Lausuma sananvapaudesta 2013

Annettu 19.6.2013

Julkisen sanan neuvoston kannanotto sananvapauden rajoittamispyrkimyksistä

Julkisen sanan neuvosto on seurannut huolestuneena kehityssuuntaa, jossa eri organisaatioiden esimiehet rajoittavat ja jopa suoranaisesti kieltävät direktio-oikeutensa perusteella alaisiaan ilmaisemasta julkisuudessa omia mielipiteitään. Neuvosto törmäsi esimerkiksi erästä kantelua käsitellessään tapaukseen, jossa kaupunki kielsi rehtoria esiintymästä ammattilehden jutussa nimellään ja virka-asemassaan.

Toisessa tapauksessa toimittaja löysi 70:stä päiväkodin johtajasta vain yhden, joka oli valmis haastattelussa puhumaan lasten lomista ja hoitopäivien pituudesta. Haastattelun tarkastamisvaiheessa johtajan esimies ilmoitti, että haastatellun näkemykset eivät vastaa kaupungin virallista linjaa. Päiväkodin johtaja halusi välttää konfliktit työnantajansa kanssa. Haastattelu jätettiin julkaisematta, koska toimitus ei halunnut aiheuttaa hankaluuksia kyseiselle henkilölle.

Nämä kaksi esimerkkiä ovat ainoastaan jäävuoren huippu, mutta ne kuvaavat valitettavan hyvin voimistuvaa asenneilmapiiriä. Se on nähtävissä jopa poliittisen päätöksenteon korkeimmalla tasolla, valtioneuvostossa. Keväällä 2013 käynnistetty valtioneuvoston yhtenäisen strategisen viestinnän uudistusprojekti pyrkii yhdenmukaistamaan ministerien ja ministeriöiden mediaulostuloja. Käytännössä tarkoituksena on ilmeisesti estää haitallisia soraääniä, mutta uudistusprojekti antaa myös väärin käytettynä aseita terveen poliittisen keskustelun vaimentamiseen.

Julkisen sanan neuvosto painottaa, että jokaisella on perustuslaillinen oikeus sananvapauteen ja kenenkään ennalta estämättä ilmaista mielipiteensä julkisuudessa. Tämä periaate on demokraattisen sivistysvaltion perusta. Olipa organisaatio julkinen tai yksityinen, on myös sen oman edun mukaista, että henkilöstö ei joudu työskentelemään pelon ilmapiirissä.

Sanan- ja mielipiteenvapaus ei silti tarkoita, että mitä tahansa voi sanoa tai julkaista.
Jokainen on vastuussa omasta toiminnastaan muun muassa työlainsäädännön asettamissa rajoissa. Esimiesten on syytä kuitenkin muistaa, että heillä ei ole oikeutta pelkän asemansa perusteella mielivaltaisesti rajoittaa työntekijän sananvapautta.

Media kantaa oman vastuunsa haastateltavien lausunnoista noudattamalla Journalistin ohjeita ja lainsäädäntöä. Haastateltavalla on mahdollisuus tarkastaa lausumansa ennen niiden julkaisemista. Oikeus koskee vain haastateltua. Esimerkiksi viestintäjohtajilla tai muilla esimiehillä ei ole oikeutta puuttua haastattelun tarkastusprosessiin. Julkisen sanan neuvoston perussopimuksen mukaan JSN:n tehtävänä on tulkita paitsi hyvää journalistista tapaa myös puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Perussopimus antaa neuvostolle myös valtuudet käsitellä viranomaisen ja yksityisen pyrkimyksiä rajoittaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. JSN haluaa tällä kannanotollaan kiinnittää huomiota perustuslaissa turvatun sananvapauden rajoittamiseen.


28.10.2015