7819/A/21

Langettava

Lehden laitetestijutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli aiheen suhteen kaksoisrooli, mikä oli omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin. Juttuun oli linkitetty toimittajan tekemä koneen markkinointivideo, jota oli pienin muutoksin käytetty koneen markkinoinnissa. Jutun otsikolle ei löytynyt katetta jutusta.

Kantelu 17.9.2021 

Kantelu kohdistuu Tekniikan Maailman verkkosivuillaan 10.9.2021 julkaisemaan juttuun ”TM Rakennusmaailman pikakoe: Ryobi RY48RM76A -akkuajoleikkuri. Pätevä sähköinen ajoleikkuri sopii ympärivuotiseenkin käyttöön”
https://tekniikanmaailma.fi/lehti/17a-2021/tm-rakennusmaailman-pikakoe-ryobi-ry48rm76a-akkuajoleikkuri-pateva-sahkoinen-ajoleikkuri-sopii-ymparivuotiseenkin-kayttoon/

Kantelun mukaan Tekniikan Maailman julkaiseman jutun kirjoittaja on tunnettu rakennus- ja tekniikka-alan myynninedistämishankkeista. Kantelija epäilee, että kirjoittaja on saanut Ryobi-merkkisen ruohonleikkurin lainaksi sen maahantuojalta. Kantelijan mukaan toimittaja on myös tuottanut laitteen valmistajalle/maahantuojalle markkinointivideon (YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=H7QYNeCWE9Y). 
 
Kantelun mukaan samassa yhteydessä toimittaja on tuottanut puolueettomaksi pikakokeeksi naamioidun jutun, joka on käytännössä pahimmasta ylistyksestä pyöristetty versio markkinointivideosta, vailla todellista kriittistä näkökulmaa testin kohteena ollutta ruohonleikkuria kohtaan.

Kantelun mukaan jutun yhteyteen oli alun perin liitetty sellaisenaan myös jo mainittu mainosvideo mitenkään eriyttämättä mainossisältöä tästä mainokselta näyttävästä jutusta. Kantelija kertoo huomauttaneensa lehdelle asiasta ja mainosvideo on sittemmin poistettu jutun yhteydestä.
 
Kantelun mukaan on syytä olettaa, että jutun kirjoittaja on saanut henkilökohtaista hyötyä sekä laitteen käyttöetuna että tuottamastaan mainosvideosta. Kantelija epäilee, että jutun kirjoittaja ei ole osa Tekniikan Maailman toimitusta ja koko jutun julkaiseminen sellaisenaan ja mainoksineen rikkoo ohjeiden kohtaa 2.

Kantelun mukaan jutun otsikolle ”Pätevä sähköinen ajoleikkuri sopii ympärivuotiseenkin käyttöön” ei löydy itse jutusta katetta, koska laitetta on käytetty vain kesäoloissa ruohon leikkaamiseen ja kärrin vetämiseen. 
 
Kantelun mukaan akkukäyttöisen laitteen soveltuvuudesta talvikäyttöön tai mahdollisista ympärivuotista käyttöä varten tarkoitetuista lisävarusteista ei ole jutussa minkäänlaista mainintaa. Kantelun mukaan jutun yhteydessä esitelty mönkijän kärrin vetäminenkin vaati muutoksia testatun laitteen rakenteeseen – se ei sellaisenaan ollut sopiva edes ko. kärrin vetämiseen. 

Kantelun mukaan olisi oleellista kyetä osoittamaan esimerkiksi akun toimivuus talvikeleissä, kun erityisesti korostetaan sähkökäyttöisen, akkuvoimalla toimivan laitteen soveltuvuutta juuri ympärivuotiseen käyttöön. Myöskään mahdollisuudesta esimerkiksi leikkuupöydän irrottamiseen, joka olisi edellytys talvikäytölle, ei ole minkäänlaista mainintaa.

Kantelun mukaan jutussa kerrotaan itsestäänselvyytenä, että ”Pienemmilläkin pihoilla tai kesämökeillä ajoleikkuri tuo varmasti helpotusta asukkaiden arkeen vuodenajasta riippumatta.” Tämä ei kantelijan mukaan kuitenkaan mitenkään perustele otsikon väitettä.

Kantelun mukaan jutun väite, että akkukäyttöisiä edestä leikkaavia koneita ei olisi tarjolla ei pidä paikkaansa ja olisi ollut helposti tarkistettavissa yksinkertaisella Google-haulla.

Kantelija on liittänyt kanteluunsa jutun kommenttiosioon kirjoittamansa huomiot jutun sisällön puutteista, otsikon virheellisyydestä ja mainosvideon linkittämisestä juttuun. Toimitus on vastannut kantelijan mainosvideokommenttiin ja poistanut linkityksen.

Päätoimittajan vastaus 10.11.2021 

Tekniikan maailman vastaavan päätoimittajan Reijo Ruokasen mukaan Tekniikan Maailman verkkosivustolla julkaistiin 10.9. juttu, joka oli aiemmin julkaistu TM:n sisarjulkaisun TM Rakennusmaailman sivustolla 18.8. 2021.

Päätoimittajan mukaan kyseessä oli TM Rakennusmaailmalle tyypillinen käytettävyystestaus, josta käytetään yleisnimeä pikakoe. Samanlaisia pikakokeita on jokaisessa TM Rakennusmaailman numerossa.

Päätoimittajan mukaan tuotteen valmistaja tai maahantuoja eivät ole millään tavoin vaikuttaneet jutun sisältöön. Jutun yhteydessä ei ole tuotteen valmistajan tai maahantuojan mainoksia. Juttupäätös on tehty toimituksessa. Päätoimittaja toteaa, että toimitus ei myy mediatilaa eivätkä mediamyyjät osallistu toimituksen työhön tai kokouksiin.

Päätoimittaja toteaa, että kantelijan mukaan jutun kirjoittaja olisi saanut henkilökohtaista käyttöetua tuotteesta ja että kantelija mahdollisesti viittaa siihen, että laite on ollut toimittajalla testikäytössä useiden viikkojen ajan. Tästä on kantelijan mukaan syntynyt sellaista etua toimittajalle, että se rikkoo Journalistin ohjetta 4.

Päätoimittaja kertoo, että jutun kirjoittajalla oli testikäytössä pikakokeessa esitelty päältäajettava ruohonleikkuri useiden viikkojen ajan. Pitkän testiperiodin ansiosta laitteen ohjauksen vikaherkkyys paljastui ja viat myös raportoitiin jutussa selkeästi. Päätoimittajan mukaan normaalissa koeajossa viat eivät olisi käyneet ilmi. Päätoimittajan mukaan oli jutun kannalta pelkästään eduksi, kuten yleensäkin on, että toimittaja käytti testaamiseen reilusti aikaa. Päätoimittajan mukaan siitä ei syntynyt mitään henkilökohtaista käyttöetua, joka olisi rikkonut Journalistin ohjeita.

Päätoimittajan mukaan kantelun väite jutun kritiikittömyydestä ei pidä paikkaansa. Juuri pitkän testijakson ansiosta tuotteesta paljastui kaksi eri vikaa ohjauksessa. Viat eivät ole luonteeltaan vähäisiä.

Päätoimittaja vahvistaa, että jutun kirjoittaja ei ole vakituisessa työsuhteessa Tekniikan Maailmaan. Päätoimittajan mukaan kantelussa esitetään tästä syystä väite, että jutun julkaiseminen olisi rikkonut Journalistin ohjetta 2. Päätoimittaja toteaa, että avustajan käyttäminen ei merkitse journalistisen päätösvallan luovuttamista toimituksen ulkopuolelle.

Päätoimittajan mukaan jutun otsikolle ”Pätevä sähköinen ajoleikkuri sopii ympärivuotiseenkin käyttöön” löytyi kate heti jutun ensimmäisistä kappaleista, joissa kerrottiin, että sopivilla lisävarusteilla akkukäyttöinen päältä ajettava ruohonleikkuri on hyödyksi myös talviolosuhteissa. Koska laitetta on testattu kesäolosuhteissa, sen talviominaisuuksista ei ole tietenkään voitu tehdä tarkempaa arvioita.

Kantelussa kiinnitetään myös huomiota videoon, joka on ollut linkitettynä Tekniikan Maailman juttuun. 
Päätoimittaja toteaa, että jutun yhteydessä oli ollut linkki toimittajan omalle Youtube-kanavalle, jolla tämä oli julkaissut tekemänsä videon samasta laitteesta. Myöhemmin videosta julkaistiin editoitu versio laitevalmistajan omalla kanavalla.

Päätoimittaja toteaa, että Tekniikan Maailma julkaisee linkit lähdeaineistojen lisäksi sisältöihin, joiden toimitus arvelee kiinnostavan lehden yleisöä ja olevan sille hyödyksi. Päätoimittajan mukaan myös tuotteen valmistajan video voi olla hyvää palvelua yleisölle, mutta valmistajan oman videon linkittämiselle pitää päätoimittajan mukaan olla tavallista paremmat perusteet ja linkin yhteydessä pitää tehdä selväksi, kenen videosta on kyse.

Päätoimittajan mukaan jutun tehneen toimittajan omalla kanavallaan julkaisema video ei tuonut erityistä lisäarvoa Tekniikan Maailman lukijoille. Päinvastoin, sitä pidettiin huonona. Päätoimittaja toteaa, että kun videosta vielä julkaistiin versio tuotteen edustajan kanavalla, linkitys poistettiin. Päätoimittajan mukaan jutun yhteydessä kerrottiin, miksi ja milloin linkitys on poistettu ja miksi video ei vastannut toimituksen sisältöodotuksia.

Ratkaisu 

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

JO 4: Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Tekniikan Maailma julkaisi testijutun, jossa esiteltiin päältäajettavien ruohonleikkureiden yleisominaisuuksia ja kerrottiin kokemukset yhden akkukäyttöisen koneen koekäytöstä. Juttuun oli linkitetty jutun kirjoittaneen toimittajan koneen markkinoijalle tekemä esittelyvideo, joka oli aiemmin julkaistu koneen markkinoijan somekanavalla. Jutun otsikossa todettiin, että sähköinen ajettava leikkuri sopii ympärivuotiseen käyttöön.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että juttu oli osittain tavanomaista kuluttajajournalismia. Tässä tapauksessa toimittajan kaksoisrooli jutun kirjoittajana ja koneen markkinointivideon tekijänä oli kuitenkin omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin.

Neuvosto toteaa, että lehti yhdisti journalistisen ja mainosmaisen sisällön siten, että niiden välinen raja hämärtyi. Neuvosto toteaa myös, että koneen ympärivuotiseen käyttöön viittaavalle otsikolle ei löytynyt katetta itse jutusta. Konetta oli testattu vain kesällä. Neuvoston selvityksen mukaan kyseiseen akkukäyttöiseen koneeseen ei ole tarjolla mitään talvikäyttöisiä lisävarusteita.

Lehti ei kuitenkaan ollut luovuttanut journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Avustajien käyttäminen tiedotusvälineiden sisällöntuottajana on alan tavanomainen käytäntö.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Tekniikan Maailma on rikkonut Journalistin ohjeita 4, 8, 10, 15 ja 16 ja antaa sille huomautuksen.
 

Ratkaisun tekivät: Eero Hyvönen (pj), Mona Haapsaari, Päivi Hietanen, Kyösti Karvonen, Marja Keskitalo, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Heli Parikka, Aija Pirinen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt ja Margareta Salonen.