Lausuma verkkojulkaisusta 2007

3741/L/07

Asian ratkaisivat 16.5.2007


Kalevi Kivistö (pj), Harri Aalto, Heikki Airaksinen, Jari Lindholm, Jaakko Lähteenmaa, Eija Niinikoski, Ville Pohjonen ja Matti Salmenkangas.

Sihteerinä toimi Ilkka Vänttinen.

verkkojulkaisu

Vastaaja: Lausuma verkkojulkaisusta

Huom! Journalistin ohjeiden vuonna 2011 hyväksytyssä liitteessä on otettu uusi kanta verkkokeskusteluun. Näin ollen lausuma verkkojulkaisuista on vanhentunut.


Lausuma

Julkisen sanan neuvoston kautta itsesääntelyyn sitoutuneet lehdet sekä televisio- ja radiokanavat ovat jo vuosia toimineet myös tietoverkossa. Näillä www-sivustoilla on pyritty noudattamaan hyvän journalistisen tavan periaatteita samalla tavalla kuin lehdessä, radiossa ja televisiossa. Verkko on koettu uudeksi julkaisukanavaksi, jonne perinteiset tiedotusvälineet ovat laajentuneet. Verkossa varsinkin mielipide- ja keskustelupalstojen käytännöt saattavat poiketa huomattavasti perinteisen median tavoista.

Julkisen sanan neuvosto tahtoo tällä periaatelausumalla vaikuttaa erityisesti siihen, että tiedotusvälineet laativat selvät pelisäännöt sivustoillaan käytävälle verkkokeskustelulle. Verkkosivuille tulevalla pitää olla mahdollisuus heti ymmärtää keskustelupalstan käytännöt ja vastuut.

Nykyinen käytäntö

Villeimmillään verkkokeskustelu on silloin, kun tiedotusväline tarjoaa sitä varten tilan, jolle nimettömät keskustelijat kirjoittavat ja jota he itse käytännössä valvovat. Käsiteltäväksi voidaan silloin valita mikä tahansa aihe, josta keskustellaan nimettömänä ilman, että ylläpitäjä tietää keskustelijoiden tunnistetietoja. Vastuu puheenvuoroista jää keskustelijoille, vaikka ylläpitäjä voi pyynnöstä poistaa asiattoman puheenvuoron. Toisaalla verkkokeskustelun pelisäännöt voivat olla yhtä tiukat kuin perinteisessä mediassa: keskustelu käydään omalla nimellä ja nimimerkki sallitaan vain poikkeustapauksissa.

Verkkokeskustelujen kirjava käytäntö perustuu tietoverkon perinteeseen ja sananvapauslain tulkintaan: jos puheenvuoroja ei seulota tai muokata ennen niiden julkaisemista, aineistoa ei lain mukaan pidetä edes osana verkkojulkaisua. Silloin päätoimittaja ei ole juridisessa vastuussa puheenvuoroista, ja vastuun kantavat kirjoittajat yksin.

Neuvoston kanta

Julkisen sanan neuvoston tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Journalistin ohjeet on alan eettinen koodi, jonka tavoitteena on myös tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä. Vapaudelle ja vastuulle on löydettävä järkevät rajat myös verkkokeskusteluissa.

Julkisen sanan neuvosto suosittaa, että verkkokeskusteluun sovelletaan ennakkomoderointia eli puheenvuorot seulotaan ja tarvittaessa muokataan. On hyvän journalistisen tavan mukaista pyrkiä tunnistamaan verkkokeskusteluihin osallistujat. Nimimerkin käyttäminen voi edistää sananvapauden toteutumista, joten sen voi sallia journalistisen harkinnan perusteella. Mikäli kirjoittajien puheenvuoroja voidaan käyttää muualla tiedotusvälineessä, on siitä syytä heille kertoa. On myös syytä tehdä heille selväksi, että päätoimittajan lisäksi myös kirjoittaja vastaa viestin sisällöstä.

Jos itsesääntelyyn sitoutunut tiedotusväline kuitenkin pitää yllä verkossa keskustelupalstaa, jonka sisältöä se ei seulo eikä muokkaa, palsta on erotettava selvästi tiedotusvälineen julkaisemasta muusta aineistosta. Keskustelijoille on myös tehtävä selväksi, että he voivat joutua juridiseen vastuuseen kirjoittamistaan viesteistä. Sivujen ylläpitäjän on myös varattava kävijöille mahdollisuus ilmoittaa asiattomista viesteistä ja pyytää niiden poistamista.

Julkisen sanan neuvosto korostaa avoimuuden ja selvästi muotoiltujen menettelytapojen tärkeyttä myös verkkoviestinnässä. Verkkosivuilla kävijöiden on voitava nähdä sivuilta heti, millaisella palstalla he ovat ja millaisia sääntöjä sillä noudatetaan. Tämä on tiedotusvälineiden luotettavuudelle erityisen tärkeää.