Vastine 1978

Lausuma on hyväksytty vuonna 1978.

Julkisen Sanan Neuvosto on kymmenvuotisen toimintansa aikana toistuvasti käsitellyt oikaisuihin ja vastineisiin liittyviä kysymyksiä.

Neuvosto on havainnut, että oikaisu- ja vastinekäytäntö on tiedotusvälineissä vielä sangen epäyhtenäinen. Myöskään yleisön keskuudessa ei näytä olevan riittävää tietoa niistä säännöistä ja periaatteista, jotka koskevat oikaisujen ja vastineiden julkaisemista.

PÄÄPERIAATTEET

Julkisen sanan tehtäviin kuuluu oikeiden tietojen välittäminen sekä yhteiskunnallisten epäkohtien arvostelu. Tiedonvälityksessä ei voida kokonaan välttyä virheiltä ja epätäsmällisyyksiltä. Myös arvostelu voi saada sellaisia muotoja, että sen kohteelle on perusteltua myöntää vastausoikeus.

Tämän vuoksi hyvä lehtimiestapa edellyttää Julkisen Sanan Neuvoston mielestä oikaisu- ja vastinekäytännön kehittämistä seuraavien pääperiaatteiden pohjalta.

– On varmistettava, että virheelliset asiatiedot oikaistaan ja arvostelun kohteeksi joutunut saa mahdollisuuden puolustautua.

– On huolehdittava siitä, ettei tiedotusvälineitten oikeutta mielipiteiden ja arvostelun julkistamiseen vaaranneta.

OIKAISU JA VASTINE

Oikaisulla tarkoitetaan tiedotusvälineessä julkistetun virheellisen asiatiedon korjaamista.

Vastineella tarkoitetaan arvostelun tai loukkauksen kohteeksi joutuneen oikeutta vastata julkistettuun tietoon.

Julkisen Sanan Neuvosto katsoo, että virheellinen asiatieto on oikaistava. Tiedotusvälineen tulee julkaista oikaisu heti joko oma-aloitteisesti virheellisyyden havaittuaan tai kun tieto osoitetaan virheelliseksi.

Selvästi tunnistettavissa olevalle yksityiselle tai oikeushenkilölle, johon on kohdistettu asiatonta tai perusteetonta arvostelua, tulee myöntää oikeus vastineeseen. Asianomistajan vastineoikeutta ei poista toisen henkilön samasta asiasta julkaistu vastine.

Hyvän lehtimiestavan mukaista on suostua vastinepyyntöön, vaikka arvostelu ei olisikaan suoranaisesti loukkaava. Tämä periaate ei kuitenkaan merkitse tiedotusvälineille kuuluvan mielipiteiden ilmaisuvapauden rajoittamista. Tavanmukainen kulttuurikritiikki, poliittinen arviointi tai muu mielipiteen esittäminen ei sellaisenaan yleensä oikeuta vastineeseen.

Yleisradiotoiminnassa määräykset mielipiteiden ja kannanottojen julkistamisesta sisältyvät ohjelmatoiminnan säännöstöön.

VASTINEEN SISÄLTÖ

Vastineen tulee keskittyä esitettyyn arvosteluun. Se ei saa olla tiedotusvälinettä tai ulkopuolista loukkaava, eikä se saa antaa aihetta uuteen vastineeseen. Vastinepyyntö on pyrittävä esittämään mahdollisimman pian.

VASTINEEN JULKAISEMINEN

Milloin vastinepyyntö on perusteltu, vastine on julkaistava viipymättä ja sellaisella tavalla, että alkuperäisen tiedon saaneet voivat sen helposti havaita.

Tiedotusvälineen luonteesta riippuu, miten vastine on julkistettava, jotta se täyttäisi edellä mainitun ehdon.

Jos vastinepyyntö on perusteltu, mutta itse vastine ei sellaisenaan ole julkaisukelpoinen, Julkisen Sanan Neuvosto pitää hyvän lehtimiestavan mukaisena, että vastineen lyhentämisestä tai muuttamisesta taikka sen julkaistutavasta neuvotellaan vastinepyynnön esittäjän kanssa.

Julkisen Sanan Neuvosto ei pidä hyvän lehtimiestavan mukaisena, että vastinetta julkaistaessa siihen liitetään välittömiä jälkikirjoituksia tai -lausumia. Tämä koskee erityisesti vähätteleviä ja vastineen uskottavuuteen vaikuttavia huomautuksia.