7807/MTV/21

Vapauttava

Uutisessa esitettiin väitteitä hyvinvointiyrittäjän toiminnasta. Osa väitteistä oli tulkittavissa monin tavoin, mutta niille oli perusteet. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Kantelu 6.9.2021

Kantelu kohdistuu MTV Uutisten verkkosivuilla 26.7.2021 julkaistuun juttuun Maria Nordinin vaihtoehtomenetelmiä sairauksien parantamiseen tarjoavan verkkokurssin kieltopäätös kumottiin – tästä on kyse

Kantelija on hyvinvointiyrittäjä, jota juttu koskee. Kantelun mukaan jutussa on asiavirheitä, joita MTV ei ole oikaissut pyynnöstä huolimatta:

Asiavirhe 1–2: ”Maria Nordinin vaihtoehtomenetelmiä sairauksien parantamiseen tarjoavan verkkokurssin…” ja ”Verkkokurssin järjestäjänä toimii hyvinvointiyrittäjä Maria Nordin, joka on viime vuosina tullut tunnetuksi kursseistaan, jotka tähtäävät sairauksien parantamiseen vaihtoehtomenetelmillä.”

Kantelijan mukaan toimittaja väittää menetelmän olevan hoito. Kantelija katsoo, että palvelun tuottajana hän tuntee tuotteensa ja on lukuisia kertoja useissa eri asiayhteyksissä ilmaissut, ettei menetelmä ole hoito. (Hoito on jotain, mikä kohdistuu vaivaan. Menetelmä on ajatus- ja tunneprosessi, joka kohdistuu vaivaan liittyviin ajatuksiin ja tunteisiin.) Menetelmä ei ole hoito, eikä se kohdistu vaivaan. Kantelija toteaa, että hän ei tarjoa palveluaan parantamiseen, vaan paraneminen voi olla seuraus menetelmän harjoittamisesta.

Asiavirhe 3: ”Tukesin mukaan Nordinin Eroon oireista -materiaalissa oli väitetty kurssin harjoitteiden lieventävän esimerkiksi Parkinsonin taudin, astman, allergioiden ja kilpirauhasongelmien oireita.”

Kantelija toteaa, että toimittajan tulee selvittää totuudenmukaisuus, vaikka tieto olisi julkaistu jossain muualla. Kantelijan mukaan hän ei ole koskaan väittänyt kurssin harjoitteiden lieventävän näitä oireita. Sen sijaan hän on kertonut, että asiakkaat ovat kertoneet saaneensa apua näihin oireisiin. Kantelijan mielestä on oltava tarkka siinä, mitä hän on sanonut, ja hän siis ei ole väittänyt, että menetelmä parantaa, vaan sanonut, että siitä voi saada apua.

Asiavirhe 4: ”Marraskuussa 2019 häntä uhkasi 100000 euron suuruinen uhkasakko, mikäli hän jättää noudattamatta Tukesin määräämiä korjauksia.”

Kantelijan mukaan Tukes ei osoittanut korjattavia kohtia. Hän oli tehnyt tarkennukset kurssin käyttöohjeisiin jo selvityksen alussa. (Kantelun mukaan hän korosti tekstiä ”Menetelmä ei ole hoito eikä sulje pois mitään lääketieteellistä hoitoa”, ja kurssiin ei tehty koko selvityksen aikana muita muutoksia.) Tukes totesi marraskuussa 2019 kurssin täyttävän lain määräykset ja antoi siitä huolimatta ”kiellon tarjota vaarallista palvelua” ja 100000 euron uhkasakon tätä kieltoa tehostamaan.

Asiavirhe 5: ”Uhkasakon jälkeen Nordin korjasi toimintaansa.”

Kantelijan mukaan hän ei ole ”korjannut toimintaansa”. Tukesin selvityksen aikana hän korjasi kurssin turvallisuusohjeita (boldasi jo olemassaolevat tekstit ja laittoi ne punaisella, sekä lisäsi tekstin muutamaan kohtaan kurssin sisällä, vaikka sama teksti on jo kerrottu kurssin varsinaisessa sisällössä, eli videolla). Nämä korostukset tehtiin kantelijan mukaan Tukesin selvityksen aikana, syksyllä 2019, eikä uhkasakon jälkeen.

Päätoimittajan vastaus 8.11.2021

Kanteluun vastasi MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen.

Kantelijan mukaan MTV Uutisten jutussa hänen kurssistaan käytetään virheellisesti termiä hoito ja muotoilu, jonka mukaan menetelmä tähtäisi parantamiseen, on harhaanjohtava.

Päätoimittajan mukaan artikkelissa oli otsikossa alun perin termi vaihtoehtohoito, mutta jo 26.7.2021 otsikkoon muutettiin hoito-sanan tilalle vaihtoehtomenetelmä. Tällä muutoksella, joka on aikanaan kirjoitettu artikkelin yhteyteen asianmukaisesti, toimittaja on reagoinut kantelijan palautteeseen siitä, että hän ei markkinoi kurssiaan hoitona.

Sen sijaan toimitus pysyy kannassaan siinä, että kurssien tavoitteena on niiden esittelytekstien sekä kurssin järjestäjän kannanottojen perusteella tarjota ihmisille menetelmiä oireiden lieventämiseen ja jopa poistumiseen, jotka voidaan esimerkiksi otsikossa suoraviivaistaa tarkoittavan jopa parantumista. Artikkelissa sanotaan kurssien tähtäävän tähän lopputulokseen – ei väitetä, että niin varmasti ja jokaisen kohdalla tapahtuisi. Tässä toimitus katsoo artikkelin puhuvan kursseista samaan sävyyn kuin Nordin itse kurssien esittelyissä sekä sosiaalisessa mediassa. Toimitus ei näe syytä oikaisuun. 

Väitetyn asiavirheen 3 kohdalla MTV Uutiset on käyttänyt lähteenä Tukesia. Tieto on oleellinen artikkelissa, sillä se perustelee syyt miksi Tukes on ryhtynyt selvittämään kurssin toimintaa. Artikkelissa mainitut, Tukesin esille nostamat vaivat ja sairaudet ovat nousseet esille Nordinin kurssien yhteydessä.

Se, että kurssin tarjoaja nostaa esille kertomuksia, joiden mukaan esimerkiksi mainittuihin vaivoihin on saatu huomattavaa apua kurssin myötä, tulkitaan Tukesin tiedotteen perusteella niin Tukesissa ja myös MTV Uutisissa markkinointina kurssin mahdollisista tuloksista.

Artikkelissa mainitut sairaudet ja vaivat eivät ole esillä ensimmäistä kertaa julkisuudessa. Ne on mainittu vuosien aikana useissa artikkeleissa, joiden lähteenä on käytetty Nordinin verkkosivuja. 

Päätoimittajan esimerkkejä:

Maria Nordin jakaa nyt kohuttua kurssiaan ilmaiseksi – viranomaiset seuraavat tilannetta Iltalehti.fi
Verkkokurssi lupaa mielikuvaharjoituksista apua jopa Parkinsonin tautiin – näin lääkäri kommentoi erikoiselta kuulostavaa trendihoitoa MTVuutiset.fi
Maria Nordin jatkaa kiistellyn kurssin mainostamista: ”Moni on tästä saanut avun kissa-allergiaan” – Tukesille lukuisia yhteydenottoja Ilta-Sanomat
Maria Nordin – Eroon oireista – TS Blogit (kuvakaappaus kurssin verkkosivuilta)

Päätoimittajan mukaan, vaikka ”lupausta parantumisesta” ei suoraan anneta, voi vaihtoehtomenetelmien markkinoinnin kohteena olla haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Tämän vuoksi on tärkeää tuoda myös mediassa esille syyt, miksi Tukes lähti asiaa selvittämään. Toimitus ei näe syytä oikaisuun. 

Myöskään väitetyn asiavirheen 4 tai 5 kohdalla MTV Uutiset ei näe syytä oikaisuun. Marraskuun 2019 jälkeen Tukes jätti uhkasakon sekä kiellon tarjota terveydelle vaarallisia palveluita voimaan, vaikka Nordin oli tehnyt muutoksia kurssialustansa esillepanoon. Tällä tarkoitetaan kurssialustalle kantelijan itsensäkin mainitsemaa muutosta käyttöohjeisiin ja kurssialustan tekstiin. 

MTV Uutiset ei väitä Nordinin tehneen muutoksia kurssin sisältöön, vaan muutoksia ja tarkennuksia on tehty esillepanoon sekä käyttöohjeisiin, kuten kantelija itsekin kantelussaan toteaa. MTV Uutiset katsoo, että tämä on ollut ”toiminnan muuttamista”, johon artikkelissa ja väitetyssä asiavirheessä viitataan.

Lisäksi artikkelissa on selkeästi korostettu linkki aiempaan MTV Uutisten juttuun (8.11.2019), jossa Tukesin puuttumisesta sekä Nordinin toimista vuonna 2019 kerrotaan tarkemmin. Se, että Nordin sanoo ryhtyneensä toimiin jo selvityksen aikana, ei muuta asiaa, että kuluttajan näkökulmasta Tukesin puuttumisen (selvitys ja uhkasakko) jälkeen muutokset tehtiin kurssialustalle.

On ymmärrettävää, että julkisen keskustelun ja Tukesin selvityksen kohteeksi joutuneen palveluntarjoajan on tärkeää olla tarkkana jutuista, jotka käsittelevät hänen palveluaan. MTV Uutiset ei ota millään tavoin kantaa siihen, onko palveluista hyötyä asiakkaille eikä Tukesin päätöksestä kertovassa jutuissa oteta kantaa kurssien tai metodien hyödyllisyyteen. 

MTV Uutiset on kuitenkin tarkka siitä, että sillä on oikeus kirjoittaa artikkelit toimituksen näkemällä tavalla. Kantelija jakaa esimerkiksi sosiaalisen median tileillään runsaasti palautteita ja kokemuksia, joiden hän sanoo olevansa asiakkaiden kirjoituksia kurssin hyödyistä. Niiden mukaan ihmiset ovat saaneet kurssista pienempää ja suurempaa apua vaivoihinsa sekä monenlaisiin elämäntilanteisiin. Vaikka kurssin järjestäjä ei näiden yhteydessä suoraan lupaa hoitoa tai parannusta, voidaan markkinoinnin katsoa olevan tältä osin selkeää kurssin hyötyjen eli mahdollisten tulosten esittelyä. 

Tukesin tiedotteen mukaisesti hallinto-oikeus totesi, että Tukesin pyrkimyksenä on ollut lain tarkoituksen mukaisesti ennaltaehkäistä kuluttajapalvelusta aiheutuvia merkittäviä terveysvaaroja, jotka kohdistuvat myös heikossa asemassa oleviin ihmisiin.

Vaikka hallinto-oikeus kumosi Eroon oireista -verkkokurssia koskevan ennakoivan kieltopäätöksen, palvelu ei saa kuitenkaan jatkossakaan aiheuttaa vaaraa terveydelle. Hallinto-oikeus muistuttaa, että Tukes voi tarvittaessa kieltää kuluttajapalvelun erillisellä päätöksellä, jos palveluntarjoaja esittää jatkossa palvelussaan terveydelle vaarallisia väitteitä.

Päätoimittaja toteaa, että vaihtoehtoisissa hoitomuodoissa saatetaan liikkua sellaisella vyöhykkeellä, jossa heikossa asemassa esimerkiksi terveydentilansa vuoksi oleva ihminen on altis uskomaan ja tulkitsemaan palveluita itselleen epäedullisella tavalla. Mediassa vaihtoehtoisia hoitomuotoja pitää käsitellä asiallisesti ja tarvittaessa myös kriittisesti.

Kyseisessä kantelussa kyse on MTV Uutisten mukaan palveluntarjoajan tulkinnoista sanamuotojen ja esille nostettujen asioiden suhteen, ei asiavirheistä.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

MTV julkaisi verkossa uutisen, jossa kerrottiin hallinto-oikeuden kumonneen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tekemän päätöksen. Tukes oli vuonna 2019 tehnyt ennakoivan kieltopäätöksen, jolla kiellettiin hyvinvointiyrittäjää tarjoamasta terveydelle vaarallisia ohjeita ja väitteitä kurssiensa yhteydessä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että MTV korjasi riittävän nopeasti palvelun kutsumisen virheellisesti hoidoksi. Muihin ilmaisuihin MTV:llä oli riittävät perusteet. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Ilmaisut sairauksien parantamisesta ja oireiden lieventämisestä ovat perusteltuja tulkintoja kurssin markkinointimateriaalin valossa. MTV:n mainitsema, uhkasakon ehtona ollut ”korjauksien noudattaminen” oli ilmaisuna epäselvä, mutta se kuitenkin vastasi riittävästi todellisuutta.

Neuvosto katsoo, että uhkasakosta kerrottaessa saattoi syntyä käsitys, että kantelija olisi ryhtynyt poistamaan epäkohtia vasta uhkasakon asettamisen jälkeen. Tosiasiassa hän oli muuttanut toimintaansa jo sitä edeltäneen selvitysprosessin aikana. Tässä kohtaa jutun sanavalinnat olivat epätarkkoja ja monitulkintaisia, mutta ne eivät olleet olennainen asiavirhe jutun kokonaisuuden kannalta. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV Uutiset ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj), Päivi Hietanen, Kyösti Karvonen, Marja Keskitalo, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Heli Parikka, Aija Pirinen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt ja Margareta Salonen.