2168a+b/PR/95

Langettava

Paikallisradiossa ja -televisiossa lähetettiin vaalipaneelit, johon osallistuminen edellytti maksun suorittamista. Ohjelmassa esiintyviä tahoja ei siten valittu journalistisin perustein. Tämä oli omiaan horjuttamaan kuulijoiden ja katsojien luottamusta tiedonvälitykseen. Samalla se oli myös omiaan hämärtämään rajaa mainonnan ja toimituksellisen aineiston välillä. Neuvosto antoi yhtiölle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUJärviseudun Paikallisradio Oy otti yhteyttä kantelijaan, joka oli ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Kantelijalle tarjottiin mahdollisuutta osallistua paikallisradion järjestämään alueen ehdokkaiden vaalipaneeliin. Maksu osallistumisesta olisi 500 markkaa. Lisäksi Järviseudun Paikallisradio Oy on tarjonnut Vaasan läänin vihreät ry:lle osallistumista PTV:n kautta lähetettävään, Vaasan läänin suureen vaalipaneeliin. Osallistumismaksu tähän olisi 1 500 markkaa + vero. Kantelija viittaa neuvoston aiempiin ratkaisuihin ja katsoo, että maksun periminen toimitukselliseen radio-ohjelmaan osallistumisesta on ristiriidassa hyvän journalistisen tavan kanssa.Kantelija tiedustelee lisäksi, onko vaalikaranteenin määrääminen hyvän journalistisen tavan mukaista. Kantelija on saanut paikallisradiolta tiedon, jonka mukaan myös alueelta lähtöisin olevat ministerit ovat vaalikaranteenissa. Ohjelma-aikaa ostamalla hekin kuitenkin pääsisivät radioon. Kyseessä on siis rahalla murrettavissa oleva karanteeni.PAIKALLISRADION VASTAUSJärviseudun Paikallisradio Oy:n puolesta antamassaan vastauksessa toimitusjohtaja Harri Rinne ja ohjelmapäällikkö Markku Mäenpää toteavat, että paikallisradion on myönnettävä toimilupaehtojensa mukaisesti ohjelma-aikaa mm. aatteellisille yhteisöille. Tämän perusteella radio tarjosi kuuluvuusalueen kansanedustajaehdokkaille ostettavaksi ohjelma-aikaa puolueiden välisessä vaalipaneelissa. Esitetty hintapyyntö, 500 markkaa osallistujalta, kattanee juuri ja juuri ohjelman tuotantokustannukset. Radio ostaa toimituksellisen työn paneeliin ulkopuoliselta yhtiöltä.Radio on pyrkinyt siihen, että kaikille alueen kansanedustajille annettaisiin näin tasapuolinen mahdollisuus osallistua vaaliohjelmiin. Mainosajan ostaminen olisi huomattavasti kalliimpaa. Ehdokkaat on asetettu tasapuolisuuden vuoksi vaalikaranteeniin, mutta se ei koske normaalia ohjelmatuotantoa. Jos ehdokkaat haluavat tehdä ohjelmia, radio myy heille ohjelma-aikaa.PTV:n kautta televisioitavassa vaalipaneelissa on kyse samanlaisesta ohjelma-ajan/lähetysajan ostamisesta. Tarjous on tehty Vihreä Liitto ry:lle ja muille puolueille. Pyydetty hinta kattaa tuskin kaikkia kustannuksia. Kaikki halukkaat pääsevät näin tasapuolisesti osallistumaan televisiolähetykseen.Kyseessä on näin ollen toimilupaehtojen mukainen ohjelma-ajan myynti aatteellisille yhteisöille, tuotantokustannukset vastaavaa korvausta vastaan. Toiminnassa on pyritty täydelliseen tasapuolisuuteen.Ohjelmapäällikkö Markku Mäenpää kertoi vielä puhelimitse (Mäenpää/Mickwitz), että molemmat vaalipaneelit on lähetetty.RATKAISUJärviradiossa lähetettiin 25.2.1995 kansanedustajaehdokkaiden vaalipaneeli ja Paikalliskanavassa 18.3.1995 puolueiden edustajille tarkoitettu vaalipaneeli. Kummassakin ohjelmassa oli osallistumisen edellytyksenä maksun suorittaminen. Neuvosto korostaa tiedonvälityksen luotettavuuden säilyttämisen tärkeyttä. Hyvä journalistinen tapa edellyttää, että tiedonvälitystä koskevat ratkaisut tehdään journalistisin perustein. Yleisön on voitava luottaa siihen, että lehdistö, radio ja televisio hankkivat ja välittävät paikkansapitävää ja monipuolista tietoa. Piilomainontana voidaan taas pitää sellaista toimituksellista aineistoa, jonka sisältö ei perustu journalistisiin kriteereihin, vaan jolla pyritään perusteettomasti edistämään yksityisen henkilön tai yhteisön etua.Paikallistelevisio ja Järviradio perivät maksun vaalipaneeleissaan esiintyneiltä henkilöiltä. Maksullinen esiintymismahdollisuus toimituksellisessa ohjelmassa merkitsee, että ohjelmassa esiintyviä tahoja ei valita journalistisin perustein. Tämä on omiaan horjuttamaan kuulijoiden ja katsojien luottamusta tiedonvälitykseen. Samalla se on myös omiaan hämärtämään rajaa mainonnan ja toimituksellisen aineiston välillä.Edellä esitetyillä perusteilla neuvosto antaa Järviseudun Paikallisradio Oy:lle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta Järviradiossa ja Paikalliskanavalla lähetetyissä vaalipaneeleissa.