5550/SL/14

Vapauttava

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viive johtui asian monimutkaisuudesta ja faktojen tarkistuksesta.

Kantelu 23.6.2014

Kantelu kohdistuu Karjalaisessa 22.5.2014 julkaistuihin vinkkiin ja juttuun “Luontaistuotteet: Kaupoissa rikotaan yleisesti lakia” ja “Luontaistuotekaupat rikkovat lakia” sekä 23.5.2014 julkaistuun jatkojuttuun “Luontaistuoteala katsoo toimineensa asianmukaisesti”. Kantelijoiden mukaan otsikoiden väitteet ovat vahvoja ja yleistäviä, eikä niille löydy jutuista katetta. Lukija saa otsikoista käsityksen, jonka mukaan kaupoissa rikotaan lakia muutoinkin kuin käsiteltävän uutisen suhteen. Yleistä ei kantelun mukaan kuitenkaan mitenkään selvennetä jutussa. Väitteet ovat vaikuttaneet alueen kauppojen myyntiin negatiivisesti ja vahingoittaneet luottamusta kanta-asiakkaiden silmissä.

Karjalaisen 23.5.2014 julkaisemassa jatkojutussa on uusi asiavirhe. Luontaistuotekaupat eivät tee ravintolisäilmoituksia, vaan valmistajat ja maahantuojat. Virhe on Luontaistuotteiden tukkukaupan liiton toiminnanjohtajan haastattelusitaatissa. Kantelun mukaan lehti ei pyynnöstä huolimatta ole virhettä korjannut.

Karjalainen julkaisi Oikaisuja-palstallaan 31.5.2014 tekstin, jossa korjattiin 22.5.2014 julkaistun jutun virheitä. Oikaisun huomioarvo on kantelun mukaan olematon virheelliseen ja suurta vahinkoa aiheuttaneeseen uutiseen nähden. Kantelijoiden mielestä lehden olisi tullut oikaista virheelliset tiedot yhtä suurella huomioarvolla, kuin alkuperäinen juttu. Lisäksi Karjalainen jätti kokonaan oikaisematta väitteensä siitä, että luontaistuotekaupat rikkovat lakia.

Karjalaisen vastaus 21.8.2014

Päätoimittaja Pasi Koivumaa vastaa, että kantelu on kaikkinensa perusteeton. Alkuperäisessä uutisessa (Karjalainen, 22.5.2014) otsikoinnit vastaavat jutun sisältöä, sen jälkeen uutista on useaan otteeseen sekä täydennetty että oikaistu, myös Karjalaisen verkkosivuilla, ja uutisoinnissa toimittaja on pyrkinyt totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

Päätoimittaja Koivumaan mukaan alkuperäisen uutisen lähteenä on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, valtion keskusvirasto, jonka viranomaisten puolueettomuutta ja asiantuntemusta Karjalaisella ei ole syytä epäillä. Fimean mukaan jutussa kerrottu aine on lääkeaineeseen verrannollinen ja sekä sen myyminen että hankkiminen ilman reseptiä on yksiselitteisesti laitonta.

Samassa jutussa tuodaan kuitenkin esiin eri tahojen asiassa esittämät tulkintaerimielisyydet. Näistä erilaisista tulkinnoista ja mielipide-eroista johtuen Karjalaisessa julkaistiin 24.5.2014 (verkkosivulla 23.5.) uutinen, jossa toinen kantelun tekijöistä sai kertoa laveasti oman näkemyksensä ja jossa hän kuvasi Luontaistuotteiden tukkukaupan liiton tulkitsevan koko asiaa eri tavalla kuin Fimea.

Kun Karjalainen sai asiasta tämän jälkeen lisätietoja ja totesi alkuperäisen uutisen laittomuusväitteen kiistanalaiseksi, lehti julkaisi 31.5.2014 oikaisuja-palstallaan asiasta oikaisun. Lisäksi Karjalainen julkaisi 2.6.2014 pääjuttukokonaisuuden, jossa tämä asia niin ikään oikaistiin samalla huomioarvolla kuin alkuperäinen uutinen oli lehdessä julkaistu. Verkkolehden oikaisuja-osastolla kyseinen oikaisujuttu julkaistiin 5.6.2014.

Oikaisujutussakin Fimea pitäytyy edelleen kannassaan, jonka mukaan tilanne on ”laillisesti kummallinen ja sekava”, mikä kuvastaa myös oikaisujen tarpeen kiistanalaisuutta. Kyse on päätoimittajan mukaan enemmän erilaisista tulkinnoista kuin virheistä, ja nämä erilaiset tulkinnat on tuotu uutisoinnissa juurta jaksain esiin. Karjalaisessa kuitenkin päädyttiin selvyyden vuoksi noudattamaan oikaisukäytäntöä.

Ratkaisu

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Karjalainen julkaisi 22.5.2014 tarkistamatta Etelä-Suomen Sanomien uutisen epäilyistä, joiden mukaan luontaistuotekaupat rikkoisivat lakia. Heti seuraavana päivänä lehti julkaisi jatkojutun, jossa kantelijat kertoivat toimineensa lakien ja säädösten mukaisesti. Lehti julkaisi viikkoa myöhemmin yksipalstaisen oikaisun ja kesäkuun alussa korjaavan jutun, jossa se korjasi virheet ja selvitti niiden syitä. Korjaavassa jutussa Fimean johtaja sanoo: “Laillisesti tilanne on kieltämättä kummallinen ja meidänkin kannaltamme sekava”. Kantelijan haastattelusitaatissa ollutta virhettä Karjalainen ei ole korjannut.

Julkisen sanan neuvoston käsityksen mukaan Karjalainen on julkaissut yksipalstaisen oikaisun lisäksi myös erillisen oikaisujutun sekä painetussa lehdessä että verkkolehdessä otsikolla “Oikaisu: Valmiste ja lääke ovat eri asioita – lakia ei rikottu”. Jutussa ja otsikossa kerrotaan selvästi, mikä virhe alkuperäisessä jutussa oli ja kuinka se korjattiin.

Sen sijaan Karjalainen ei ole oikaissut haastatellun sitaattiin sisältynyttä virhettä, jossa luontaistuotekaupat ja valmistajat sekä maahantuojat menivät sekaisin. Neuvoston mielestä kyseinen virhe olisi ollut hyvä oikaista, koska kantelija oli sitä pyytänyt. Mainitulla seikalla ei kuitenkaan ollut olennaista merkitystä jutun pääasian kannalta. Neuvosto ei pidä virhettä tässä tapauksessa olennaisena.

Kantelussa kiinnitettiin huomiota myös juttujen otsikoihin. Karjalaisen otsikot olivat kärjekkäitä. Tekstistä kuitenkin kävi ilmi, että kyse oli vain 5-htp:tä sisältävistä tuotteista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Karjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.