin lukuisia neuvotteluja, jotka johtivat asian ottamiseen uudelleen esille kesäkuun 9. päivänä lähetetyssä ohjelmassa. Se, että kantelijat kieltäytyivät osallistumasta ohjelmaan, vaikutti MTV:n kantaan vastinevaatimusta käsiteltäessä. Uudessa ohjelmassa Toivo Haukemaa saattoi laajasti ja perusteellisesti selvittää asiaa. Lupauksestaan huolimatta Harri Haukemaa ei tullut tähänkään ohjelmaan.JATKOKIRJELMÄKantelijoiden kommentissa MTV:n vastaukseen valotettiin kantelijoiden näkökulmasta ohjelman leimaavaa luonnetta. Tämän osoittamiseksi kirjelmässä käytiin läpi ohjelman sanavalintoja ja kysymyksenasetteluja. SELVITYS, JONKA KANTELIJAT TOIMITTIVAT MTV:LLE ENNEN OHJELMAN LÄHETTÄMISTÄToivo ja Harri Haukemaa lähettivät kumpikin telefaksi-viestin MTV:lle ennen ohjelman ulostuloa. Toivo Haukemaa selvitti omassa viestissään puhelimitse käytyjen kauppaneuvottelujen kulkua. Lisäksi hän totesi, että auton huoltokirjassa oli ollut maininta mittarinvaihdosta ja siitä olisi käynyt ilmi myös ajokilometrimäärä. Hänen mukaansa huoltokirja luovutettiin ostajalle, eläkkeellä olevalle taksimiehelle. Harri Haukemaa toteaa puolestaan omassa selvityksessään, että hän ei salannut ostajilta, että kyse oli kolarikorjatusta autosta, joka oli ollut taksikäytössä ja runsaasti ajettu. Harri Haukemaankin mukaan huoltokirja oli autossa ja siinä oli merkintä mittarinvaihdosta, mutta ei todellisesta kilometrimäärästä. Molemmat viittaavat siihen, että ostajat olivat saaneet korkeamman hinnan myydessään auton edelleen.RATKAISUNeuvosto toteaa ensiksi, että se ei voi käytettävissään olevin keinoin selvittää osapuolten välisten, ohjelmaa edeltäneiden keskustelujen tarkkaa sisältöä ja niissä käytettyjä sanontoja, joten neuvosto ei tutki kantelua näiltä osin. Samalla neuvosto toteaa, että toimittaja voi nauhoittaa puhelinkeskustelut, joissa hän itse on toisena osapuolena. Nauhoituksesta on syytä mainita haastateltavalle. Toisaalta nauhoittaminen on verrattavissa muistiinpanojen tekemiseen ja omiaan vähentämään virhemahdollisuuksia. Nyt ohjelmassa esitettiin keskustelunauhoitus, jossa myyjäliikkeen puhelimeen vastannut henkilö kertoi, että Harri Haukemaa ei, vastoin lupaustaan, tulekaan haastatteluun. Kantelija ei ole selvittänyt, että nauhoitus olisi antanut harhaanjohtavan kuvan tilanteesta. Neuvostolla ei ole huomautettavaa tältä osin. Hyvä journalistinen tapa edellyttää, että asiatiedot on tarkistettava niin hyvin kuin mahdollista ja että tietolähteisiin suhtaudutaan kriittisesti. Erityisen tärkeää se on käsiteltäessä kiistanalaista asiaa; tietolähteellä voi olla henkilökohtaisia intressejä tai vahingoittamistarkoitus. Kiistanalaista asiaa käsiteltäessä on myös tärkeää, että katsojalle kerrotaan kaikki tiedossa olevat, kiistan arvioinnin kannalta oleelliset seikat.Neuvosto toteaa, että toimittajan kommentit ja kysymykset rakentuivat läpi ohjelman sille olettamukselle, että matkamittaria oli peukaloitu ennen kaupantekoa. Vain hyvin tarkkaavainen katsoja sai ohjelmasta selville myyjäpuolen vastaselityksen mittarilukeman alhaisuudelle. Neuvosto ei pitänyt esitystapaa tältä osin asianmukaisena, ottaen huomioon, että osapuolten kiista koski juuri tätä seikkaa. Neuvosto toteaa toisaalta, että sekä Toivo että Harri Haukemaalle oli varattu tilaisuus esiintyä ohjelmassa, neuvoston mielestä kohtuullisella varoitusajalla. Molemmat kieltäytyivät haastattelusta. MTV lähetti lisäksi myöhemmin, kantelijoiden vaatimuksesta, uuden ohjelman, jossa kantelijat saattoivat laajasti selvittää näkökantojaan. Näiden seikkojen vuoksi neuvosto ei ryhdy kantelun johdosta enempiin toimiin.