2180/PL/95

Vapauttava

Sanomalehti kertoi sairaanhoitopiirissä vireillä olleesta kiistasta. Yksi haastatelluista väitti, että aluesairaalan talouspäällikkö olisi toimittanut väärennetyn kokouspöytäkirjan eteen päin ja suostunut oikaisemaan sen vasta, kun häntä oli uhattu oikeustoimilla. Pöytäkirjamerkinnöissä olleet eroavuudet tukivat osaltaan haastatellun kannanottoja. Lehti ilmoitti yrittäneensä tavoittaa myös talouspäällikköä hänen kuulemisekseen, mutta tuloksetta. Vastine julkaistiin välittömästi. Neuvosto ei ryhtynyt asiassa enempiin toimiin.

KANTELUKoillis-Lappi kertoi 1.2.1995 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksesta, jossa päätettiin muun ohessa kirjallisen varoituksen antamisesta eräälle aluesairaalan lääkäreistä. Artikkelissa haastateltiin kuntainliiton johtavaa lääkäriä, joka katsoi, että huomautuksen saaneen lääkärin kohdalla voidaan puhua ajojahdista. Hän totesi lehden mukaan vielä, että kantelija, aluesairaalan talouspäällikkö, olisi toimittanut yhtymähallitukselle tätä asiaa koskevan väärennetyn pöytäkirjan. Haastateltu johtava lääkäri kertoi saaneensa pöytäkirjan oikaisun uhkaamalla kantelijaa oikeustoimilla.Kantelija pitää lehdessä esitettyjä väitteitä loukkaavina ja perättöminä. Kyseisessä pöytäkirjan kohdassa oli aluksi todettu seuraavasti: ”Asiasta käydyssä keskustelussa NN., XX:n kannattaman esitti, että edellä selvitettyä tapausta pidetään hoitovirheenä, johon johtokunta ei ota kantaa”. Kantelijan piti toimittaa tämä luonnos kiireellisesti eteen päin. Virallinen pöytäkirja toimitettiin kuntayhtymän hallitukselle ennen asian lopullista käsittelyä. Tarkastettuun pöytäkirjaan kohta kirjattiin seuraavasti: ”Johtokunta ei ota asiaan kantaa sillä perusteella, että mahdolliset hoitovirheet eivät kuulu johtokunnan käsiteltäviin asioihin”. Oikaisua vaatinut johtava lääkäri ei millään tavoin painostanut kantelijaa tässä asiassa, mikä ilmenee hänen kirjeestään kuntayhtymän hallitukselle. Lehti ei missään vaiheessa kuullut kantelijaa tästä asiasta. Lehdellä oli ilmeisesti myös hallussaan em. kirje, mutta asia uutisoitiin tästä huolimatta virheellisesti.LEHDEN VASTAUSKoillis-Lapin päätoimittaja Henna Jartti toteaa, että artikkelissa kerrottiin aluesairaalan lääkärikunnan keskinäisen taistelun saamasta uudesta käänteestä. Kiista on kiehuttanut paikkakuntaa jo pitkään. Tiedot kuntayhtymän kokouksesta saatiin vasta myöhään illalla. Tämän vuoksi lehti ei useista yrityksistä huolimatta tavoittanut kantelijaa. Tapahtumien kulku ilmeni pöytäkirjoista. Pöytäkirjamerkintöjen välillä oli sellainen kirjausero, että sitä voi kutsua myös väärentämiseksi.Kantelijan vastine julkaistiin heti sen jättöpäivää seuraavana päivänä. RATKAISUKoillis-Lapin artikkelissa käsiteltiin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän eräälle lääkärille antamaa varoitusta. Artikkeliin sisältyneessä haastattelussa esitettiin väite, jonka mukaan kantelija olisi toimittanut väärennetyn kokouspöytäkirjan kuntayhtymän hallitukselle ja suostunut oikaisemaan sen vasta, kun häntä oli uhattu oikeustoimilla. Väitteet sisältyivät haastattelulausumaan, jossa tuettiin kurinpitotoimen kohteeksi joutunutta lääkäriä. Pöytäkirjamerkinnöissä olleet eroavuudet tukivat osaltaan haastatellun kannanottoja.Neuvoston mielestä väitteet olivat sisällöltään niin kärjekkäitä, että kantelijan näkökulma olisi mahdollisuuksien mukaan pitänyt tuoda esille samassa yhteydessä. Lehti on ilmoittanutkin yrittäneensä tavoittaa kantelijaa, mutta tuloksetta. Lehti julkaisi kantelijan vastineen välittömästi sen saavuttua. Näiden seikkojen vuoksi ja kun haastattelussa esitetyt väitteet kohdistuivat kantelijaan hänen työtehtävissään ei neuvosto ryhdy kantelun johdosta enempiin toimiin.