2191/SL/95

Vapauttava

Sanomalehti kertoi vuokratalojen kunnostamisesta käydystä kiistasta otsikolla "Ralli ja rähinöinti jatkuvat". Artikkelin mukaan osa vuokratalojen asukkaista oli sitä mieltä, että huolto- ja kunnostustoimet oli järjestelmällisesti laiminlyöty. Artikkelissa luonnehdittiin kunnossapitoa kiivaimmin arvostelleiden asukkaiden toimintaa melko kärjekkääseen sävyyn. Toisaalta kiista talojen kunnosta oli jatkunut pitkään ja kuumentanut tunteita. Tätä tilannetta artikkeli kuvasi. Lehti ei rikkonut hyvää journalistista tapaa.

KANTELUAamulehti julkaisi 9.3.1995 artikkelin ”Ralli ja rähinöinti jatkuvat Ristimäessä”. Asukasyhdistyksen puolesta kantelevat henkilöt kertovat tuoneensa toimittajan tietoon alueen asunnoissa olevat puutteet ja korjaustöiden laiminlyönnit. Talojen peruskorjaukset on kantelijoiden mukaan jätetty tekemättä, eikä edes pakollisia remontteja ole tehty. Kantelijat toteavat, että he esittivät kirjallisia todisteita kaikkien väitteidensä tueksi. Lisäksi he esittivät kaupungin asuntotoimen isännöitsijän 3.3.1995 tekemän arvion, jota ei artikkelissa huomioitu mitenkään. Vastapuoli ei pystynyt kumoamaan väitteitä kuin suusanallisesti. Toimittajan puolueellisuus paistoi siten törkeästi läpi artikkelista.Artikkeli vääristi asian ja leimasi asukasyhdistyksen jäsenet yksittäisiksi suunsoittajiksi. Sekin, että artikkelissa väitettiin talojen vioista kertovien ihmisten toimivan omissa nimissään, kuvasi toimittajan asennetta. Kyseiset henkilöt edustivat asukasyhdistystä, ja heidän taustanaan on noin sata asukasta. Artikkeliin valittiin valokuva, jossa ei näkynyt mitään oleellista, vaikka epäkohdat olisivat ilmenneet monista kuvista.Asukasyhdistyksen edustajat ottivat yhteyttä artikkelin kirjoittaneeseen toimittajaan sekä lehden päätoimittajaan. Keskustelut päättyivät kuitenkin siihen, että luuri lyötiin kiinni.Kantelija pyytää, että neuvosto kehottaisi lehteä julkaisemaan asiasta tosiseikkoihin, eikä kuulopuheisiin perustuvan artikkelin.LEHDEN VASTAUSAamulehden päätoimittaja Hannu Olkinuora toteaa, että artikkeli käsitteli Raholan kaupunginosan Ristimäenkadun vuokrataloissa pitkään jatkuneita valituksia talojen kunnosta ja asukkaiden keskinäisiä kiistoja. Artikkelissa referoitiin useita tahoja. Näkemyksensä esittivät kantelijat, kiinteistöyhtiön hallituksen edustaja, asukastoimikunnan edustaja sekä talojen kuntoa arvioinut insinööri. Toimittaja tutustui laajaan tausta-aineistoon ja käytti sitä myös hyväkseen.Artikkelin julkaisemisen jälkeen käydyssä puhelinkeskustelussa päätoimittaja muistutti kantelijoita heidän vastineoikeudestaan. Vastinetta ei lehdelle kuitenkaan toimittu. Päätoimittaja pitää em. seikkoihin viitaten kantelua perusteettomana.RATKAISUAamulehden artikkelista ilmeni, että Ristimäen vuokratalojen kunnosta käydään voimakasta kiistaa ja että eri henkilöiden näkemykset talojen kunnosta ja tehdyistä korjauksista poikkeavat suuresti toisistaan. Tässä kiistanalaisessa asiassa lehti esitteli eri osapuolten näkemykset. Selväksi kävi, että talot kaipaavat monin osin kunnostusta. Kantelijoiden kerrottiin toimivan asiassa omissa nimissään, oppositiossa. Maininta liittyi neuvoston käsityksen mukaan siihen, että virallinen asukastoimikunta edusti toista näkökulmaa. Artikkelissa luonnehdittiin opposition toimintaa melko kärjekkääseen sävyyn. Toisaalta kiista talojen kunnosta oli jatkunut ilmeisen pitkään ja kuumentanut tunteita. Tätä tilannetta artikkeli kuvasi. Ei voida myöskään edellyttää, että artikkelissa olisi otettu yksityiskohtaisesti kantaa esimerkiksi talojen puutteisiin ja korjaustointen onnistumiseen. Neuvoston mielestä Aamulehden artikkeli ei rikkonut hyvää journalistista tapaa.