5395/YLE/13

Vapauttava

Yleisradio julkaisi verkossa jutun energiahoitajasta, joka kertoi ammattinsa harjoittamisesta niin eläinten kuin ihmistenkin parissa. Juttua ei voi pitää piilomainontana. Vapauttava päätös äänin 9–4. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

Kantelu 31.12.2013

Kantelijan mukaan Ylen Pohjois-Karjalan toimituksen www-sivuilla julkaistiin 28.12.2014 uutinen”Energiahoidon uskotaan avaavan mielen ja kehon lukkoja”, joka sisältää piilomainontaa.
Juttu on yksipuolinen, kritiikitön ja mainosmainen kertomus yhden kaupallisia palveluja tarjoavan ammatinharjoittajan toiminnasta. Se vaikuttaa kantelun mukaan olevan tehty ammatinharjoittajan ehdoilla. Tarkentavat neutraalit huomautukset on lisätty juttuun jälkikäteen vasta lukijapalautteen jälkeen, eikä kaikkia kritiikittömästi ammatinharjoittajaa mainostavia kohtia ole korjattu (mm. ”Se myös tehostaa aineenvaihdunnan kautta lihasten hapenottokykyä”).

Teksti ei sisällä yleisön kannalta mitään olennaista tietoa.  Sen olennainen sisältö kantelun mukaan on, että haastateltu henkilö tarjoaa alueellaan eräitä palveluja rahasta. Jutun voi katsoa antavan yrittäjälle näkyvyyttä ja edistävän haastatellun liiketoimintaa tavalla, joka ylittää henkilöjutun rajan. Kantelija viittaa neuvoston päätökseen 4480/SL/11.

Juttu esittelee tehtyjen muokkausten jälkeenkin liiketoimintaa kritiikittä ja täysin yksipuolisesti ja rikkoo kantelijan mielestä siten Journalistin ohjeiden piilomainontakohtaa.

Yleisradion vastaus 23.1.2014

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen vastaa, että kantelun kohteena oleva juttu perustuu energiahoitajana toimivan henkilön haastatteluun. Väitteet ja uskomukset hoidosta perustuvat hänen sanomaansa. Jutun toimittaja ei väitä mitään – tätä selkeytettiin vielä myöhemmin jutun julkaisupäivänä. Tämä oli Jääskeläisen mukaan alun alkaenkin toimittajan lähtökohta. Jutun tekemisen motiivi oli vilpitön.

Jutussa mainitaan, ettei hoitomuoto ole lääketieteen korvike. Haastateltava myöntää itsekin ymmärtävänsä epäilijöitä hyvin. Jutussa kerrotaan, mitä energiahoito on, kuinka haastateltu itse heräsi tiedostamaan itsensä energiahoitajana, millainen hoitotapahtuma on ja mihin hoidosta uskotaan olevan apua. Päätoimittajan mukaan pyrkimyksenä on tuoda esiin energiahoidon sisältöä.

Jutussa ei Jääskeläisen mukaan mainosteta haasteltavan tarjoamia palveluja. Juttua ei lähdetty tekemään energiahoitajan aloitteesta, vaan toimittaja kiinnostui aiheesta. Haastateltava on muuttanut vasta asumaan maakuntaan, ja hänen elinkeinonsa on alueella tuntematon.  Mahdollisen yrityksen tai haastateltavan liiketoiminnan tietoja jutusta ei edes käy ilmi.

Aiheen käsittely oli asiallista ja sillä oli journalistiset perusteet. Juttua voi kritisoida perustellusti siitä, että sen olisi tullut olla kriittisempi. Tämä ei kuitenkaan Jääskeläisen mukaan ole hyvän journalistisen tavan rikkomus.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

Yle Uutisten Pohjois-Karjalan verkkosivuilla julkaistussa jutussa haastateltiin hiljattain kiteeläistynyttä energiahoitajaa. Hän kertoi muun muassa, kuinka oli ammattiinsa ajautunut ja mitä energiahoito on sekä mihin ja keihin sitä voi käyttää. Julkaisun jälkeen Yle muutti jutussa esitettyjä väittämiä ehdollisempaan muotoon ja siirsi ne selkeämmin haastateltavan sanomiksi.

Julkisen sanan neuvoston käsityksen mukaan juttu on tehty ammatinharjoittajan henkilöhaastatteluna. Energiahoitaja kertoi erilaisista ihmisten ja eläinten hoitomuodoista ja siitä, mihin kaikkeen niistä hänen mukaansa voi saada apua. Juttua on muokattu pian julkaisemisen jälkeen ja siihen on tehty lisäyksiä sekä tarkennuksia. Täsmennysten takia tekstin väittämät eivät enää olleet niin kritiikittömiä kuin alkuperäisessä jutussa. Jutun heikkoutena on myös linkki (”Lue myös”), joka johtaa suoraan markkinointiyrityksen sivulle. Neuvoston mielestä myös linkkivalinnoissa on huolehdittava tiedonvälityksen luotettavuudesta ja tasapuolisuudesta.

Jutussa ei käsitelty yksityiskohtaisesti ammatinharjoittajan yritystoimintaa eikä siinä muutoinkaan ollut mainosmaisia sävyjä. Julkisen sanan neuvoston mielestä jutussa oli puutteita, mutta se ei hämärtänyt journalistisen ja kaupallisen aineiston rajaa siitäkään huolimatta, että siinä haastateltiin vain yhtä ammatinharjoittajaa. Lisäksi Yle julkaisi 3.1.2014 täydentävän jutun eläinten uskomushoidoista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Vapauttavan puolesta äänestivät Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Anssi Järvinen, Anssi Halmesvirta, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Marja Irjala.

Langettavaa kannattivat Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Eeva Ruotsalainen ja Salla Vuorikoski.Heidän eriävä mielipiteensä:
Jutussa esiteltiin kritiikittömästi yhtä elinkeinonharjoittajaa ja yhtä kiistanalaista hoitomuotoa, jota tarjottiin eläinten lisäksi myös ihmisille. Jutussa oli korjaustenkin jälkeen useita mainosmaisia kohtia ja suora linkki kaupallisen toimijan sivulle. Nämä tekijät yhdessä luovat vaikutelman piilomainonnasta.